Poseta studenata Univerziteta “Isa Boletini” u Mitrovici

04.05.2018

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Isa Boletini“ u Mitrovici su posetili Ustavni sud Republike Kosovo u četvrtak, 3. maja 2018. godine.

Studente je dočekao glavni pravni savetnik Ustavnog suda, g. Sevdail Kastrati, i pravni savetnik, gđa. Arbana Beqiri-Plakolli.

Funkcija i uloga koju ima Sud na osnovu Ustava, njegova unutrašnja organizacija, način razmatranja slučajeva, sastav i postupak izbora sudija, kao i odnos sa sudovima drugih nivoa u zemlji, bile su samo neke od tema o kojima je savetnik Kastrati razgovarao sa studentima Univerziteta u Mitrovici.

Što se tiče ovlašćenih strana, koje mogu da se obrate Ustavnom sudu, faza obrade podnetih zahteva, etničke strukture podnosilaca zahteva i primene jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava tokom razmatranja slučajeva, studente je detaljno informisala savetnik Beqiri-Plakolli.

Tokom razgovora, studenti su takođe izrazili interesovanje za pravo Ustavnog suda da sam pokreće slučajeve, pravo strana da angažuju advokata, rokove i trajanje razmatranja predmeta, kao i ulove propisane za prihvatljivost zahteva.