Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, AA. nr. 14/2020, të 13 janarit 2021

Nr. të lëndës KI 32/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Hasan Shala

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim