Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit AC-1-22-0652-A0001 të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 12 janarit 2023

Nr. të lëndës KI62/23

Parashtruesit: Masar Dushi

Shkarko:

KI62/23, Parashtrues i kërkesës: Masar Dushi, Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit AC-1-22-0652-A0001 të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 12 janarit 2023

KI62/23, Aktvendim për papranueshmëri i 13 shkurtit 2024, i publikuar 22 mars 2024

Fjalët kyç: kërkesa individuale, caktim i masës së sigurisë, qartazi të pabazuara.

Parashtruesi i kërkesës, më 2 maj 2019, ka lidhur Kontratën e qirasë për lokalin afarist me sipërfaqe prej 141 m² me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (në tekstin e mëtejmë: AKP), si përfaqësuese e Ndërmarrjes Shoqërore NSH “Enti i Projektimit – Ening”. Në pajtim me nenin 1 pika 1.2 të Kontratës, ishte paraparë që kontrata lidhet për periudhën kohore prej 6 muajsh dhe se e njëjta mund të ripërtërihet në mënyrë automatike edhe për 6 muaj të tjerë, përveç nëse AKP si qiradhënëse të parashtronte një njoftim paraprak për shkëputje të kontratës. Kontrata e qirasë është vazhduar përmes anekseve edhe tri herë nga parashtruesi i kërkesës dhe AKP. Më 5 dhe 6 prill 2022, AKP inicioi procedurën e largimit të parashtruesit të kërkesës nga lokali afarist i lëshuar me qira. Parashtruesi i kërkesës, duke konsideruar se AKP në mënyrë të kundërligjshme kishte ndërmarrë veprimin e largimit të tij, inicioi procedurën gjyqësore.

Duke pasur parasysh këtë, parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesëpadinë në Gjykatën Themelore, në të cilën kërkoi: i) ekzekutimin e kontratës dhe kthimin e pronës-paluajtshmërisë në posedim të tij, si dhe ii) caktimin e masës së sigurisë.

Në rastin konkret, gjykata e rregullta kanë vendosur vetëm lidhur me çështjen (ii) e caktimit të masës së sigurisë, duke konsideruar se kërkesa është e pabazuar.

Rrjedhimisht, parashtruesi i kërkesës ka parashtruar kërkesë në Gjykatë, duke konsideruar se me të tilla vendime janë shkelur nenet 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] dhe 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave] të Kushtetutës si dhe neni 6 (E drejta për një proces të rregullt) i KEDNJ-së.

Gjykata ka shqyrtuar kërkesën e parashtruesit duke aplikuar praktikën e GJEDNJ-së dhe të Gjykatës, duke konstatuar se kërkesa e parashtruesit është e pabazuar në përputhje me rregullin 34.2 të Rregullores së punës.

Parashtruesit:

Masar Dushi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile