Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-14-0318 – A0001, të 15 tetorit 2015

Nr. të lëndës KI 46/16

Parashtruesit: Gradimir Jovanoviċ dhe të tjerët

Parashtruesit:

Gradimir Jovanoviċ dhe të tjerët

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është paraqitur pas afatit

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile