Urdhëra tjerë

MENDIM MOSPAJTUES i gjyqtarit RADOMIR LABAN në rastin nr. KO157/23

Nr. të lëndës KO157/23

Parashtruesit: Vlora Dumoshi dhe 11 deputetë të tjerë

Shkarko:
Parashtruesit:

Vlora Dumoshi dhe 11 deputetë të tjerë

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim mospajtues