Decision

Vlerësim i kushtetutshmërisë së disa vendimeve të gjykatave të rregullta

Case No. KI 46/21

Download:
Applicant:

Gjergjiz Kryeziu

Type of Referral:

KI – Individual Referral

Type of act:

Decision

Decision to reject the referral