Odluka

Zahtev za ocenu ustavnosti neodređene odluke javnog organa

br. predmeta KI 04/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI04/18, Podnosilac: Ismet Uka , zahtev za ocenu ustavnosti neodređene odluke neodređenog javnog organa  

KI04/18, odluka o odbijanju zahteva od 30. maja 2018. godine, objavljena 2. jula 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, nepotpun zahtev, odluka o odbijanju zahteva

Dana 22. jula 2013. godine, podnosilac zahteva se obratio Kosovskoj agenciji za privatizaciju kao administratoru društvenih preduzeća, protiv društvenog preduzeća “ Trepča” sa zahtevom da mu se isplati naknada štete koju je pretrpeo zbog prekida radnog odnosa.

Podnosilac je pred Ustavnim sudom tvrdio da Kosovska agencija za privatizaciju nikada nije odgovorila na njegov zahtev.

Sud je tražio od podnosioca zahteva da razjasni zahtev na taj način što će popuniti obrazac zahteva i navede koji akt javnog organa osporava. Podnosilac zahteva nije odgovorio na zahtev Suda.

Sud je zaključio da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne kriterijume za dalje razmatranje zbog toga što nije kompletiran dodatnom dokumentacijom, pa je shodno tome odbio isti po kratkom postupku.

podnosiocu:

Ismet Uka

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva