Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac. nr. 203/14, të 17 dhjetorit 2018

Nr. të lëndës KI 59/19

Parashtruesit: Snežana Nešević

Shkarko:
Parashtruesit:

Snežana Nešević

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile, Tjetër