Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit nr. 329/2021 të 15 tetorit 2021 të Administratës Tatimore të Republikës së Kosovës

Nr. të lëndës KI15/22

Parashtruesit: “Kel” Sh.A.

Shkarko:
llogo_gjkk_png_2

 

Prishtinë, më 10 janar 2023

Nr. ref.:RK 2108/22

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI

 

 

rastin nr. KI15/22

 

Parashtrues

 

“Kel”​​ Sh.​​ A.

 

 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së​​ 

Vendimit​​ nr.​​ 329/2021​​ të 15 tetorit 2021 të​​ Administratës Tatimore të Republikës së Kosovës

 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

 

e përbërë nga:

 

Gresa Caka-Nimani, kryetare

Bajram Ljatifi, zëvendëskryetar

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare

Safet Hoxha, gjyqtar​​ 

Radomir Laban, gjyqtar

Remzije Istrefi-Peci, gjyqtare​​ 

Nexhmi Rexhepi, gjyqtar dhe

Enver Peci, gjyqtar​​ 

 

 

Parashtruesi i kërkesës

 

 • Kërkesa është dorëzuar nga​​ shoqëria aksionare​​ “Kel”​​ Sh.​​ A.,​​ me seli në Ferizaj​​ (në​​ tekstin e mëtejmë: parashtruesi i kërkesës), të​​ cilin​​ e përfaqëson Donjeta Kryeziu nga Suhareka.

Vendimi i kontestuar

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ konteston​​ kushtetutshmërinë e Vendimit​​ [nr. 329/2021] të 15 tetorit 2021 të Administratës Tatimore të Republikës së Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: ATK).

 

Objekti i çështjes

 

 • Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë së​​ vendimit të lartcekur​​ të ATK-së,​​ me të cilin parashtruesi i kërkesës pretendon​​ shkeljen e të drejtave​​ të tij të​​ garantuara me nenin 36.1​​ [E Drejta e Privatësisë]​​ të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: Kushtetuta).​​ Përveç këtij pretendimi,​​ parashtruesi i kërkesës në ndërkohë ka​​ dorëzuar pretendime shtesë,​​ duke kontestuar dhe kushtetutshmërinë e Ligjit nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, sikundër dhe​​ kushtetutshmërinë e​​ nenit 9 të Ligjit nr.​​ 04/L-102 për Ndryshim-Plotësimin e Ligjit​​ nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat.​​ 

 

Baza juridike

 

 • Kërkesa bazohet në paragrafin 4 të nenit 21 [Parimet e Përgjithshme] dhe paragrafët​​ 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 (Procedimi i kërkesës) dhe 47 (Kërkesa individuale) të Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe në rregullin 32 (Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve) të Rregullores së punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).​​ 

 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese

 

 • Më 27 janar​​ 2022,​​ parashtruesi i​​ kërkesës​​ e dorëzoi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese​​ ​​ të​​ Republikës së Kosovës (në tekstin e​​ mëtejmë: Gjykata).

 

 • Më 3 shkurt​​ 2022, Kryetarja e Gjykatës​​ me Vendimin GJR.​​ KI15/22, caktoi gjyqtarin​​ Safet Hoxha gjyqtar raportues​​ dhe​​ me Vendimin KSH.​​ KI15/22 caktoi anëtarët e Kolegjit​​ shqyrtues, të përbërë nga gjyqtarët:​​ Radomir Laban (kryesues), Remzije Istrefi -Peci dhe Nexhmi Rexhepi​​ (anëtarë).

 

 • Më 14 shkurt 2022, Gjykata njoftoi parashtruesin për regjistrimin e kërkesës. Të njëjtën ditë, një kopje e​​ kërkesës​​ iu dërgua ATK-së.

 

 • Më 15 mars 2022, ATK dorëzoi​​ komente në​​ lidhje me kërkesën.

 

 • Më​​ 7​​ tetor​​ 2022, parashtruesi i​​ kërkesës njoftoi​​ Gjykatën për revokimin e autorizimit​​ të J.U.,​​ dhe caktimin​​ e Donjeta Kryeziut si përfaqësuese​​ ligjore në këtë çështje​​ dhe​​ për plotësimin e kërkesës me pretendime shtesë.

 

 • Më 16 dhjetor 2022, gjyqtari Enver Peci dha betimin para Presidentes së Republikës së Kosovës, me ç’rast filloi mandati i tij në Gjykatë.

 

 • Më 22 dhjetor 2022, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e gjyqtarit​​ raportues dhe njëzëri i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.

 

 

 

 

 

Përmbledhja e fakteve

 

 • Parashtruesi i kërkesës është i regjistruar si​​ shoqëri aksionare me nr. 811333244​​ për ushtrimin e veprimtarisë së​​ prodhimit të​​ energjisë​​ elektrike​​ dhe​​ instalimit​​ ​​ rrjeteve​​ elektrike, duke ushtruar​​ kë​​ veprimtari​​ nga​​ viti​​ 2013​​ e këndej.

 

 • Më 21 prill 2021, ATK zhvilloi një​​ kontroll​​ te parashtruesi i kërkesës, ku objekt kontrolli​​ ishin​​ periudhat​​ tatimore,​​ 2 janar 2018 –​​ dhjetor​​ 2018 dhe 1 janar​​ 2015​​ - ​​ dhjetor 2020,​​ përkitazi me​​ TVSh-në. Gjatë​​ kontrollit​​ të kryer,​​ autoritetet e ATK-së konstatuan​​ se parashtruesi i​​ kërkesës,​​ si tatimpagues,​​ nuk kishte mbajtur regjistër kontabël,​​ sipas Ligjit nr.03/L-222 dhe aktit​​ nënligjor përcjellës.​​ 

 

 • ​​ 26 korrik 2021, ATK ia​​ dorëzoi​​ parashtruesit të​​ kërkesës​​ Raportin​​ nr. 14131 me të​​ gjeturat​​ e saj.​​ 

 

 • Më 3 gusht 2021, ATK-ja njoftoi parashtruesin e​​ kërkesës​​ për​​ rivlerësimin​​ e tatimit shtesë.

 

 • ​​ 3 tetor 2021, parashtruesi i kërkesës​​ parashtroi​​ ankesë pranë​​ divizionit të ankesave në​​ ATK​​ kundër​​ të gjeturave të​​ raportit të​​ ATK-së, të​​ 26 korrikut 2021, me pretendimin​​ se kjo e fundit nuk kishte vërtetuar drejtë​​ ​​ gjitha faturat dhe​​ pagesat​​ ​​ i​​ kishte bërë.​​ 

 

 • Më 2​​ nëntor​​ 2021, ATK përkitazi me ankesën​​ e parashtruesit të​​ kërkesës​​ nxori​​ Vendimin​​ nr.​​ 329/2021, me​​ të​​ cilin:​​ 

 

I.​​ Aprovohet pjesërisht e bazuar ankesa​​ nr.329/2021​​ të datës 03.10.2021 e tatimpaguesit "KEL"SHA, me NUI: 811333244, me pronar Jeton Ukësmajli, me seli të biznesit në​​ rrugën Nerodime e Epërme-Ferizaj, në mbështetje të nenit 132 paragrafi 4, të Ligjit​​ nr. 05/L-031 "Për Procedurën Administrative" në lidhje me paragrafin 2 të nenit 89 të Ligjit​​ NT. 03/L-222​​ "Për Administratën​​ Tatimore dhe Procedurat";

II. Ndryshohen njoftim-rivlerësimet e tatimit shtesë duke i pranuar si shpenzim, pagat dhe kontributet për periudhat CD-20IS, 2019 dhe 2020, sipas njoftim vlerësimeve të​​ përpunuara në sistemin e Teknologjisë Informative​​ ​​ ATK-së, në​​ "Sigtas",​​ pas ankesës;

III.​​ Ndërsa​​ refuzohet pjesa​​ tjetër​​ e​​ ankesës lidhur me qarkullimin shtesë që​​ ka rezultuar nga deponimet dhe mungesa​​ e faturave​​ ​​ blerjes​​ për​​ periudhat e kontrollit –gjegjësisht​​ mbetet sipas​​ vlerësimit nga raporti i kontrollit nr.14131 dt.26.07.2021.

IV. Procedura e​​ ankesës​​ nuk​​ ndërprenë​​ obligimin​​ e​​ tatimpaguesit​​ për pagesë të​​ detyrimeve tatimore​​ (tatim,​​ ndëshkime dhe interes), në​​ përputhje​​ me nenin 9, paragrafin 1​​ ​​ Ligjit​​ nr. 04/L-l02​​ për Ndryshim-Plotësimin e Ligjit​​ nr.03/L-222​​ për Administratën Tatimore dhe Procedurat.

 

 • Nga shkresat e lëndës vërehet se parashtruesi i kërkesës, kundër​​ vendimit të​​ lartcekur​​ ​​ ATK-së,​​ ka​​ kërkuar mbrojte gjyqësore​​ në Gjykatën Themelore në​​ Prishtinë-Departamenti për çështje​​ administrative​​ dhe është në pritje të përfundimit të procedurave të​​ rregullta.​​ 

 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ pranë Gjykatës​​ pretendon se​​ Vendimi i kontestuar i ATK-së​​ është nxjerrë​​ në​​ shkelje​​ të ligjit dhe të Kushtetutës, sepse ATK:​​ (i) ka ngatërruar të hyrat e aksionarit me të hyrat e shoqërisë aksionare, duke​​ shkelur​​ kështu​​ ​​ drejtën e​​ privatësisë​​ së aksionarit​​ J.U.,​​ të garantuar me​​ nenin​​ 36.1​​ të​​ Kushtetutës;​​ (ii) se nuk ka mbajtur seancë dëgjimore për çështjen;​​ (iii)​​ se vendimi i saj​​ është i njëanshëm, sepse nuk ka marrë​​ parasysh pretendimet e ngritura në ankesë;​​ (vi)​​ se​​ ka vendosur kamata të larta​​ dhe kamata mbi kamata;​​ (v)​​ se nuk ka marrë​​ parasysh gjendjen​​ socio-ekonomike të​​ tij,​​ si tatimpagues;​​ dhe​​ (vi) se​​ është​​ ngarkuar​​ me tatim vetëm mbi bazën e qarkullimit​​ bankar.​​ 

 

 • Përveç tjerash, parashtruesi i​​ kërkesës​​ pretendon se​​ Ligji nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat​​ është​​ i​​ njëanshëm,​​ dhe si i tillë​​ jokushtetues dhe joligjor,​​ sikundër dhe​​ neni 9 i​​ Ligjit nr.​​ 04/L-102 për Ndryshim-Plotësimin e Ligjit​​ nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat,​​ me arsyetimin se:​​ “...​​ është i nxjerrur nga votimi​​ i​​ mazhorancës (shumicës) parlamentare,​​ për​​ interesa grupore dhe individuale e politike, por nuk​​ është provuar më​​ parë​​ në​​ Gjykatën​​ Kushtetuese​​ për​​ kushtetutshmërinë​​ e saj. Gjithashtu​​ është​​ i​​ kundërligjshëm​​ dhe shkel​​ pavarësinë​​ e ushtrimit​​ të aktivitetit ekonomik të​​ bizneseve, socio-ekonomike​​ përmes​​ njëanshmërisë​​ në​​ kundërshtim​​ me Ligjin​​ Nr. 06/L- 016​​ për​​ Shoqëritë​​ Tregtare”.

 

Dispozitat relevante kushtetuese​​ 

 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës​​ 

 

Neni 36

​​ [E Drejta e Privatësisë]​​ 

“1. Çdokush gëzon të drejtën që t’i respektohet jeta private dhe familjare, pacenueshmëria e banesës dhe fshehtësia e korrespondencës, telefonisë dhe e komunikimeve të tjera”.

 

Pranueshmëria e​​ kërkesës​​ 

 

 • Gjykata fillimisht shqyrton nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë, të përcaktuara me Kushtetutë, të parashikuara me Ligj dhe të specifikuara më tej me Rregullore të punës.​​ 

 

 • Gjykata​​ i referohet paragrafëve 1 dhe 7 të nenit 113 të Kushtetutës,​​ në​​ lidhje me nenin 21.4,​​ të cilët përcaktojnë:​​ 

 

“(1) Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar.

[...]

(7) Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.

 

 • Gjykata gjithashtu i referohet paragrafit 4 të nenit 21 [Parimet e Përgjithshme] të Kushtetutës, i cili përcakton:

 

“4. Të drejtat dhe liritë themelore të parashikuara në Kushtetutë, vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa janë të zbatueshme”.

 

 • Gjykata​​ gjithashtu i referohet kritereve të pranueshmërisë, siç parashikohen​​ me​​ Ligj.​​ Në lidhje me këtë, Gjykata së pari i referohet nenit 47 [Kërkesa individuale], që parasheh:​​ 

 

Neni 47

[Kërkesa individuale]

 

“1. Çdo individ ka të drejtë të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje juridike në rast se pretendon se të drejtat dhe liritë e tij individuale të garantuara me Kushtetutë janë shkelur nga ndonjë autoritet publik.

 

2. Individi mund ta ngrit kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.

  

 • Gjykata po ashtu​​ ​​ dritën e rrethanave të​​ rastit​​ konkret i​​ referohet rregullit 39 (1) (b) të Rregullores së punës, që​​ përcakton:​​ 

 

“(1) Gjykata mund ta konsiderojë një kërkesë të pranueshme nëse:​​ 

[...]

(b) janë shteruar të gjitha mjetet efektive të përcaktuara me Ligj kundër aktgjykimit ose vendimit të kontestuar”.

[...]

 

 • Gjykata rikujton se parashtruesi i kërkesës​​ fillimisht në​​ gjykatë ka ngritur pretendime​​ për shkeljen e të​​ drejtave të​​ tij, të​​ garantuara​​ me nenin 36.1 të Kushtetutës, nga ana e ATK-së,​​ nëpërmjet​​ Vendimit​​ nr. 329/2021 të​​ 15 tetorit 2021, për arsyet​​ e​​ përmendura më​​ sipër. Përveç pretendimit në fjalë, parashtruesi i kërkesës​​ ​​ plotësimin e kërkesës së tij​​ ka ngritur​​ edhe​​ pretendime për​​ jokushtetutshmërinë​​ e Ligjit nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe​​ jokushtetutshmërinë e nenit 9 të Ligjit nr.​​ 04/L-102 për Ndryshim​​ -​​ Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, me pretendimin se​​ ky ligj​​ është i njëanshëm, kundërkushtetues sepse është votuar nga një shumicë​​ parlamentare për interesa grupore, dhe​​ se ky ligj është​​ kundërligjor sepse​​ bie ndesh me​​ Ligjin​​ nr. 06/L- 016 për Shoqëritë Tregtare.​​ 

 

 • Gjykata,​​ duke u​​ bazuar në shkresat e lëndës dhe siç e pohon edhe vetë parashtruesi i kërkesës,​​ vëren se​​ ndaj Vendimit​​ [nr. 329/2021] të 15​​ tetorit​​ 2021​​ të ATK-së,​​ i njëjti​​ ka​​ ushtruar​​ padi në Gjykatën Themelore​​ në​​ Prishtinë​​ -​​ Departamenti për çështje administrative,​​ dhe​​ se​​ është​​ ​​ pritje të​​ vendimmarrjes, gjegjësisht​​ ​​ përfundimit të procedurave​​ pranë gjykatave të rregullta.

 

 • Në​​ këtë kontekst, Gjykata vlerëson se kërkesa​​ e parashtruesit të kërkesës​​ është e parakohshme, sepse​​ parashtruesi i kërkesës​​ nuk​​ ka​​ dëshmuar se​​ ka shteruar​​ të​​ gjitha mjetet e rregullta juridike,​​ edhe sa i përket kontestimit​​ të​​ kushtetutshmërisë së​​ Vendimit​​ [nr. 329/2021] të 15 tetorit 2021​​ të​​ ATK-së,​​ por edhe sa i përket kontestimit të kushtetutshmërisë​​ së​​ Ligjit nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si Ligjin nr.​​ 04/L-102 për Ndryshim-Plotësimin e Ligjit​​ nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat,​​ përderisa​​ kontestimi i jokushtetutshmëri​​ së Vendimit të ATK-së,​​ ​​ të​​ vërtetë​​ ndërlidhet edhe me jokushtetutshmërinë e​​ Ligjit​​ nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat.

 

 • Gjykata,​​ tutje​​ rikujton se, sipas​​ nenit​​ 113.8​​ të Kushtetutës, përveç gjykatave të rregullta, të drejtën për të​​ iniciuar​​ kontroll​​ konkret,​​ për vlerësim të kushtetutshmërisë së një ligji mund ta ushtrojnë edhe individët (personat fizikë dhe juridikë). Por këtë ata mund ta bëjnë vetëm përgjatë procedurës së rregullt në gjykatat e rregullta dhe në të tilla raste​​ gjykatat​​ e rregullta e kanë për detyrë që​​ kërkesat e parashtruesve për jokushtetutshmëri të ligjit t’i shqyrtojnë dhe të vendosin se a kanë nevojë të miratohen apo jo. Në rast se edhe gjykatat e rregullta kanë dyshime për kushtetutshmërinë e një dispozite ligjore dhe konsiderojnë​​ se​​ nuk mund ta zbatojnë atë vet,​​ atëherë rasti duhet të​​ dërgohet​​ në Gjykatën Kushtetuese, në përputhje me nenin 113.8 të Kushtetutës​​ (shih,​​ Gjykata​​ Kushtetuese,​​ rastin​​ KI56/19,​​ parashtrues: Xhevat Thaqi,​​ Aktvendimi i​​ ​​ 29 prillit​​ 2020, paragrafët 55 dhe 56). ​​ 

 

 • Në​​ dritën e rrethanave të këtij rasti dhe asaj​​ që u tha më lart, dhe​​ përderisa​​ parashtruesi i kërkesës ka ende​​ mjete juridike në dispozicion për të ndjekur realizimin e të drejtave të tij kushtetuese, Gjykata, bazuar në parimin e subsidiaritetit, nuk e sheh të arsyeshme të ndërhyjë në këtë çështje​​ juridike​​ (shih,​​ ngjashëm​​ rastin e​​ Gjykatës,​​ KI136/19, parashtrues:​​ SHPK “COCOLINA”,​​ Aktvendimi i 28 prillit 2021,​​ paragrafi​​ 93).

 

 • Gjykata në vazhdimësi e respekton parimin e subsidiaritetit, duke konsideruar se të gjithë parashtruesit e kërkesave duhet të shterojnë të gjitha mundësitë procedurale në procedurat para gjykatave të rregullta, me qëllim që të parandalojnë shkeljen e Kushtetutës ose, nëse ka, të korrigjojnë shkeljen e tillë të një të drejte themelore të garantuar me Kushtetutë​​ (shih, rastin,​​ KI136/19, parashtrues: ​​ SHPK “CO COLINA”,​​ Aktvendimi i 28 prillit 2021, paragrafi 94).

 

 • Gjykata,​​ nëpërmjet​​ praktikës së saj gjyqësore,​​ ka​​ theksuar​​ se​​ qëllimi dhe arsyetimi i detyrimit për të shteruar mjetet juridike ose rregulli i shterimit, është t'u ofrojë autoriteteve përkatëse, para së gjithash gjykatave të rregullta, mundësinë për të parandaluar ose për të korrigjuar shkeljet e pretenduara të Kushtetutës. Ai bazohet në supozimin që pasqyrohet në nenin 32 [E Drejta për Mjete Juridike] të Kushtetutës dhe në nenin 13 (E drejta për zgjidhje efektive) të KEDNJ-së, se rendi juridik i Republikës së Kosovës siguron mjet efektiv për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të garantuara me Kushtetutë. Ky është një aspekt i rëndësishëm i karakterit subsidiar të makinerisë së drejtësisë kushtetuese (Shih, në këtë kontekst, rastet e GJEDNj-së:​​ Selmouni kundër Francës, nr. 25803/94, Aktgjykim i 28 korrikut 1999, paragrafi 74; dhe​​ ndër të tjera, shih edhe rastin e Gjykatës​​ KI147/18,​​ me parashtrues​​ Arbër Hadri, Aktvendim për papranueshmëri,​​ i 11 tetorit 2019, paragrafi 42 dhe referencat e përdoruara aty, dhe së​​ fundmi​​ rastin,​​ KI136/19, citur më​​ lart, paragrafi 95).

 

 • Përfundimisht, Gjykata konstaton se në rrethanat e rastit konkret​​ parashtruesi i kërkesës ka ende në​​ dispozicion mekanizma ligjor për tu ankuar dhe për ti realizuar ​​ të drejtat e tij,​​ të cilat pretendon se iu janë shkelur.​​ Andaj, duke qenë se ai është ankuar në procedura të rregullta gjyqësore, kërkesa e tanishme konsiderohet​​ e parakohshme dhe duhet të refuzohet si e papranueshme.​​ ​​ 

 

 • Rrjedhimisht, Gjykata vjen në përfundim se kërkesa e parashtruesit të kërkesës duhet të deklarohet e papranueshme, për shkak​​ se nuk janë​​ shteruar mjetet juridike në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin​​ 47.2​​ të Ligjit dhe rregullin 39 (1) (b) të Rregullores së punës.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PËR KËTO ARSYE

 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me​​ paragrafët​​ 1 dhe 7 të​​ nenit 113​​ të Kushtetutës, me nenet 20 dhe 47.2​​ të Ligjit dhe me rregullin 39 (1) (b) të Rregullores së punës, më​​ 22​​ dhjetor​​ 2022, njëzëri

 

VENDOS

 

 • TË DEKLAROJË kërkesën të papranueshme;

 

 • T'UA KUMTOJË këtë aktvendim palëve;

 

 • TË PUBLIKOJË këtë aktvendim në Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit;

 

 • Ky aktvendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

Gjyqtari raportues​​    Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese​​ 

 

 

 

 

Safet Hoxha  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​    ​​​​ Gresa Caka-Nimani

 

1

Parashtruesit:

“Kel” Sh.A.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative