Rešenje

Odbijanje zahteva /OZ/ za Slucaj KI 09/09 „Haxhi Thaqi versus Sudski Savet Kosova“

br. predmeta KI 09/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podno zahtev za ocenu ustavnosti zakonskog osnova za donošenje Administrativnog uputstva Sudskog saveta Kosova (“SSK”) za unifikaciju sudskih taksi, Podnosilac je pretendirao da SSK nema mandata da uvodi sudske takse takvim podzakonskim aktom, budu?i da ?lan 119,8 Ustava predvi?a da „[…] svaka osoba treba da pla?a takse i ostale doprinose predvi?ene zakonom“, Istovremeno, podnosilac zahteva je tražio uvo?enje privremene mere kojom bi se obustavila dalja primena ovih podzakonskih instrumenata do meritornog rešavanja slu?aja, Sud je odlu?io da podnosilac zahteva nije uspeo da dokaže da je donošenje ovih akata rezultiralo povredom njegovih individualnih prava i da je na taj na?in on tražio apstraktnu kontrolu ustavnosti, Budu?i da prema ?lanu 113, Ustava, pojedinci nisu ovlaš?eni za takav zahtev, Sud je našao da podnosiocu zahteva nedostaje aktivan legitimitet, Dalje, Sud je odlu?io da podnosilac zahteva tako?e nije uspeo da dokaže da je iscrpeo sva pravna sredstva pre podnošenja zahteva pri ovom sudu, Iz tih razloga, Sud je odlu?io da se zahtev odbija kao neosnovan

podnosiocu:

Haxhi Thaqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev nije podnela ovlašćena strana

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

administrative