Njoftim

01.02.2022

Gjatë muajit janar 2022, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 2 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 19 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 18 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime dhe (2) Aktvendime:

Nr. i lëndës: KO 93/21
Parashtrues: Blerta Deliu-Kodra dhe 12 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 136/20
Parashtrues: Enver Maloku
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 113/21
Parashtrues: Bukurije Haxhimurati
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 110/21
Parashtrues: Makfire Miftari
Aktvendimi