Rešenje

Ocena ustavnosti odluke o prekidu radnog odnosa od 1. marta 2013. godine

br. predmeta KI 178/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI178/18, podnosilac zahteva: Bujar Hoti, ocena ustavnosti odluke o prekidu radnog odnosa od 1. marta 2013. godine 

KI178/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 30. januara 2018. godine, objavljeno 28. marta 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti odluke o prestanku radnog odnosa, neiscrpljenje pravnih sredstava

Podnosilac nije naveo u zahtevu koja su mu prava i slobode garantovane Ustavom povređene odlukom o prestanku radnog odnosa, već je naveo “da je došlo do povrede osnovnih članova Ustava u vezi sa jednakim tretiranjem radnika na osnovu zakona na snazi, i da nisu ispoštovane sve obaveze kupoprodajnog ugovora prilikom privatizacije topionice Feronikal.“

Sud je našao da podnosilac zahtev po dobijanju odluke o prestanku radnog odnosa od 1. marta 2013. godine, nije preduzeo sve zakonske radnje, odnosno nije iskoristio zakonom propisane pravne lekove kojima je mogao da pokuša da ospori zakonitost odluke o prestanku radnog odnosa.

Sud je zaključio da podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva propisana zakonom, i da je zahtev neprihvatljiv u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47.2 Zakona i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika.

podnosiocu:

Bujar Hoti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje