Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Ac. Nr. 2/2011 të 10 qershorit 2011

Nr. të lëndës KI 161/11

Parashtruesit: Milan Petrović

Parashtruesi i kërkesës ka paraqitur kërkesën në pajtim me nenin 113 të Kushtetutës së Kosovës, duke kontestuar aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Ac. nr. 2/2011 të 10 qershorit 2011, me të cilin është vërtetuar aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren Ndr. Nr. 302/10, të 23 nëntorit 2010, dhe është hedhur poshtë propozimi i parashtruesit të kërkesës që t’i njihet kontrata e shitblerjes Leg. Nr. 1255/99 ë 25 qershorit 1999 i vërtetuar në Gjykatën e Parë Komunale në Beograd si aktvendimi i shtetit të huaj.

Parashtruesi i kërkesës duke kontestuar aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Ac.nr. 2/2011 të 10 qershorit 2011, ka kërkuar nga Gjykata Kushtetuese që rasti i kontratës kontestuese duhet trajtuar si aktvendim i shtetit të huaj, përkatësisht shtetit të Serbisë, pra Gjykata duhet të njohë këtë kontratë si aktvendim i shtetit të huaj.

Duke vendosur për kërkesën e parashtruesit Milan Petrović, pas shqyrtimit të procedurës në tërësi, Gjykata Kushtetuese nuk ka vërtetuar se procedurat e duhura, në çfarëdo mënyre, kanë qenë të padrejta dhe arbitrare.

Prandaj Gjykata Kushtetuese ka konstatuar se kërkesa është qartazi e pabazuar sepse faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë pretendimin për shkeljen e të drejtave kushtetuese.

Parashtruesit:

Milan Petrović

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile