Rešenje

Ocena ustavnosti presude PML. br. 316/2016 Vrhovnog suda Kosova od 15. marta 2017. godine

br. predmeta KI 49/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI49/18, podnosilac zahteva: Ilmi Sopa, zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova PML. br. 316/2016 od 15. marta 2017. godine  

KI49/18, rešenje o neprihvatljivosti od 22. novembra 2018. godine, objavljeno 28.12.2018

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, van roka

Vrhovni sud Kosova je, svojom presudom odbio, kao neosnovan, zahtev za zaštitu zakonitosti, koji je podneo podnosilac, na rešenje Apelacionog suda Kosova.

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom u suštini tvrdio da je do povrede prava, garantovana Ustavom, došlo kao posledica neuspeha nadležnih organa da se tokom sudskog postupka sasluša oštećeni u svojstvu svedoka, što bi, prema podnosiocu zahteva, bilo odlučujuće za pojašnjenje bitnih činjenica.

Podnosilac zahteva je navodio da je osporenu odluku primio 15. decembra 2017. godine, ali nije potkrepio taj navod nekim dokazom, povratnicom ili bilo kojim pismenim dokumentom.

Sud je na osnovu odgovora podnetim od strane Osnovnog suda u Prištini, u vezi sa datumom prijema osporene odluke, primetio da je zastupniku podnosioca zahteva uručena presuda Vrhovnog suda 28. marta 2017. godine.

Sud je smatrao da je podnosilac zahteva osporenu odluku primio 28. marta 2017. godine, dok je zahtev Ustavnom sudu podneo 20. marta 2018. godine.

Sud je utvrdio da je zahtev neprihvatljiv, jer nisu ispunjeni uslovi prihvatljivosti, propisani u članu 113.7 Ustava, članu 49. Zakona i pravilu 39 (1) (c) Poslovnika o radu. Zahtev je proglašen neprihvatljivim, kao van roka.

podnosiocu:

Ilmi Sopa

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični