Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë se Vendimit te Kuvendit, të datës 14 tetor 2010, ne lidhje me Strategjinë dhe Projekt-Vendimin e Qeverise për privatizimin e Poste-Telekomit të Kosovës.

Nr. të lëndës KO 107/10

Parashtruesit: Gani Geci

Parashtruesit, 12 deputetë të Kuvendit, e dorëzuan Kërkesën në bazë të nenit 113.4 të Kushtetutës duke pretenduar se Kryetari i Kuvendit e kishte vënë në diskutim dhe votim strategjinë dhe projekt-vendimin, pa e pasur kuorumin e nevojshëm të deputetëve, duke shkelur kështu nenet 51(1), (2) dhe (3) të Rregullores së Punës së kuvendit, e cila kërkonte një kuorum prej më shumë se 50% të deputetëve. Në përgjigje, Kryetari i Kuvendit theksojë se votimi nuk kishte sjellë ndonjë vendim të nënshkruar dhe se projekt propozimet nuk ishin miratuar për shkak të ankesës për mungesë të kuorumit, duke treguar se këto çështje do të vihen për shqyrtim në Kuvend më vonë, Gjykata vendosi se Kërkesa është bërë e panevojshme (pa efekt praktik) pasi që Kryetari i Kuvendit e ka shfuqizuar vendimin në fjalë për shkak të mungesës së kuorumit dhe mori Vendim që ta hedh poshtë Kërkesën në bazë të rregullës 32.4 të Rregullores së Punës

Parashtruesit:

Gani Geci

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Vendim

Array

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

administrative