Aktgjykim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Qarkores Administrative nr. o1/2016, të nxjerrë nga Ministria e Administratës Publike të Republikës së Kosovës, më 21 janar 2016

Nr. të lëndës KO 73/16

Parashtruesit: Avokati i Popullit

Parashtruesit:

Avokati i Popullit

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Aktgjykim

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Chapter VIII, Chapter XII

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Tjetër