Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit të Gjykatës Supreme Pzd.nr. 135/2010, te 21janarit 2011

Nr. të lëndës KI 14/11

Parashtruesit: Baki Musa

Parashtruesi, Z. Baki Musa, ka parashtruar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës së Kosovës, duke kontestuar aktvendimin e Gjykatës Supreme Pzd. nr. 135/2010, i datës 21 janar, si të marrë me shkelje të të drejtave të tij të garantuara me nenin 24 [Barazia para ligjit] dhe nenin 31 [E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm] të Kushtetutës, sepse “[…] Gjykata Komunale dhe Gjykata e Qarkut kanë nxjerrë aktgjykime me mangësi procedurale, derisa ankesa e prokurorit publik nuk i është komunikuar atij.” , Në lidhje me çështjen e pranueshmërisë së Kërkesës, Gjykata theksoi që Kërkesa është e papranueshme, seose Parashtruesi nuk kishte arritur të dorëzojë prova që procedurat përkatëse kishin qenë në çfarëdo mënyre të padrejta apo të njollosura me arbitraritet. Kështu, Gjykata vërejti që Kërkesa ishte qartazi e pabazuar, në bazë të Rregullit 36 (1.c) të Rregullores së Punës.

Parashtruesit:

Baki Musa

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Penale