Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Mitrovicë, E. nr. 709/2006, të 10 dhjetorit 2007

Nr. të lëndës KI 12/12

Parashtruesit: Reshat Murati

Parashtruesi i kërkesës vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Mitrovicë, E. nr. 709/2006, të 10 dhjetorit 2007, Parashtruesi i kërkesës pretendon se, me mosekzekutimin e këtij aktvendimi, atij i janë shkelur të drejtat, pa specifikuar me saktësi ndonjë të drejtë të veçantë kushtetuese, dhe nga Gjykata Kushtetuese kërkon ekzekutimin e vendimit të kontestuar, Gjykata konstaton që kërkesa është e papranueshme, shkaku i papajtueshmërisë ratione temporis me Kushtetutën

Parashtruesit:

Reshat Murati

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është ratione temporis jashtë juridiksionit të Gjykatës

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile