Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, PML.nr.335/2020 të 23 dhjetorit 2020

Nr. të lëndës KI 14/21

Parashtruesit: Shpejtim Hajrizi

Shkarko:
Parashtruesit:

Shpejtim Hajrizi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri