Vendim

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së neneve 18, 19, 41 dhe 60 të Ligjit për Shëndetësinë, Nr. 04/L-125; të miratuar nga Kuvendi, më 13 dhjetor 2012

Nr. të lëndës KO 131/12

Parashtruesit: Dr. Shaip Muja et al

Parashtruesit:

Dr. Shaip Muja et al

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për masë të përkohshme

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative