Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 165/2017 Vrhovnog suda Kosova, od 14. septembra 2017. godine

br. predmeta KI 137/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI 137/17 Podnosilac zahteva: Ramdan Gashi, ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 165/2017 Vrhovnog suda Kosova, od 14. septembra 2017. godine

KI137/17, rešenje o neprihvatljivosti od 15. maja 2018. godine, objavljeno 13. juna 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti osporenog rešenja Vrhovnog suda, očigledno neosnovan.

Zahtev je zasnovan na članu 113.7 Ustava, članu 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 29 Poslovnika o radu Ustavnog suda.

U ovom slučaju reč je o imovinskom sporu  koji je pokrenut 1994 godine,  pred Opštinskim sudom u Prištini a radi utvrđivanja vlasništva na nekoliko parcela. Nakon toga ovaj sudski postupak je prešao kroz sve faze redovnog postupka. Ovaj sudski spor je kulminirao rešenjem Vrhovnog suda  koji je odbacio, kao nedozvoljen zahtev za reviziju podnosioca zahteva. Podnosilac zahteva tvrdi da je Vrhovni sud uskratio pravo na pravično i nepristrasno suđenje pravo garantovano članom 3 i 31 Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Sud primećuje da podnosilac zahteva nije pokazao da su relevantni postupci na bilo koji način bili nepravični ili proizvoljni. Zapravo, podnosilac zahteva nije potkrepio dokazima da su osporenim odlukama povređena njihova prava i slobode garantovane Ustavom i EKLJP.

Dakle, Sud smatra da zahtev podnosilaca nije ispunio uslove prihvatljivosti, utvrđene Ustavom i dalje predviđene Zakonom i propisane Poslovnikom.

Shodno tome, Sud smatra, na ustavnoj osnovi, da je zahtev očigledno neosnovan i mora se proglasiti neprihvatljivim.

podnosiocu:

Ramadan Gashi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni