Rešenje

Ocena ustavnosti Administrativnog uputstva br. 09/2015 Ministarstva rada i socijalne zaštite za kategorizaciju korisnika penzije platiša doprinosa prema kvalifikacionoj strukturi i dužini vremena uplata doprinosa-penzijskog staža

br. predmeta KI 102/17

Preuzimanje:
podnosiocu:

Meleq Ymeri

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje