Njoftim

02.12.2020

Gjatë muajit nëntor 2020, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca plenare
• janë mbajtur 40 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 37 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (1) Aktgjykim, (10) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 117/19
Parashtrues: Dedë Bala
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 73/20
Parashtrues: Esat Bajrami
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 209/19
Parashtrues: Memli Krasniqi
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 78/20, KI 79/2 dhe KI 80/20
Parashtrues: Hilmi Aliu dhe të tjerët
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 25/20
Parashtrues: Dashamir Uruçi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 139/18
Parashtrues: Komuna Skënderaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 93/20
Parashtrues: Tush Kolgjeraj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 26/19
Parashtrues: Xhavit Thaqi, pronar i kompanisë „PTP INTERBAJ“
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 135/19
Parashtrues: Shkodran Hashani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 45/19
Parashtrues: Komuna e Vushtrrisë
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 12/20
Parashtrues: Hamijete Dinarama-Daija
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 242/19
Parashtrues: Bejtush Isufi
Aktvendimi