Njoftim

02.08.2021

Gjatë muajit korrik 2021, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 6 seanca plenare
• janë mbajtur 32 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 24 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (4) Aktvendime:

• Nr. i lëndës: KI 77/21
Parashtrues: Halit Korenica
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 48/21
Parashtrues: Xhavit R. Sadrija
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 32/21
Parashtrues: Hasan Shala
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KO 88/21
Parashtrues: Presidentja e Republikës së Kosovës
Aktvendimi