Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së  Aktgjykimit Rev. E. nr. 35/2021 të 14 tetorit 2021 të Gjykatës Supreme të Kosovës

Nr. të lëndës KI27/22

Parashtruesit: "NEPTUN KOSOVA" SH.P.K.

Shkarko:

Prishtinë, më 16 janar 2023

Nr. ref.:RK 2110/23

 

 

 

 

 

 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI

 

 

rastin nr. KI27/22

 

Parashtrues

 

“NEPTUN KOSOVA”​​ SH.P.K.

 

 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së​​ 

Aktgjykimit​​ të Gjykatës Supreme të​​ Republikës së​​ Kosovës,​​ 

Rev. E. nr. 35/2021, të 14 tetorit 2021

 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

 

e përbërë nga:

 

Gresa Caka-Nimani, kryetare

Bajram Ljatifi, zëvendëskryetar

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare

Safet Hoxha, gjyqtar​​ 

Radomir Laban, gjyqtar

Remzije Istrefi-Peci, gjyqtare dhe

Nexhmi Rexhepi, gjyqtar​​ 

 

 

Parashtruesi i kërkesës

 

 • Kërkesa është​​ parashtruar​​ nga​​ subjekti juridik​​ Neptun Kosova​​ SH.P.K., me​​ seli​​ në Prishtinë​​ (në tekstin e mëtejmë: parashtruesi i kërkesës),​​ i përfaqësuar​​ nga​​ shoqëria e avokatëve​​ SCLR Partners, gjegjësisht nga​​ avokatët​​ Qendrim Zogaj dhe Blerim Prestreshi.​​ 

 

Vendimi i kontestuar

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ konteston​​ kushtetutshmërinë e​​ Aktgjykimit​​ [Rev.​​ E.​​ nr.​​ 35/2021]​​ ​​ 14 tetorit 2021 të Gjykatës Supreme të​​ Republikës së​​ Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata Supreme), në​​ ndërlidhje me Aktgjykimin [Ae.​​ nr. 201/20] e 14 shkurtit 2021 të Gjykatës së Apelit të​​ Republikës së​​ Kosovës​​ (në tekstin e mëtejmë: Gjykata e Apelit) dhe Aktgjykimin [I.​​ EK.​​ nr.​​ 266/18] e 30 shtatorit 2020 të​​ Gjykatës Themelore në Prishtinë (në tekstin e mëtejmë: Gjykata Themelore).​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ Aktgjykimin​​ e kontestuar e ka pranuar më​​ 1 nëntor 2021.

 

Objekti i çështjes

 

 • Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë së​​ Aktgjykimit të kontestuar,​​ nëpërmjet të cilit​​ parashtruesi i kërkesës​​ pretendon​​ se i​​ janë​​ shkelur​​ të drejtat dhe liritë themelore të tij të​​ garantuara​​ me nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta).​​ 

 

Baza juridike

 

 • Kërkesa bazohet në paragrafin 4 të nenit 21 [Parimet e përgjithshme] dhe paragrafët​​ 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 (Procedimi i kërkesës) dhe 47 (Kërkesa individuale) të Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe në rregullin 32 (Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve) të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).​​ 

 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese

 

 • Më​​ 28 shkurt​​ 2022, parashtruesi i kërkesës​​ e dorëzoi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata).

 

 • Më​​ 3 mars 2022, Kryetarja​​ e Gjykatës,​​ me​​ Vendimin​​ GJR.​​ KSH27/22,​​ caktoi gjyqtarin​​ Safet Hoxha​​ gjyqtar raportues dhe​​ Kolegjin shqyrtues​​ të përbërë nga gjyqtarët:​​ Radomir Laban (kryesues), Remzije Istrefi-Peci​​ dhe Nexhmi Rexhepi​​ (anëtarë).

 

 • ​​ 11 mars 2022, Gjykata njoftoi parashtruesin e kërkesës​​ për regjistrimin e kërkesës. Në​​ ​​ njëjtën datë,​​ një kopje e kërkesës iu dërgua​​ Gjykatës​​ Supreme.​​ Në po​​ të njëjtën​​ datë, Gjykata njoftoi Gjykatën Themelore​​ për regjistrimin e kërkesës dhe kërkoi nga ajo që të dorëzojë në Gjykatë fletëkthesën që dëshmon se kur parashtruesi i kërkesës e ka pranuar vendimin e kontestuar.

 

 • ​​ 15 prill​​ 2022, Gjykata Themelore​​ dorëzoi në Gjykatë​​ fletëkthesën​​ e kërkuar​​ nga Gjykata.​​ 

 

 • ​​ 8​​ dhjetor​​ 2022, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e​​ gjyqtarit raportues dhe njëzëri i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.

 

Përmbledhja e fakteve

 

 • Nga shkresat e lëndës rezulton se parashtruesi i kërkesës dhe Kompania e Sigurimeve “SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group”​​ (në tekstin e mëtejmë: SIGMA​​ Group)​​ kanë​​ themeluar marrëdhënie kontraktuale​​ për sigurimin e pronës,​​ nëpërmjet​​ policave​​ të sigurimit​​ me​​ numër​​ 300010480000960,​​ e​​ cila ishte e​​ vlefshme nga 30 dhjetori 2015 deri më 29 dhjetor 2016​​ (në tekstin e mëtejmë: polica e parë);​​ dhe​​ numër​​ 300010480001346,​​ e cila ishte​​ e vlefshme nga 30 dhjetori 2016 deri më 29 dhjetor 2017​​ (në tekstin e mëtejmë: polica e dytë).​​ Në ndërkohë,​​ përgjatë periudhës sa prona​​ e​​ parashtruesit të kërkesës ishte e siguruar, rezulton​​ që në​​ lokalet e tij në Gjilan, Fushë-Kosovë dhe Ferizaj,​​ në posedim të​​ parashtruesit të kërkesës,​​ të jene kryer​​ 4 (katër) raste të vjedhjes së pajisjeve elektronike (laptopë, telefona, tabletë dhe Ipad). Nga këto raste të vjedhjes, rasti i parë​​ ishte​​ i siguruar me policën e parë të sigurimit,​​ ndërsa tri rastet e tjera,​​ ishin të siguruara me policën e dytë të sigurimit.​​ Për shkak të​​ mosmarrëveshjeve​​ lidhur me mbulimin​​ e​​ pronës, gjegjësisht gjësendeve të​​ siguruar,​​ nëpërmjet​​ policave të​​ lartcekura,​​ parashtruesi i kërkesës kishte ndjekur​​ procedurat​​ e​​ mëposhtme.

 

 • ​​ 9 maj 2018, parashtruesi i kërkesës​​ paraqiti​​ padi​​ për kompensim të dëmit​​ në Gjykatën Themelore,​​ kundër SIGMA​​ Group,​​ me propozimin​​ ​​ gjykata​​ të aprovojë kërkesëpadinë,​​ ​​ obligojë të paditurën që në emër të kompensimit të dëmit​​ material,​​ nga​​ 4 (katër)​​ rastet e vjedhjes t’ia paguajë​​ parashtruesit të kërkesës​​ shumën e përgjithshme prej​​ 49.669.40​​ Euro​​ (dyzet e nëntëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e nëntë euro e dyzet centë), me kamatë​​ vjetore​​ prej 8%​​ (tetë përqind), si dhe t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës.

 

 • Më​​ 30 shtator 2020, Gjykata Themelore,​​ nëpërmjet​​ Aktgjykimit [I.​​ EK.​​ nr.​​ 266/18],​​ e​​ miratoi në tërësi si të​​ bazuar kërkesëpadinë e parashtruesit të kërkesës​​ dhe e detyroi​​ SIGMA Group,​​ që parashtruesit të kërkesës t’ia kompensoj dëmin në shumën e përgjithshme prej 49.669.40​​ Euro​​ (dyzet e nëntëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e nëntë euro e dyzet centë), me normë të kamatës prej 8%​​ (tetë përqind)​​ duke filluar​​ nga data e parashtrimit të padisë,​​ si dhe pagesën​​ në shumen​​ prej 1,850.00​​ Euro​​ (njëmijë e tetëqind e pesëdhjetë euro),​​ në emër të shpenzimeve​​ të procedurës.​​ Nëpërmjet​​ këtij aktgjykimi,​​ Gjykata Themelore​​ e​​ aprovoi si​​ të bazuar kërkesëpadinë e parashtruesit të kërkesës, përkitazi​​ me rastin e parë të vjedhjes të siguruar me policën e parë të sigurimit,​​ pasi që pala e paditur nuk e kishte kontestuar bazën juridike dhe lartësinë e rastit të siguruar.​​ Ndërresa përkitazi me​​ tri rastet e​​ ​​ tjera​​ ​​ vjedhjes së mallrave,​​ të siguruara​​ me policën e​​ dytë të​​ sigurimit,​​ Gjykata Themelore,​​ arsyetoi:​​ ​​ Duke marrë për bazë faktin se​​ polica e sigurimit i referohet termi gjeneral “mallra”, rezulton se ka mbuluar të gjitha mallrat e paditësit, e po ashtu edhe mallrat e vjedhura. Prandaj, gjykata ka ardhur në përfundimin se pala e paditur e ka për detyrim kompensimin e dëmit edhe për tri rastet e vjedhjeve të raportuara, konform policës së sigurimit me nr. 300010480001346”.

 

 • Në një datë të paspecifikuar,​​ SIGMA Group​​ parashtroi ankesë në Gjykatën​​ e Apelit kundër Aktgjykimit [I.EK.nr.266/18]​​ të 30 shtatorit 2020​​ të Gjykatës Themelore, duke pretenduar shkelje të dispozitave​​ procedurale, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike​​ si dhe​​ zbatim të gabuar të së drejtës​​ materiale.​​ 

 

 • ​​ 10 shkurt 2021, Gjykata​​ e​​ Apelit,​​ nëpërmjet​​ Aktgjykimit [Ae.​​ nr.​​ 201/20],​​ aprovoi pjesërisht​​ ankesën e​​ SIGMA​​ Group,​​ duke​​ detyruar​​ të njëjtën​​ që në emër të kompensimit të dëmit sipas policës së​​ parë të​​ sigurimit t’ia paguajë parashtruesit​​ të kërkesës​​ shumën prej 11,605.35​​ Euro​​ (njëmbëdhjetëmijë e gjashtëqind e pesë euro, e tridhjetë e pesë centë).​​ Ndërsa pjesën tjetër të kërkesëpadisë se parashtruesit të kërkesës,​​ Gjykata e Apelit​​ e​​ refuzoi​​ si​​ pjesërisht të pabazuar, me të cilën kishte kërkuar​​ që në emër të kompensimit të dëmit​​ për rastet e​​ siguruara me policën e​​ dytë të​​ sigurimit, e paditura​​ SIGMA Group​​ t’ia paguante​​ shumën​​ prej​​ 38,064.05​​ Euro​​ (tridhjetë e tetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër euro, e pesë centë).​​ Në arsyetimin e Aktgjykimit të saj,​​ Gjykata e Apelit​​ konstatoi​​ se Gjykata Themelore gabimisht kishte zbatuar paragrafin​​ 4​​ të nenit 124​​ dhe​​ nenin​​ 125 të​​ LMD-së, duke vlerësuar se​​ nuk​​ kishte​​ mospërputhje​​ ndërmjet​​ kushteve të​​ përgjithshme​​ dhe​​ kushteve të​​ veçanta​​ dhe se parashtruesi i kërkesës​​ nëpërmjet ​​ nënshkrimit të​​ policës së​​ sigurimit​​ ishte pajtuar​​ për​​ lidhjen e​​ kontratës së sigurimit, duke​​ pranuar kushtet përkatëse të përgjithshme të cilat i​​ kishte​​ nënshkruar​​ në secilën fletë.​​ 

 

 • Në një​​ datë të paspecifikuar, parashtruesi i kërkesës parashtroi​​ revizion​​ në Gjykatën Supreme kundër Aktgjykimit të lartcekur të Gjykatës së Apelit, duke pretenduar zbatim të gabuar të së drejtës materiale.

 

 • Më 17 dhjetor 2021, Gjykata Supreme,​​ nëpërmjet​​ Aktgjykimit [Rev.​​ E.​​ nr.​​ 35/2021],​​ refuzoi si të pabazuar​​ revizionin e parashtruesit të​​ kërkesës dhe konstatoi se​​ Gjykata e Apelit​​ drejtë​​ kishte​​ zbatuar​​ dispozitat e procedurës kontestimore dhe të​​ drejtën materiale.

 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës

 

 • Gjykata rikujton se parashtruesi i kërkesës pretendon se me​​ Aktgjykimin​​ e kontestuar i është shkelur e drejta e tij e mbrojtur me nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës.

 

 • Parashtruesi i kërkesës, në thelb, pretendon se​​ i është mohuar e drejta për gjykim të drejtë për faktin se Gjykata Supreme​​ nuk ka zbatuar​​ paragrafët 1 dhe 2 të​​ nenit 125 të​​ LMD-së​​ ​​ të shpallë​​ të pavlefshëm​​ nenin 4,​​ pikën​​ 4.3 të Kushteve të Përgjithshme të kontratës së sigurimit,​​ si​​ dispozitë në kundërshtim me qëllimin e kontratës dhe praktikën e mirë afariste.​​ 

 

 • Tutje, parashtruesi i kërkesës shton se​​ në seksionin III tek​​ Kushtet e Veçanta theksohet se sigurohen mallra, pa specifikuar ndonjë përjashtim, si dhe tek vlera e mallrave të siguruara nuk përcaktohet​​ që​​ përfshihen​​ vetëm mallrat që kanë mbulueshmëri. Në këtë aspekt, parashtruesi i kërkesës gjithashtu i referohet pikës​​ 4​​ (katër) të​​ Kushteve të​​ Veçanta ku shënohet​​ “Të dhënat për shumat e sigurimit sipas e-mail të​​ Neptun 07.12.2016”,​​ e-mail në të cilin,​​ sipas parashtruesit të kërkesës,​​ nuk ceket se​​ është​​ përjashtuar​​ vlera​​ e pajisjeve ​​ elektronike​​ në fjalë.​​ 

 

 • Më tej, parashtruesi i kërkesës thekson se​​ qëllimi i lidhjes së kontratës së sigurimit​​ ishte që të gjitha mallrat të​​ siguroheshin​​ nga vjedhja, gjë që​​ sipas tij​​ mund të dëshmohet nga polica​​ e parë e​​ sigurimit​​ e cila nuk kishte paraparë asnjë përjashtim nga mbulueshmëria​​ e pronës së siguruar.​​ Lidhur me këtë, parashtruesi i kërkesës pretendon se nga e-maili i​​ 7 dhjetorit​​ 2016​​ me titullin “Rinovimet/Sigurimi i Mallit”​​ rehet se qëllimi ka qenë që polica e​​ dytë e​​ sigurimit të jetë vazhdim/rinovim i policës së​​ parë të​​ sigurimit.​​ 

 

 • Në fund, parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata që të i) deklarojë kërkesën të pranueshme; ii) të konstatojë se ka pasur shkelje të nenit 31 [E Drejta për Gjykim të​​ Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës, iii) të shpallë të pavlefshëm Aktgjykimin [Rev.​​ E.​​ nr.​​ 35/2021] të 14 tetorit 2021 të Gjykatës Supreme; dhe iv) ta kthejë Aktgjykimin [Rev.​​ E.​​ nr.​​ 35/2021] e 14 tetorit 2021 të Gjykatës Supreme në rivendosje te kjo e fundit.​​ 

 

Dispozitat relevante kushtetuese dhe ligjore

 

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

Neni 31

​​ [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm]

 • Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në procedurë para gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të kompetencave publike.

 • ​​ Çdokush gëzon të drejtën për shqyrtim publik të drejtë dhe të paanshëm lidhur me vendimet për të drejtat dhe obligimet ose për cilëndo akuzë penale që​​ ngrihet kundër saj/tij brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e themeluar me ligj.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ [...]

 

LIGJI NR. 04/L-077 PËR MARRËDHËNIET E DETYRIMEVE​​ 

 

Neni 2

[Autonomia e vullnetit]

 • Pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimeve janë të lirë, që në pajtim me dispozitat urdhëruese, të rendit publik dhe të dokeve të mira, t’i rregullojnë marrëdhëniet e veta sipas vullnetit të tyre.​​ 

 • Dispozitat e këtij ligji zbatohen ndaj marrëdhënieve të detyrimeve të rregulluara me akte të tjera ligjore në lidhje me çështjet që nuk rregullohen në këto akte.

 

Neni 124

[Detyrimi]

 • Kushtet e përgjithshme të caktuara nga ana e një pale​​ kontraktuese, qofshin ato të përmbajtura në kontratën formale apo të referuara nga kontrata, përbëjnë marrëveshje të veçanta ndërmjet palëve kontraktuese në të njëjtën kontratë dhe si rregull janë njësoj detyruese.​​ 

 • Kushtet e përgjithshme të kontratës duhet të shpallen sipas mënyrës së zakonshme.

 • Kushtet e përgjithshme e detyrojnë palën kontraktuese në rast se kanë qenë të njohura për te ose është dashur t'i njihte në rastin e lidhjes së kontratës.

 • Në rast të mospërputhjes ndërmjet kushteve të përgjithshme dhe marrëveshjeve të veçanta, vlejnë këto të fundit.​​ 

 

Neni​​ 125

[Nuliteti i disa dispozitave të kushteve të përgjithshme]​​ 

 • Janë nul dispozitat e kushteve të përgjithshme që janë në kundërshtim me vetë qëllimin e kontratës së lidhur ose me praktikën e mirë afariste, qoftë edhe kur kushtet e përgjithshme brenda të cilave bëjnë pjesë të jenë miratuar nga autoriteti kompetent.

 • Gjykata mund të refuzojë zbatimin e disa dispozitave të kushteve të përgjithshme që e privojnë palën tjetër nga e drejta për të bërë kundërshtime ose apelim, ose të dispozitave në bazë të të cilave pala humbë të drejtën nga kontrata ose afatet, ose përndryshe janë të padrejta apo tepër rigoroze ndaj palës.

 

Neni 940

Pagimi i shpërblimit ose i shumës së kontraktuar

 • Kur paraqitet rasti i siguruar, siguruesi ka për detyrë të paguajë shpërblimin ose shumën e caktuar me kontratë në afatin e kontraktuar, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se katërmbëdhjetë (14) ditë, duke llogaritur që nga data kur siguruesi të ketë marrë njoftimin se ka ndodhur rasti i siguruar.​​ 

 • Mirëpo, në qoftë se për caktimin e ekzistimit të detyrimit të siguruesit ose të shumës së tij nevojitet një kohë, ky afat fillon të rrjedhë nga dita kur është vërtetuar ekzistimi i detyrimit të tij dhe shuma e tij.

 • Në qoftë se shuma e detyrimit të siguruesit nuk vërtetohet brenda afatit të caktuar në paragrafin 1 të këtij neni, siguruesi ka për detyrë, me kërkesën e personit të autorizuar, ta paguajë shumën e pjesës pakontestuese të detyrimit të vet në emër të paradhënies.

 

Neni​​ 950

Dëmet e mbuluara nga sigurimi

 

 • Siguruesi ka për detyrë t’i shpërblejë dëmet e shkaktuara rastësisht ose për faj të kontraktuesit të sigurimit të siguruarit ose të shfrytëzuesit të sigurimit, përveç nëse për dëmin e shkaktuar ky detyrim i tij është përjashtuar shprehimisht me kontratën për sigurimin.

[...]

 

 

Pranueshmëria​​ e​​ kërkesës

 

 • Gjykata​​ së pari​​ vlerëson nëse​​ janë​​ përmbushur kriteret e pranueshmërisë, të përcaktuara me​​ Kushtetutë dhe të specifikuara më tej me​​ Ligj dhe Rregullore të punës.

 

 • Në​​ këtë drejtim,​​ Gjykata​​ i​​ referohet​​ paragrafit 4, të​​ nenit 21​​ [Parimet e Përgjithshme]​​ dhe paragrafëve​​ 1 dhe 7 të​​ nenit 113 ​​ [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara],​​ ​​ Kushtetutës,​​ ​​ përcaktojnë:​​ 

 

Neni 21

​​ [Parimet e Përgjithshme]​​ 

 

[...]

4.​​ Të drejtat dhe liritë themelore të parashikuara me Kushtetutë, vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa janë të zbatueshme.

 

Neni 113

​​ [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara]​​ 

 

​​ “1.​​ Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar.

​​ […]

7.​​ Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.

[…]

 

 • Në vazhdim, Gjykata​​ gjithashtu shqyrton nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë, siç përcaktohen me Ligj, gjegjësisht me​​ nenet​​ 47 [Kërkesa individuale], 48 [Saktësimi i kërkesës] dhe 49 [Afatet] të Ligjit, të cilët përcaktojnë:

 

Neni 47

(Kërkesa individuale)

 

“1. Çdo individ ka të drejtë të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje juridike në rast se pretendon se të drejtat dhe liritë e tija individuale të garantuara me Kushtetutë janë shkelur nga ndonjë autoritet publik.

 

2. Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.

 

Neni 48

(Saktësimi i kërkesës)

 

Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj saktësisht​​ se​​ cilat​​ të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta kontestoj.

 

Neni 49

(Afatet)

 

“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajsh. Afati fillon të ecë nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor​​ ...”.

 

 • Rreth përmbushjes së kritereve​​ të lartcekura, Gjykata konstaton se parashtruesi i kërkesës është palë e autorizuar dhe konteston një akt të një autoriteti publik, përkatësisht Aktgjykimin [Rev.​​ E.​​ nr.​​ 35/2021]​​ e​​ 14 tetorit 2021​​ të Gjykatës Supreme, pasi i ka shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me​​ ligj. Parashtruesi i kërkesës gjithashtu ka sqaruar të drejtat dhe liritë themelore që pretendon se i janë shkelur​​ nga autoritetet publike, në pajtim me kërkesat e nenit 48 të Ligjit dhe e ka dorëzuar kërkesën,​​ në pajtim me afatet e përcaktuara në nenin 49 të Ligjit.​​ 

 

 • Përveç,​​ kritereve te mësipërme,​​ Gjykata​​ po ashtu​​ shqyrton nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë të përcaktuara​​ në​​ nënrregullin​​ 2,​​ të​​ rregullit​​ 39 [Kriteret e pranueshmërisë] të Rregullores së punës,​​ i cili​​ përcakton:​​ 

 

“Gjykata mund ta konsiderojë kërkesën të papranueshme, nëse kërkesa është qartazi e pabazuar, sepse parashtruesi nuk dëshmon dhe nuk mbështetë në mënyrë të mjaftueshme pretendimin e tij”.

 

 • Gjykata, fillimisht thekson që​​ rregulli i lartcekur​​ i Rregullores së punës, bazuar në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: GJEDNJ) dhe të Gjykatës, i mundëson kësaj të fundit, që të shpallë kërkesa të papranueshme për arsye që ndërlidhen me meritat e një rasti. Më saktësisht, bazuar në këtë rregull, Gjykata mund të shpallë një kërkesë të papranueshme bazuar në dhe pas vlerësimit të meritave të saj, përkatësisht nëse e njëjta vlerëson se përmbajta e kërkesës është qartazi e pabazuar në baza kushtetuese, siç është përcaktuar në paragrafin (2) të rregullit 39 të Rregullores së punës.

 

 • Bazuar në praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së,​​ por edhe të Gjykatës, një kërkesë mund të shpallet e papranueshme si “qartazi e pabazuar” në tërësinë e saj ose vetëm përkitazi me ndonjë pretendim specifik që një kërkesë mund të ngërthejë. Në këtë drejtim, është më e saktë t’iu referohet të njëjtave si “pretendime qartazi të pabazuara”. Këto të fundit, bazuar në praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së, mund të kategorizohen në katër grupe të veçanta: (i) pretendime që kualifikohen si pretendime​​ “të shkallës së katërt”; (ii) pretendime që kategorizohen me një “mungesë të dukshme ose evidente të shkeljes”; (iii) pretendime “të pambështetura apo të paarsyetuara”; dhe në fund, (iv) pretendime “konfuze dhe të paqarta”.

 

 • Në kontekst të vlerësimit të pranueshmërisë së kërkesës, përkatësisht, në vlerësimin nëse e njëjta është qartazi e pabazuar në baza kushtetuese, Gjykata, fillimisht do të rikujtojë esencën e rastit që ngërthen kjo kërkesë dhe pretendimet përkatëse të​​ parashtruesit​​ të kërkesës, në vlerësimin e të cilave, Gjykata do të aplikojë standardet e praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së, në harmoni me të cilën, në bazë të nenit 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut] të Kushtetutës, ajo është e detyruar të interpretojë të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me Kushtetutë.

 

 • Gjykata rikujton se parashtruesi i kërkesës​​ dhe SIGMA Group, kishin​​ themeluar marrëdhënie kontraktuale​​ për sigurimin e pronës përmes​​ dy​​ policave të sigurimit. Gjatë​​ periudhës​​ sa​​ prona ishte e siguruar,​​ ne disa preje lokaleve në pronësi të​​ parashtruesit të kërkesës ishin kryer​​ 4 (katër)​​ raste të vjedhjes së pajisjeve​​ elektronike, ku​​ rasti i parë​​ kishte qenë i siguruar me policën e​​ parë të​​ sigurimit ndërsa tri rastet e tjera​​ te vjedhjes​​ me policën e​​ dytë të​​ sigurimit. Parashtruesi i kërkesës dorëzoi padi për kompensim të dëmit në Gjykatën Themelore,​​ ku kjo e fundit përmes Aktgjykimit​​ [I.​​ EK.​​ nr.​​ 266/18]​​ e miratoi në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë dhe e detyroi SIGMA Group që parashtruesit të kërkesës t’ia kompensoj dëmin në shumën e përgjithshme prej 49.669.40​​ Euro​​ (dyzet e nëntëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e nëntë euro e dyzet centë).​​ Ndër tjerash, Gjykata Themelore vlerësoi se përkitazi me policën e​​ dytë të​​ sigurimit kishte mospërputhje ndërmjet​​ kushteve të​​ përgjithshme dhe​​ kushteve​​ ​​ veçanta të kontratës së sigurimit, ku përparësi kishin këto të fundit. Pas​​ ankesës së parashtruar nga​​ SIGMA Group,​​ Gjykata e Apelit​​ përmes Aktgjykimit [Ae.nr.201/20]​​ e aprovoi pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e parashtruesit të kërkesës dhe detyroi SIGMA Group që në emër të kompensimit të dëmit,​​ sipas policës së​​ parë të​​ sigurimit,​​ t’ia paguajë parashtruesit​​ të kërkesës​​ shumën prej 11,605.35​​ Euro​​ (njëmbëdhjetëmijë e gjashtëqind e pesë euro, e tridhjetë e pesë centë),​​ ndërkaq refuzoi pjesërisht si të pabazuar kërkesëpadinë e parashtruesit të kërkesës,​​ që në emër të kompensimit të dëmit,​​ sipas rasteve të siguruara me policën e​​ dytë të​​ sigurimit,​​ t’ia paguaj parashtruesit të kërkesës 38,064.05​​ Euro ​​​​ (tridhjetë e tetë mijë e gjashtëdhjetë e katër euro, e pesë cent), refuzoi pjesën tjetër të ankesës si​​ dhe vërtetoi pjesën e Aktgjykimit të Gjykatës Themelore lidhur me shpenzimet procedurale.​​ Gjykata e Apelit vlerësoi se Gjykata Themelore gabimisht kishte zbatuar të drejtën materiale dhe se nuk kishte mospërputhje ndërmjet​​ kushteve të​​ përgjithshme dhe​​ kushteve të​​ veçanta dhe se parashtruesi i kërkesës me nënshkrimin e policës së sigurimit ishte pajtuar për lidhjen e kontratës së sigurimit​​ duke​​ pranuar kushtet përkatëse të përgjithshme të cilat i kishte​​ nënshkruar në secilën fletë.​​ Më pas,​​ parashtruesi i kërkesës paraqiti revizion në Gjykatën Supreme duke pretenduar zbatim të gabuar të së drejtës materiale, revizion ky i cili u refuzua si i pabazuar nga Gjykata Supreme. Në arsyetimin e Aktgjykimit të saj,​​ Gjykata Supreme konstatoi se Gjykata e Apelit drejtë kishte zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale.

 

 • Gjykata, nga shkresat e lëndës, verën se esenca e pretendimeve të parashtruesit të kërkesës ndërlidhet​​ me​​ faktin se​​ Gjykata​​ Supreme,​​ ​​ rastin e tij nuk kishte​​ zbatuar​​ paragrafët 1 dhe 2​​ të nenit 125​​ si​​ dhe​​ paragrafin​​ 4​​ ​​ nenit 124 të​​ LMD-së, të​​ cilat sipas tij​​ do të​​ çonin​​ në shpalljen e nenit 4, pika 4.3 të Kushteve të Përgjithshme të kontratës së sigurimit si nul dhe të​​ pavlefshëm.​​ Mbi ketë bazë,​​ parashtruesi​​ i​​ kërkesës​​ pretendon se nga​​ moszbatimi​​ i​​ dispozitave të lartcekura,​​ atij si subjekt juridik​​ i është shkelur e drejta​​ e​​ garantuar me nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës.

 

(i) Lidhur me pretendimin për zbatim në mënyrë të gabuar​​ të ligjit​​ 

 

 • Referuar esencës se pretendimeve të parashtruesit të​​ kërkesës, Gjykata rikujton se​​ te njëjtat​​ pretendime parashtruesi i kërkesës i​​ kishte ngritur edhe​​ para gjykatave të rregullta.​​ Andaj, në këtë kontekst,​​ Gjykata do të vlerësojë nëse pretendimet​​ e parashtruesit të kërkesës​​ për zbatim të gabuar të ligjit​​ material,​​ gjegjësisht​​ ​​ paragrafëve 1 dhe 2 të nenit 125, si dhe paragrafit 4 të nenit 124 të LMD-së,​​ hyjnë në sferën e ligjshmërisë apo kushtetutshmërisë.​​ 

 

 • Në lidhje me këtë, Gjykata thekson se si​​ rregull​​ i përgjithshëm, pretendimet për interpretimin e gabuar të ligjit që pretendohet të jetë bërë nga gjykatat e rregullta, kanë të bëjnë me fushën e​​ ligjshmërisë​​ dhe si të tilla, nuk janë në juridiksionin e Gjykatës, dhe për këtë arsye, në parim, Gjykata nuk mund t’i shqyrtojë ato (shih,​​ rastet e Gjykatës,​​ KI87/20, parashtrues​​ Suva Rechtsabteilung, Aktvendim​​ i 13 prillit 2021, paragrafi 57;​​ KI06/17,​​ parashtrues​​ L. G. dhe pesë të tjerët,​​ Aktvendim i​​ 25 tetorit 2016, paragrafi 36;​​ KI75/17, parashtrues​​ X,​​ Aktvendim i 6 dhjetorit 2017, paragrafi 55; dhe​​ KI122/16, parashtrues​​ Riza Dembogaj, Aktgjykim i 30 majit 2018, paragrafi 56).​​ 

 

 • Gjykata ka përsëritur vazhdimisht se nuk është detyrë e saj të merret me gabimet e faktit ose të ligjit që pretendohet të jenë bërë nga gjykatat e rregullta (ligjshmëria), përveç dhe për aq sa ato mund të kenë shkelur të drejtat dhe liritë e mbrojtura me Kushtetutë (kushtetutshmëria). Kështu, Gjykata vetë nuk mund të vlerësojë ligjin që ka bërë që një gjykatë e rregullt të miratojë një vendim në vend të një vendimi tjetër. Nëse do të ishte ndryshe, Gjykata do të vepronte si gjykatë e “shkallës së katërt”, gjë që do të rezultonte në tejkalimin e kufijve të vendosur në juridiksionin e saj. Në të vërtetë, është roli i gjykatave të rregullta t’i interpretojnë dhe zbatojnë rregullat përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale (shih rastet e GJEDNJ-së,​​ Ballıktaş Bingöllü​​ kundër Turqisë,​​ nr.76730/12, Aktgjykim​​ i 22 qershorit 2021, paragrafi 75;​​ García Ruiz kundër Spanjës, nr. 30544/96,​​ Aktgjykim i 21 janarit 1999, paragrafi 28; dhe shih, rastet e Gjykatës,​​ KI70/11, parashtrues​​ Faik Hima, Magbule Hima dhe Besart Hima,​​ Aktvendim i 16 dhjetorit 2011;​​ KI06/17,​​ cituar më lart,​​ paragrafi 37​​ dhe​​ KI122/16,​​ cituar më lart, paragrafi 57).

 

 • Ky qëndrim është mbajtur vazhdimisht nga Gjykata, bazuar në​​ praktikën​​ gjyqësore​​ të GJEDNJ-së, që në mënyrë të qartë thekson se nuk është roli i saj të rishikojë​​ konkluzionet​​ e gjykatave të rregullta në lidhje me gjendjen faktike dhe zbatimin e të drejtës materiale (shih​​ rastin e GJEDNJ-së,​​ Pronina kundër Rusisë,​​ nr.65167/01, Vendim​​ i​​ 30 qershorit 2005; dhe rastet e Gjykatës​​ KI06/17,​​ cituar më lart,​​ paragrafi 38​​ dhe​​ KI122/16,​​ cituar më lart, paragrafi 57).

 

 • Në këtë kuptim, Gjykata në pajtim me praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së, ka theksuar se edhe pse roli i Gjykatës është i kufizuar në aspektin e vlerësimit të interpretimit të ligjit, ajo duhet të sigurohet dhe të ndërmarrë masa kur vëren se një gjykatë ka aplikuar ligjin në mënyrë qartazi të gabuar në një rast specifik e që mund të ketë rezultuar në​​ “konkluzione arbitrare”​​ apo “qartazi të paarsyeshme” për parashtruesin (shih rastet e GJEDNJ-së,​​ Anheuser-Busch Inc. kundër Portugalisë,​​ nr. 73049/01,​​ Aktgjykim i 11 janarit 2007 paragrafi 83;​​ Păduraru kundër Rumanisë,​​ nr. 63252/00, Aktgjykim​​ i 1 dhjetorit 2005, paragrafi 98;​​ Sovtransavto Holding kundër Ukrainës,​​ nr. 48553/99, Aktgjykim​​ i 25 korrikut 2002, paragrafët 79, 97 dhe 98; ​​ dhe shih rastet​​ e Gjykatës,​​ KI122/16,​​ cituar më lart, paragrafi 57;​​ ​​ dhe​​ KI154/17 dhe KI05/18, parashtrues​​ Basri Deva, Afërdita Deva dhe Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar “BARBAS”,​​ Aktvendim i 22 korrikut 2019, paragrafi 61).

 

 • Në lidhje me pretendimin e lartcekur të parashtruesit të kërkesës, Gjykata vëren se Gjykata e Apelit përmes Aktgjykimit [Ae.​​ nr.​​ 201/20] kishte konstatuar se Gjykata Themelore gabimisht kishte zbatuar të drejtën materiale, përkatësisht paragrafin 4​​ të nenit 124​​ dhe nenin 125 të LMD-së,​​ lidhur​​ me​​ mospërputhjen ndërmjet​​ kushteve të​​ përgjithshme dhe​​ kushteve të​​ veçanta në​​ policën e​​ dytë të​​ sigurimit. Në këtë drejtim, Gjykata e Apelit kishte​​ vlerësuar​​ se​​ nuk kishte mospërputhje ndërmjet​​ kushteve të​​ përgjithshme dhe​​ kushteve të​​ veçanta dhe se parashtruesi i kërkesës me nënshkrimin e kontratës së sigurimit ishte pajtuar me​​ kushtet e​​ përgjithshme,​​ ​​ përjashtonin​​ nga mbulueshmëria pajisjet elektronike të lëvizshme.

 

 • Në vijim, Gjykata rikujton se parashtruesi i kërkesës në​​ ushtrimin e kërkesës për revizion ne Gjykatësen Supreme,​​ kundër Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit,​​ kishte pretenduar zbatim të gabuar të drejtës materiale,​​ përkatësisht të dispozitave të lartcekura të LMD-së, te cilat u refuzuan​​ si​​ ​​ pabazuar nga Gjykata Supreme, me arsyetimin​​ se Gjykata e Apelit me të drejtë kishte konstatuar se Gjykata Themelore ka zbatuar gabimisht​​ paragrafin 4 të​​ nenit 124​​ dhe nenin 125 të LMD-së. Gjykata Supreme,​​ nëpërmjet​​ Aktgjykimit të saj,​​ vlerësoi se Gjykata e Apelit drejtë kishte zbatuar nenin 4,​​ pika 4.3 (Përjashtimet e Përgjithshme) të Kushteve të Përgjithshme​​ që i ishin bashkëngjitur policës së dytë të sigurimit e cila përcaktonte se nuk mbuloheshin me policë të sigurimit pajisjet elektrike​​ të lëvizshme si telefonat celularë, aparatet fotografike, laptopët dhe pajisjet tjera të kësaj kategorie.​​ 

 

 • Tutje, në arsyetimin e Gjykatës Supreme u theksua se me nënshkrimin e të dy palëve në policën e sigurimit si dhe në​​ kushtet e​​ përgjithshme, fletë për fletë,​​ në përputhje me parimin e autonomisë së vullnetit të palëve,​​ ishte vërtetuar se parashtruesi i kërkesës ishte pajtuar me to,​​ gjë që​​ dëshmohej​​ nga faqja​​ e parë ku​​ specifikohej​​ se përmes nënshkrimit i siguruari “ka lexuar dhe pranuar kushtet e përgjithshme të sigurimit bashkëngjitur”.​​ 

 

 • Në këtë drejtim,​​ Gjykata vëren se Gjykata Supreme​​ e refuzoi​​ kërkesën për​​ revizion​​ ​​ parashtruesit​​ të kërkesës,​​ duke iu referuar​​ paragrafit 1 të​​ nenit 950 të LMD-së, i cili përcakton se siguruesi nuk ka për detyrë t’i shpërblejë dëmet e shkaktuara kur detyrimi përjashtohet shprehimisht me kontratën për sigurimin.​​ 

 

 • Bazuar në arsyetimin e dhënë nga Gjykata Supreme përmes Aktgjykimit të saj, Gjykata vëren se kjo e fundit ka arritur në këtë përfundim pas shqyrtimit të konstatimeve të dhëna përmes aktgjykimeve të Gjykatës Themelore dhe​​ Gjykatës së​​ Apelit​​ si​​ dhe adresimit të pretendimeve të​​ parashtruesit​​ të kërkesës të ngritur në​​ kërkesën për​​ revizion,​​ para​​ kësaj gjykate.

 

 • Prandaj, duke marrë për bazë atë që është cekur më lart, Gjykata konsideron se parashtruesi i kërkesës, nuk​​ e ​​ mbështet mjaftueshëm dhe as nuk argumenton para Gjykatës, se si​​ interpretimi i​​ dispozitave përkatëse ligjore nga Gjykata Supreme​​ ka​​ rezultuar në konkluzione arbitrare ose qartazi të​​ paarsyeshme në rastin e tij apo se si procedurat para gjykatave të rregullta, në tërësinë e tyre, mund të mos kenë qenë të drejta apo edhe të kenë qenë arbitrare.​​ 

 

 • Prandaj, Gjykata vlerëson se parashtruesi i kërkesës nuk ka mbështetur​​ pretendimin e tij​​ se si Aktgjykimi i kontestuar i Gjykatës Supreme, ka shkelur të drejtën e tij të garantuar me nenin 31​​ [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm]​​ të Kushtetutës. Rrjedhimisht, Gjykata arrin në përfundim se ky pretendim i parashtruesit të​​ kërkesës​​ është qartazi i pabazuar mbi baza kushtetuese ashtu siç është përcaktuar me rregullin 39 (2) të Rregullores së punës.

 

Përfundim

 

 • Si përmbledhje, Gjykata, duke i marrë parasysh të gjitha shtjellimet dhe konstatimet e mësipërme, konkludon se: (i) pretendimet për shkelje të nenit 31 të Kushtetutës,​​ lidhur me zbatimin e ligjit material, bien në kategorinë e parë (i) të pretendimeve të​​ shkallës së katërt​​ dhe reflektojnë pretendime në nivel​​ ligjshmërie​​ sepse nuk janë argumentuar në nivel​​ kushtetutshmërie,​​ andaj, si të tilla te njëjtat duhet të shpallën qartazi të pabazuara, në baza kushtetuese.

 

 • Rrjedhimisht, kërkesa në tërësinë e saj, në pajtueshmëri me rregullin 39 (2) të Rregullores së punës, duhet deklaruar qartazi e pabazuar dhe e papranueshme.

 

 

PËR KËTO ARSYE

 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7​​ dhe 21.4​​ të Kushtetutës,​​ nenin 47​​ të Ligjit dhe rregullat​​ 39 (2)​​ dhe 59 (2)​​ të Rregullores së punës, më​​ 8 dhjetor​​ 2022, njëzëri

 

VENDOS ​​ 

 

  • TË DEKLAROJË kërkesën të papranueshme;  ​​​​ 

 

  • T’UA KUMTOJË këtë​​ Aktvendim palëve; ​​ 

 

  • TË PUBLIKOJË këtë​​ Aktvendim në Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit;​​ 

 

  • ​​ Ky​​ Aktvendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

Gjyqtari raportues​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese​​ 

 

 

 

 

Safet Hoxha ​​​​  ​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Gresa Caka-Nimani

1

 

Parashtruesit:

"NEPTUN KOSOVA" SH.P.K.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile