Njoftim

Gjatë muajit janar 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 15 kolegje shqyrtuese
• janë mbajtur 4 seanca plenare
• janë shqyrtuar/zgjidhur 30 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (5) Aktvendime dhe (2) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 32/18
Parashtrues: SH.A. „Kosvik“
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 151/17
Parashtrues: Elife Murseli
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 92/18
Parashtrues: Abaz Gashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 137/18
Parashtrues: Selim Leka
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 110/18
Parashtrues: Isuf Musliu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 89/18
Parashtrues: Agim Jashari
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 16/18
Parashtrues: Sahit Musa
Vendimi