Odluke sa sednice za razmatranje održane 29. jula 2019. godine

29.07.2019

Na sednici za razmatranje koja je održana 29. jula 2019. godine, Ustavni sud Republike Kosova je razmotrio i odlučio u vezi sa zahtevima: 1. KI 19/19 i KI 20/19; 2. KO 65/19; 3. KO 58/19; 4. KI 187/18 i KI 11/19; 5. KI 128/17 i 6. KI 133/17.  Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 19/19 i KI 20/19
Podnosioci: Muhamet Thaqi i Egzon Keqa

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog Suda [Pml.nr.259/2018], od 5. novembra 2019. godine, a u vezi sa Presudom Apelacionog Suda [PA1.nr.748/2018], od 13. avgusta 2018. godine, kojom su, po tvrdnjama, podnosiocima zahteva povređena njihova prava i osnovne slobode koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično inepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individulani zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 56 [Zahtev za privremenom merom] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Usyava, članovima 20, 47 i 49 Zakona o Ustavnom Sudu kao i u skladu sa pravilimat 39 (1) (c), 39 (2), 57 (1) i 59 (2) Poslovnika o Radu, jednoglasno odlučio da:
I. PROGLASI zahteve neprihvatljivim;
II. ODBIJE zahtev za privremenom merom.

2. Presuda
Predmet: KO 65/19
Podnosilac: Ombudsman

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti osporenih članova Zakona br. 06/L-010 o Beležništvu, a za koje je podnosialc zahteva tvrdio da nisu u skladu sa članom 5 [Jezici] kao i sa stavovima 1 i 3, člana 46 [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo. Podnosilac zahteva je dalje tražio da Ustavni Sud Kosova odredi privremenu meru i da obustavi primenu osporenih članova sve do konačne odluke ovog Suda, tvrdeći da je “zahtev osnovan prima facie, i da se osporenim članovima osporenog zakona odgovarajućim subjektima prouzrokuje nepopravljiva šteta…”.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 2, tačka 1, člana 113 (Jurisdikcija i ovlašćene strane) i na stavovima 1 i 2, člana 116 (Pravni Efekat Odluka) Ustava, na članovima 22, 27, 29 i 30 Zakona o Ustavnom Sudu (br. 03/L-121), kao i na pravilima 32, 56 i 57 Poslovnika o Radu Ustavnog Suda.
– Sud je, u skladu sa članovima 13. 2 (1) i 116. 2 Ustava, članovima 27 (1), 29 i 30 Zakona o Ustavnom sudu kao i na osnovu pravila 29, 56 (1), 57 i 59 (1) Poslovnika o Radu, odlučio da:
I. PROGLASI, jednoglasno, zahtev prihvatljivim;
II. UTVRDI, jednoglasno, da osporeni članovi 32 (stav 1), član 41 (podstavovi 1.3 i 1.4), član 2 (stav 7) i član 22 (stav 1.3) Zakona br. 06/010 o Beležništvu, nisu u suprotnosti sa članom 5 [Jezici], i članom 46 [Zaštita imovine] Ustava;
III. UTVRDI, većinom glasova, da član 76 (stav 2) nije u suprotnosti sa članom 5 [Jezici], i članom 46 [Zaštita imovine] Ustava;
IV. STAVI VAN SNAGE odluku o određivanju privremene mere od 20. maja 2019. godine, koja je produžena 19. jula 2019. godine, a u vezi sa članom 76 (stav 2), članom 2 (stav 7) i članom 22 (stav 1.3) Zakona br. 06/10 o Beležništvu.

3. Presuda
Predmet: KO 58/19
Podnosilac: Bilall Sherifi i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluka Predsednika Republike Kosova o imenovanju članova Centralne Izborne Komisije Republike Kosova (vidi ispod):

1. Odluka br. 57/2019, od 28. marta 2019. godine, o imenovanju g. Čemajla Kurtišija za člana CIK-a iz zajednice bošnjaka;
2. Odluka br. 58/2019, od 28. marta 2019. godine, o imenovanju g. Stevana Veselinovića za člana CIK-a iz srpske zajednice;
3. Odluka br. 59/2019, od 28. marta 2019. godine, o imenovanju g. Ercan Şpat za žlana CIK-a iz zajednice turaka;
4. Odluka br. 60/2019, od 28. marta 2019. godine, o imenovanju g. Alfreda Kinolli za člana CIK-a, kao predstavnika roma, aškalija i egipćana;
5. Odluka br. 61/2019, od 28. marta 2019. godine, o imenovanju gđe. Nazlie Bala za člana CIK-a;
6. Odluka br. 62/2019, od 28. marta 2019. godine, o imenovanju g. Adnana Rrustemija za člana CIK-;
7. Odluka br. 63/2019, od 28. marta 2019. godine, o imenovanju g. Floriana Dushija za člana CIK-a;
8. Odluka br. 65/2019, od 28. marta 2019. godine, o imenovanju g. Sami Hamitija za člana CIK-a.

a za koje su podnosioci zahteva tvrdili da nisu u skladu sa stavom 4 člana 139 [Centralna Izborna Komisija] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113, stav 2, podstav 1 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 29 [Tačnost podneska] i 30 [Rokovi] Zakona o Ustavnom Sudu (br. 03/L-121), kao i na pravilu 32 [Podnošenje podneska i odgovora] i 67 [Podnesak u skladu sa članom 113.2 (1) i (2) Ustava i članovima 29 i 30 Zakona o Ustavnom Sudu] Poslovnika o radu Ustavnog Suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113, stav 2, podstav 1 Ustava, članovima 29 i 30 Zakona o Ustavnom Sudu i na osnovu pravila 59 (a) i 67 Poslovnika o Radu, odlučio:
I. DA PROGLASI zahtev prihvatljivim za razmatranje u meritumu;
II. DA UTVRDI da odluka br.57/2019, odluka br.58/2019, odluka br.59/2019, odluka br.60/2019, odluka br.61/2019, odluka br.62/2019, odluka br.63/2019, odluka br.65/2019, od 28. marta 2019. godine Predsednika Republike Kosova, nisu u suprotnosti sa stavom 4 člana 139 [Centralna Izborna Komisija] Ustava.

4. Presuda
Predmet: KI 187/18 dhe KI 11/19
Podnosilac: Muhamet Idrizi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [PML. nr. 226/2018], od 16. oktobra 2018. godine kao i presude Vrhovnog suda Kosova [PML. nr. 293/2018], od 3. decembra 2018. godine. U zahtevu KI187/18, podnosilac zahteva nije tačno pojasnio koja su to prava i snovne slobode zagarantovane Ustavom Republike Kosova za koja on tvrdi da su povređena putem osporene presude. S druge strane, u zahtevu KI11/19, podnosialc zahteva je tvrdio da su mu redovni sudovi povredili njegova prava i osnovne slobode koje su zagarantovane u članovima 30 [Prava optuženog] i 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava a u vezi sa članom 6 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o Ljudskim Pravima. Podnosilac zahteva je takođe zatražio od suda da odredi privremenu meru, odnosno da “zaustavi početak izvršenja izrečene kazne [protiv njega] u presudi Osnovnog suda u Gnjilanu PKR nr. 107/2012, od 22. novembra 2017. godine.”, do donošenja odluke u vezi sa zahtevom od strane Suda.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom Sudu i na osnovu pravila 59 (a) Poslovnika o Radu, odlučio:
I. DA PROGLASI zahtev KI187/18 neprihvaljivim;
II. DA PROGLASI zahtev KI11/19, prihvatljivim za razmatranje u meritumu;
III. DA UTVRDI sa je u presudi Vrhovnog suda PML. nr. 293/2018, od 3. decembra 2018. godine došlo do povreda člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava a u vezi sa članom 6 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o Ljudskim Pravima;
IV. DA PROGLASI NEVAŽEĆOM presudu Vrhovnog suda PML. nr. 293/2018, od 3. decembra 2018. godine;
V. DA VRATI presudu Vrhovnog suda PML. nr. 293/2018, od 3. decembra 2018. godine, na ponovno razmatranje u skladu sa Presudom ovog Suda;
VI. DA NALOŽI Vrhovnom sudu da, u skladu sa pravilom 66 (4) Poslovnika o Radu, obavesti Sud, u roku od 6 (šest) meseci od dana objave ove presude, u vezi sa preduzetim merama o izvršenju Presude ovog Suda;
VII. DA ODBIJE zahtev o privremenoj meri.

5. Presuda
Predmet: KI 128/17
Podnosilac: Naser Husaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. nr. 170/2017], od 23. avgusta 2017. godine, kojom su, po tvrdnjama podnosioca zahteva, povređena njehova prava i osnovne slobode koje su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosova a u vezi sa članom 6 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 47 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i na osnovu pravila 59 (1) Poslovnika o Radu, jednoglasno odlučio:
I. DAPROGLASI zahtev prihvatljivim;
II. DA UTVRDI da je presuda vrhovnog suda [Rev.nr.170/2017] od 23. avgusta 2017. godine u skladu sa članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a.

6. Rešenje
Predmet: KI 133/17
Podnosilac: Ali Gashi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. nr. 96/2017], od 1. juna 2017. godine, a u vezi sa presudom Apelacionog suda [CA. nr. 902/2014], od 7. februara 2017. godine, i Presudom Osnovnog suda [C. nr. 432/13], od 24. januara 2014. godine.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je odlučio da zahtev nije prihvatljiv u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 47 i 49 Zakona o Ustavnom Sudu i pravila 39 (3) (b) i 57 (1) Poslovnika o Radu.