Aktgjykim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 310/2020, të 28 prillit 2021

Nr. të lëndës KI161/21

Parashtruesit: Suzana Zogëjani Sekiraqa

Shkarko: