Njoftim

01.06.2022

Gjatë muajit maj 2022, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 25 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 20 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (4) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 233/21 dhe KI 05/22
Parashtrues: Dardan Gashi dhe Yll Gashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 227/21
Parashtrues: Besim dhe Bujar Ajeti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 125/21
Parashtrues: Armend Osaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 21/22
Parashtrues: Hashim Zhuniqi
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 86/21
Parashtrues: Mirsad Bilbani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 133/20
Parashtrues: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 78/21
Parashtrues: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Aktgjykimi