Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. I .nr. 366/2009, të 15 marsit 2012

Nr. të lëndës KI 67/12

Parashtruesit: Shaban Kadrija

Parashtruesi pohon se është shkelur e drejta e tij për punë, e garantuar me Kushtetutë dhe me standarde ndërkombëtare, Parashtruesi pret që Gjykata Kushtetuese t’ia mundësojë atij kthimin në vendin e mëparshëm të punës, Ai kërkon që Gjykata të zhvleftësojë të gjitha aktgjykimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta, Parashtruesi, gjithashtu, kërkon që Gjykata Kushtetuese të urdhërojë një kompensim në të holla për humbjen e supozuar të të ardhurave, duke përfshirë edhe shpenzimet gjyqësore, Gjykata konsideron se në kërkesë nuk ka asgjë që tregon se mungonte paanshmëria në rast, ose që procedurat ishin të padrejta, Parashtruesi as nuk ka ndërtuar rastin për shkeljen e të drejtave të tij të garantuara me Kushtetutë, as nuk ka dorëzuar ndonjë dëshmi prima facie për atë shkelje, dhe Gjykata Kushtetuese dhe e shpallë kërkesën të papranueshme si qartazi të pabazuar

Parashtruesit:

Shaban Kadrija

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile