Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së disa vendimeve të gjykatave të rregullta

Nr. të lëndës KI 46/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Gjergjiz Kryeziu

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës