Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, E.Rev.nr.36/2021, të 30 shtatorit 2021

Nr. të lëndës KI24/22

Parashtruesit: Turkiye Is Bankasi A.S.-Dega Kosovë

Shkarko:
Parashtruesit:

Turkiye Is Bankasi A.S.-Dega Kosovë

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile