Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac.nr.273/2012 të 27 prillit 2012

Nr. të lëndës KI 71/12

Parashtruesit: Fikrije Sermaxhaj

Parashtruesi konteston Vendimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac, nr, 273/2012 të 27 prillit 2012, Parashtruesi i kërkesës i propozoi Gjykatës Kushtetuese t’i mbrojë të drejtat e saj, pasi që ajo është një person që nuk ka shtëpi të veten dhe sipas vendimit të kontestuar ajo duhet të largohet nga banesa e saj, Argumenti kryesor i Parashtruesit të kërkesës në mbështetje të kërkesës është se ajo është e papunë dhe e ka fëmijën e moshës 9 vjeçare dhe se ajo nuk posedon asnjë pronë të luajtshme ose të paluajtshme, Parashtruesi i Kërkesës as nuk e ka ndërtuar rastin në shkelje të ndonjë të drejte të saj, të garantuar me Kushtetutë e as nuk ka ofruar ndonjë provë prima facie mbi një shkelje të tillë dhe Gjykata Kushtetuese dhe shpallë kërkesën si të papranueshme

Parashtruesit:

Fikrije Sermaxhaj

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile