Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Pzd. Nr. 65/2012, të 10 shtatorit 2012

Nr. të lëndës KI 123/12

Parashtruesit: Bahtir Beqiri

Parashtruesi, z, Bajrush Gashi, parashtroi kërkesën në pajtim me nenin 113,7 të Kushtetutës së Kosovës, Kërkesa e tanishme është vazhdim i Rastit Nr, KI 06/12, Parashtruesi tani ankohet se procedura në Gjykatën e Qarkut ishte në kundërshtim me Kushtetutën dhe Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, Sa i përket çështjes së pranueshmërisë së kërkesës, Gjykata konstatoi se kërkesa ishte e papranueshme, sepse parashtruesi kishte dështuar të dorëzojë prova dhe bazë të re dhe të mjaftueshme për një vendim të ri, Prandaj, Gjykata, konstatoi kërkesa duhet të refuzohet si e papranueshme, sepse Gjykata Kushtetuese tashmë ka vendosur për rastin e parashtruesit në Rastin Nr, KI 06/12, përkatësisht rasti është res judicata

Parashtruesit:

Bahtir Beqiri

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile