Njoftim

01.03.2022

Gjatë muajit shkurt 2022, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 21 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 15 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (1) Aktgjykim, (10) Aktvendime dhe (4) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 184/21
Parashtrues: Sabrije Bytyqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 28/21
Parashtrues: Xhemë Nuredini
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 75/21
Parashtrues: “Abrazen LLC”, “Energy Development GroupKosovaLLC”, “Alsi & Co. Kosovë LLC” dhe “Building Construction LLC”
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 137/21
Parashtrues: Afrim Aziri
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 178/21
Parashtrues: Agim Stublla
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 91/21
Parashtrues: Bekim Haxhibeqiri
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 62/21
Parashtrues: Dragana Isailović
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 24/21
Parashtrues: Rasim Pnishi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 208/21
Parashtrues: Ramadan Dibrani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 199/21 dhe KI 200/21
Parashtrues: Gordana Aksić dhe Zvonimir Stanimirović
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 178/20
Parashtrues: Srboljub, Srgjan, Tomo dhe Sllavisha Dakiq
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 177/21
Parashtrues: Isuf Musliu
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 168/21
Parashtrues: Petrit Dushi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 165/20
Parashtrues: Kurtesh Veliu
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 102/21
Parashtrues: Artan Salihu
Vendimi