Aktvendim për mosmbarim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërmbarimit të Vendimit të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, KKPK/D/R/230/2014, të 13 marsit 2014

Nr. të lëndës KI90/16

Parashtruesit: Branislav Jokić

Shkarko:
Parashtruesit:

Branislav Jokić

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për mosmbarim