Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, PA1. nr. 313/16, të 10 majit 2016

Nr. të lëndës KI 16/18

Parashtruesit: Sahit Musa si përfaqësues i pretenduar i K. N.

Shkarko:

KI16/18, Parashtrues: Sahit Musa, Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, PA1. nr. 313/16, të 10 majit 2016

KI16/18, Vendim për refuzim të kërkesës, i 22 nëntorit 2018, publikuar më xx xxxxx xxxx

Fjalët kyç: Kërkesë individuale, kërkesë e paplotësuar, procedurë e shkurtër, vendim për refuzim të kërkesës

 Parashtruesi i pretenduar kishte parashtruar një kërkesë në Gjykatë, duke pretenduar se z. K. N. gjykatat e rregullta ia shkelën të drejtat e garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Gjykata, në këtë rast, konsideroi se përfaqësuesi i pretenduar nuk ka ofruar informata dhe nuk dorëzoi dokumentet e kërkuara siç i ishin kërkuar nga Gjykata. Prandaj, Gjykata erdhi në përfundim se kërkesa ishte e paplotë. Si përmbledhje, Gjykata konkludoi se kërkesa duhet të refuzohet me procedurë të shkurtër, në pajtim me rregullin 35 (5) të Rregullores së punës.

Parashtruesit:

Sahit Musa si përfaqësues i pretenduar i K. N.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës