Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 118/2018 od 5. aprila 2018. godine

br. predmeta KI 132/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI132/18, Podnosilac: Limak Kosovo International Airport J.S.C., „Adem Jashari”, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 118/2018, od 5. aprila 2018. godine

KI132/18, Rešenje o 20 juna 2019, objavljeno dana 12 jula 2019

Ključne reči: individualni zahtev, prano lice, očigledno neosnovan,

Podnosilac zahteva i Vlada Republike Kosovo su potpisali Sporazum o javno-privatnom partnerstvu (JPP), i na osnovu ovog sporazuma, podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da sve radnike zadrži u radnom odnosu i za naredne 3 (tri) godine.

Samim tim, podnosilac zahteva, je sklopio jedan novi ugovor o radu sa radnicom  SH.D, koja je radila još od 2003. godine na Međunarodnom Aerodromu u Prištini. Podnosilac zahteva je prekinuo ugovor o radu radnici SH.D sa obrazloženjem da joj se završio probni rad na osnovu Ugovora o Radu.

Tokom postupaka pred redovnim sudovima, ovi potonji su objasnili podnosiocu zahteva da se, između ostalog, probni rad za jedno radno mesto sa poslodavcem predviđa kada se radni odnos zasniva po prvi put, dok je, u slučaju radnice SH.D., ona je radila na tom istom radnom mestu skoro 6 godina. Redovni sudovi su obrazložili da se u ovom konkretnom predmetu ne mogu primeniti ni član 15 Zakona o Radu niti član 3 Ugovora o Radu, za prekid radnog odnosa zaposlenoj SH.D. Na kraju, Vrhovni sud Kosova je ocenio da su prihvatljivi pravni stavovi prvostepenog i drugostepenog suda.

Podnosilac zahteva je, u svom zahtevu pred Ustavnim sudom, tvrdio povredu člana 31 Ustava zbog neobrazložene odluke, kao i povredu članova 24, 32 i 46 Ustava i ponovio je svoje navode kao i pred redovnim sudovima.

Ustavni Sud je, adresirajući navode podnosioca zahteva, utvrdio da potonji nije uspeo da podnese dokaze, činjenice i argumente koji bi pokazali da su postupci pred redovnim sudovima na neki način povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31 Ustava, i Sud se nije upustio u dalje razmatranje navoda podnosioca zahteva zbog toga što se povreda drugih prava koja su zagarantovana članovima 24, 32 i 46 Ustava navodi kao posledica povreda prava na pravično i nepristrasno suđenje.

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport SH. A. “Adem Jashari”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje