Administrata

Gjykata Kushtetuese ka Sekretarinë e vet e cila kryesohet nga Sekretari i Përgjithshëm i Gjykatës Kushtetuese. Sekretaria kryen punët administrative dhe ka për detyrë të mbështesë punën e Gjykatës Kushtetuese.

Sekretaria e Gjykatës përbëhet nga:

  1. Sekretari i Përgjithshëm dhe Zëvendës-Sekretari i Përgjithshëm
  2. Departamenti i Përkrahjes Profesionale
  3. Departamentit i Administratës dhe Burimeve Njerëzore
  4. Departamenti për Regjistrimin e Lëndëve, Statistikë dhe Arkiv
  5. Departamenti i Buxhetit dhe Financave
  6. Njësia e Prokurimit
  7. Zyra për Komunikim dhe Informim
  8. Njësia e TIK-ut dhe Multimedia
  9. Personeli Mbështetës