Resolution

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, PML.nr.335/2020 të 23 dhjetorit 2020

Case No. KI 14/21

Download:
Applicant:

Shpejtim Hajrizi

Type of Referral:

KI – Individual Referral

Type of act:

Resolution