Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit [Rev.nr.24/2022] të Gjykatës Supreme të 25 majit 2022

Nr. të lëndës KI142/22

Parashtruesit: Edmond Hoxha

Shkarko:
llogo_gjkk_png_2

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

Prishtinë, më 2 tetor 2023

Nr.ref.: RK 2278/23

 

 

 

 

 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI​​ 

 

 

rastin nr. KI142/22

 

Parashtrues

 

Edmond Hoxha

 

 

Vlerësim i kushtetutshmërisë​​ së​​ Aktgjykimit​​ [Rev.nr.24/2022]​​ ​​ Gjykatës​​ Supreme​​ të 25 majit​​ 2022

 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

 

e përbërë nga:

 

Gresa Caka-Nimani, kryetare

Bajram Ljatifi, zëvendëskryetar

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare

Safet Hoxha, gjyqtar

Radomir Laban, gjyqtar

Remzije Istrefi-Peci, gjyqtare

Nexhmi Rexhepi, gjyqtar dhe

Enver Peci, gjyqtar ​​ 

 

 

Parashtruesi i kërkesës

 

 • Kërkesa është​​ parashtruar​​ nga​​ Edmond Hoxha​​ në cilësinë e aksionarit​​ në N.T.SH​​ “Elite” sh.p.k.,​​ nga Komuna​​ e Gjakovës​​ (në tekstin e mëtejmë: parashtruesi​​ i​​ kërkesës),​​ i​​ përfaqësuar nga​​ Gazmend Nushi, avokat​​ ​​ Prishtinë.​​ 

 

 

Vendimi i kontestuar

 

 • Parashtruesi​​ i​​ kërkesës​​ konteston Aktgjykimin​​ [Rev.nr.24/2022]​​ e​​ 25 majit 2022​​ të Gjykatës Supreme​​ të​​ Republikës së​​ Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: Gjykata Supreme)​​ në lidhje me Aktgjykimin [Ae.nr.​​ 231/2021] e​​ 26 nëntorit 2021​​ të Gjykatës së Apelit​​ të​​ Republikës se​​ Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: Gjykata e Apelit)​​ në lidhje me Aktgjykimin [I.EK.nr.297/20] e 9 gushtit​​ 2021 të Gjykatës Themelore në Prishtinë​​ – Departamenti për Çështje Ekonomike (në tekstin e mëtejmë: Gjykata Themelore).​​ 

 

Objekti i çështjes​​ 

 

 • Objekt​​ i çështjes​​ është​​ vlerësimi i kushtetutshmërisë së​​ aktgjykimit të kontestuar,​​ me te cilin pretendohet​​ se​​ parashtruesit​​ të kërkesës​​ i është​​ shkelur​​ e drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, e garantuar me​​ nenin 31 [E Drejta për Gjykim​​ të Drejtë dhe të Paanshëm]​​ të Kushtetutës së​​ Republikës së​​ Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta), në lidhje me nenin 6 (E drejta për një proces të rregullt) të Konventës​​ Evropiane​​ për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KEDNJ).​​ 

 

Baza juridike​​ 

 

 • Kërkesa bazohet në paragrafin 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 [Procedimi i kërkesës] dhe 47 [Kërkesa individuale] të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, nr. 03/L-121 (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe në rregullin 25 [Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve] të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).

 

 • Me 7 korrik 2023, Rregullorja e punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës Nr. 01/2023, u publikua në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe hyri ne fuqi 15 ditë pas publikimit te saj. Rrjedhimisht gjatë shqyrtimit të kërkesës, Gjykata Kushtetuese i referohet dispozitave të Rregullores së lartcekur. Lidhur me këtë, konform Rregullit 78 (Dispozitat kalimtare) të Rregullores së punës Nr. 01/2023, përjashtimisht, dispozita të caktuara të Rregullores së punës Nr. 01/2018, do të vazhdojnë të zbatohen në lëndët e regjistruara në Gjykatë përpara shfuqizimit të saj, vetëm nëse dhe për aq sa janë më të favorshme për palët.

 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese

 

 • ​​ 19​​ shtator 2022, parashtruesi i​​ kërkesës​​ dorëzoi kërkesën​​ në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata).

 

 • Më 22 shtator 2022, Gjykata njoftoi parashtruesin e kërkesës për​​ regjistrimin e kërkesës dhe i dërgoi një kopje të kërkesës Gjykatës Supreme.​​ ​​ 

 

 • Më​​ 26​​ shtator​​ 2022, Kryetarja e Gjykatës,​​ përmes​​ Vendimit​​ [GjR.KI142/22]​​ caktoi gjyqtarin​​ Safet Hoxha​​ gjyqtar raportues, ndërsa​​ rmes Vendimit​​ [KSH.KI142/22], caktoi anëtarët e kolegjit shqyrtues: Selvete Gërxhaliu-Krasniqi (kryesuese),​​ Remzije Istrefi-Peci​​ dhe​​ Nexhmi Rexhepi​​ (anëtarë).

 

 • Më 16 dhjetor 2022, gjyqtari Enver Peci dha betimin para Presidentes së Republikës së Kosovës, me ç’ rast filloi mandati i tij në Gjykatë.

 

 • Më 8 qershor 2023, parashtruesi i kërkesës dorëzojë një dokument shtesë në mbështetje të kërkesës se tij.​​ 

 

 • ​​ 30 gusht​​ 2023, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e gjyqtarit raportues dhe njëzëri​​ i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.​​ 

 

Përmbledhja e fakteve

 

 • Nga​​ shkresat e lëndës rezulton​​ se parashtruesi i kërkesës​​ në cilësinë e aksionarit​​ të​​ N.T.Sh “Elite” sh.p.k​​ ​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ Elite), kishte​​ lidhur​​ një​​ kontratë për partneritet publik – privat​​ ​​ me​​ disa nga​​ Komunat​​ e​​ Kosovës​​ për realizimin e projektit​​ për​​ fabrikimin​​ dhe instalimin e elementeve​​ të​​ ndryshme urbane në​​ territorin​​ e tyre në​​ vlerë​​ prej 2,470,000.00 euro.​​ 

 

 • ​​ 21 prill 2010, ​​ parashtruesi i kërkesës​​ në cilësinë e aksionarit të “Elite”​​ me qëllim të realizimit të projektit të kontraktuar​​ kishte lidhur kontratë​​ me “Gekos”​​ sh.p.k. (në tekstin e mëtejmë: “Gekos”)​​ për​​ shitjen e aksioneve.​​ Në përputhje me këtë kontratë, parashtruesi i kërkesës​​ në cilësinë e aksionarit të “Elite”​​ kishte transferuar​​ ​​ pala kontraktuese​​ “Gekos”​​ tetëdhjetë përqind (80%) të aksioneve të “Elite”, ndërsa​​ 20​​ njëzet përqind (20%) të​​ aksioneve kanë mbetur në​​ pronësi të parashtruesit të​​ kërkesës.​​ Sipas kësaj kontrate,​​ ​​ realizmin e projektit​​ ​​ kontraktuar parashihej që investimi​​ nga palët kontraktuese​​ të bëhet në​​ proporcion me pjesëmarrjen​​ ​​ aksione. Rrjedhimisht, parashtruesi i kërkesës në cilësinë e aksionarit të​​ “Elite”​​ kishte për detyrim​​ ​​ të investojë shumën prej​​ 494,000.00 euro, ndërsa​​ pala tjetër​​ “Gekos”​​ shumën prej​​ 1,976,000.00 euro, në​​ mënyrë që​​ ​​ realizohej projekti i kontraktuar​​ në vlerë prej​​ 2,470,000.00 euro.​​ 

 

 • Në​​ bazë të shkresave të​​ lëndës​​ rezulton se​​ Gekos” kishte investuar​​ shumën​​ në vlerë​​ prej 1,125.000.00 euro, duke bartur këtë shumë të​​ parave​​ ​​ llogarinë bankare të parashtruesit të​​ kërkesës​​ në emër të​​ blerjes se aksioneve, e cila shumë​​ ka​​ qenë​​ e destinuar për realizmin e projektit të​​ kontraktuar​​ nga parashtruesi i kërkesës.​​ 

 

 • Në bazë të shkresave të​​ lëndës rezulton se sipas​​ kontratës​​ se lidhur, parashihej​​ që mjetet që​​ i paguan “Gekos”​​ në​​ emër​​ te çmimit​​ për blerjen e aksioneve, parashtruesi i kërkesës, duhej t’i​​ investojë​​ në projektin e kontraktuar​​ sipas​​ kontratës​​ publike. Në realizimin e projektit të kontraktuar, parashtruesi i kërkesës​​ kishte​​ investuar​​ shumën totale prej 849,000.00 euro, pra nga shuma prej 1,125,000.00 që​​ kishte paguar​​ “Gekos”​​ vetëm shuma prej​​ 849,00.00 euro kishte shkuar në​​ investime​​ për​​ realizimin e projektit të​​ kontraktuar,​​ ndërsa pjesa tjetër e mbetur prej 276,00.00 euro është përvetësuar nga​​ paditësi​​ si pronë personale në​​ kundërshtim me kontratën e lidhur.​​ 

 

 • Më​​ ​​ 23 shkurt 2012, si rezultat i situatës se krijuar si me lart,​​ ​​ parashtruesi i kërkesës në cilësinë e aksionarit të “Elite” dhe “Gekos”​​ lidhen një​​ aneks​​ kontratë​​ përmes se cilës​​ konstatuan se vlera e investuar​​ ​​ realizmin e​​ projektit të kontraktuar nga parashtruesi i kërkesës​​ është me vogël​​ se shuma që​​ ishte paguar/investuar​​ nga “Gekos”. Si rezultat i kësaj, palët u dakorduan​​  ​​​​ Gekos” në cilësinë e palës kontraktuese​​ ​​ realizimin e projektit​​ të​​ kontraktuar​​ nuk do të​​ vazhdoje me investime​​ tjera, përderisa vlera e aseteve në terren​​ të mos arrijë​​ shumën​​ prej 1,125.000.00 euro,​​ shumë​​ kjo e investuar​​ fillimisht​​ nga “Gekos”.​​ Parashtruesi i kërkesës në cilësinë e aksionarit të “Elite” nuk kishte vazhduar me investimin e mjeteve të pranuara​​ nga “Gekos”, duke shkelur​​ kështu​​ detyrimet që​​ rrjedhin nga aneks kontrata e lidhur mes tyre.​​ Meqenëse, palët​​ kanë​​ konstatuar me aneks kontrate se parashtruesi​​ i kërkesës​​ ka dështuar​​ që​​ shumën​​ prej 1,125.000.00 euro, ta shpenzoj​​ për​​ nevoja të​​ projektit, palët​​ kanë pezulluar​​ ​​ detyrimin e pagimit të​​ këstit​​ të dytë prej 851, 000.00 euro deri në​​ shpenzimin e​​ pjesës së​​ parë​​ r​​ nevoja të projektit.​​ Meqë​​ pjesa e parë e mjeteve financiare​​ nuk ka vazhduar të​​ investohet me tutje në​​ projekt,​​ kjo​​ për pasojë​​ ka rezultuar​​ edhe mosplotësimin e kushtit kontraktues për​​ investimin e pjesës së​​ dytë nga “Gekos”.​​  ​​​​ 

 

 • Më 26 maj 2014, parashtruesi​​ i​​ kërkesës​​ paraqiti​​ padi​​ në Gjykatën Themelore​​ kundër “Gekos” për​​ shkak të mospërmbushjes​​ së​​ kontratës, ku​​ kërkoi​​ ​​ 851,000.00​​ euro, me kamatë prej 8%,​​ në emër të përmbushjes së obligimit nga kontrata​​ për shitblerjen e aksioneve.​​ 

 

 • Më 3 tetor 2019, Gjykata Themelore përmes Aktgjykimit [I.Ek.nr.312/14]​​ refuzoi​​ kërkesëpadinë​​ e parashtruesit të​​ kërkesës​​ duke vendosur si në vijim:​​ 

 

 

 • Refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit Edmond Hoxha nga Gjakova, aksionar në N.T.SH. "Elite", sh.p.k, me të​​ cilën​​ ka kërkuar që të detyrohet i padituri "Gekos" sh.p.k, me seli në Prishtinë, që në emër të përmbushjes se detyrimit kontraktues nga kontrata për shitblerjen dhe bartjen e aksioneve, paditësit t’ia paguaj shumën prej 851,000.00​​ €, me​​ kamatë​​ prej 8%​​ ​​ vit,​​ e cila fillon të rrjedhë​​ nga data 01.01.2013 deri në pagesën definitive, brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të​​ këtij aktgjykimi.

 

 • Detyrohet paditësi, që të paditurit​​ t’ia paguajë​​ shumën prej 747.50​​ € në emër të kompensimit të shpenzimeve të procedurës kontestimore në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi.

 

 • Gjykata Themelore përmes Aktgjykimit​​ [I.Ek.nr.312/14]​​ të 3 tetorit 2019​​ sqaroj se​​ “Në rastin konkret kemi të bëjmë me kontratë të dyanshme​​ detyruese, ku detyrimi i të​​ paditurit ka​​ qenë​​ i varur nga përmbushja paraprake e detyrimit​​ të​​ paditësit.​​ Meqenëse paditësi ka dështuar​​ në​​ përmbushjen e​​ detyrimeve të tij, nuk ka respektuar​​ se​​ ku i ka shpenzuar mjetet financiare​​ të​​ destinuara​​ ekskluzivisht​​ për​​ realizmin ​​ projektit, rezulton se nuk​​ janë​​ krijuar kushtet ligjore dhe kontraktuese për përmbushjen e​​ detyrimeve nga i​​ padituri e rrjedhimisht nuk është shkaktuar asnjë lloj demi tek pala paditëse.”​​ 

 

 • Kundër Aktgjykimit të lartcekur,​​ parashtruesi i kërkesës paraqiti ankesë në Gjykatën e Apelit duke pretenduar shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatim të gabuar të​​ ​​ drejtës materiale, me propozimin që aktgjykimi i kontestuar të anulohet dhe rasti të kthehet në rivendosje.

 

 • Në një date të paspecifikuar, “Gekos” kishte paraqitur përgjigje në ankesë​​ me​​ propozimin që të​​ vërtetohet​​ Aktgjykimi​​ [I.Ek.nr.312/14]​​ i​​ Gjykatës Themelore​​ i​​ 3 tetorit 2019.

 

 • Më 11 qershor 2020, Gjykata e Apelit përmes​​ Aktvendimit​​ [Ae.nr.284/2018]​​ vendosi që​​ të​​ “APROVOHET ankesa e paditësit Edmond Hoxha nga Gjakova, aksionar në​​ N.T.SH “Elite”, ndërsa​​ të​​ PRISHET Aktgjykimi​​ I.EK.nr312/14​​ i​​ Gjykatës​​ Themelore në​​ Prishtinë​​ -​​ Departamenti​​ për​​ Çështje​​ Ekonomike​​ i datës​​ 03.10.2018, dhe çështja​​ t’i​​ kthehet të​​ njëjtës​​ gjykatë për​​ rigjykim dhe rivendosje.

 

 • Gjykata e Apelit përmes të​​ njëjtit Aktvendim sqaroi​​ se Aktgjykimi [I.Ek.nr.312/14] i​​ Gjykatës Themelore​​ i​​ 3 tetorit 2019​​ është​​ përfshirë​​ në​​ shkelje​​ thelbësore​​ te dispozitave të​​ procedurës​​ kontestimore​​ sipas neneve​​ 182 par.​​ 1 dhe 182 par.​​ 2,​​ pika n)​​ për arsye se aktgjykimi ka​​ ​​ meta për shkak të​​ cilave nuk mund të​​ ekzaminohet, dispozitivi i aktgjykimit​​ është​​ i​​ pakuptueshëm​​ dhe​​ kontradiktor​​ me vetveten dhe me​​ arsyet​​ e aktgjykimit, nuk​​ janë​​ treguar arsyet​​ për​​ faktet vendimtare respektivisht arsyet e dhëna​​ janë​​ të​​ paqarta, ekzistojnë kundërthënie​​ për​​ faktet vendimtare​​ mes​​ asaj që jepet në​​ arsyet​​ e aktgjykimit dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës.”​​ 

 • Më 9​​ gusht 2021, Gjykata Themelore në​​ rigjykim​​ nxori​​ Aktgjykimin​​ [I.EK.nr.297/20]​​ dhe​​ vendosi si në vijim:​​ 

 

 • Refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit Edmond​​ Hoxha nga Gjakova, aksionar në​​ N.T.SH.​​ Elite”, sh.p.k, me të​​ cilën​​ ka kërkuar që të detyrohet i padituri “Gekos​​ sh.p.k, me seli në Prishtinë, që në emër​​ të​​ përmbushjes se detyrimit kontraktues nga kontrata për shitblerjen dhe bartjen e aksioneve, paditësit tia paguajë​​ shumën​​ prej 851,000.00, me kamate prej 8% ne vit,​​ e cila​​ fillon të​​ rrjedhë​​ nga data 01.01.2013 deri në​​ pagesën​​ definitive, brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit​​ ​​ këtij aktgjykimi.

 

 • Detyrohet​​ paditësi​​ që të​​ paditurit t’ia paguajë​​ shumën​​ prej 3,185.00​​ ​​ ​​ emër të​​ kompensimit të shpenzimeve të​​ procedurës​​ kontestimore në​​ afatin prej 7​​ ditësh​​ nga dita e​​ dorëzimit​​ ​​ këtij​​ aktgjykimi.

 

 • Gjykata Themelore përmes​​ Aktgjykimit [I.EK.nr.297/20]​​ duke iu referuar paragrafit 1 të nenit 17 dhe paragrafin 1 të nenit 262 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1978, sqaroi​​ se​​ “paditësi​​ nuk​​ i​​ ka përmbushë investimet e​​ kërkuara me​​ kontratë​​ dhe aneks​​ kontratë, si kusht për krijimin detyrimit të të paditurit që të​​ paguajë​​ pjesën​​ e mbetur të​​ investimit prej 851,000,00 €. Fryma e kontratës dhe aneks kontratës​​ ka qenë që mjetet e paditësit të​​ përdoren për prodhim dhe vendosje të aseteve.​​ Kjo është e drejtë​​ dhe logjike, sepse blerja e aksioneve ka kuptimin vetëm nëse aksionet​​ janë të shprehura në asete, në rastin konkret në​​ asetet e përshkruara​​ në kontratë. Për këtë arsye, edhe aneks​​ kontrata ka​​ paraparë​​ që​​ Kiosqet, Billbordat, Citylights, Mbishtyllat, do të referohen bashkërisht​​ si asete”.

 

 • Më​​ 16 gusht 2021, parashtruesi i kërkesës​​ paraqiti ankesë në Gjykatën e​​ Apelit​​ kundër Aktgjykimit​​ të Gjykatës Themelore duke pretenduar shkelje​​ të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar të​​ gjendjes faktike dhe​​ zbatim të gabuar të​​ së​​ drejtës materiale, me propozimin që​​ aktgjykimi i kontestuar të​​ anulohet dhe rasti të kthehet në​​ rivendosje.​​ 

 

 • Më 26 nëntor 2021, Gjykata e Apelit​​ nëpërmjet Aktgjykimit [Ae.nr.231/2021]​​ refuzoi si të pabazuar ankesën e parashtruesit të kërkesës dhe vërtetoi Aktgjykimin [I.EK.nr.297/20] të 9 gushtit 2021 me arsyetimin se​​ nuk ishte i​​ përfshirë në shkelje të dispozitave​​ të​​ procedurës​​ kontestimore​​ nga paragrafi 2 i nenit 182, si dhe​​ gjendja faktike është konstatuar në mënyrë të rregullt​​ dhe​​ e drejta materiale është zbatuar drejt.

 

 • Gjykata e Apelit​​ duke iu referuar​​ neneve​​ 75, 86 dhe​​ 98​​ të​​ Ligjit​​ [Nr.06/L-016]​​ për Shoqëritë​​ Tregtare​​ të 24 majit 2018​​ vlerësoj se​​ “paditësi nuk ka pasur​​ kapital​​ e as aksioni mbi​​ bazën​​ kontratës​​ për​​ partneritetin​​ publiko​​ privat​​ me Komunat e​​ Republikës​​ se​​ Kosovës​​ dhe rrjedhimisht me​​ kontratën​​ e​​ datës​​ 21 prill 2010, nuk ka mundur të shesë​​ aksionet​​ të​​ cilat​​ nuk i ka pasur​​ por ka kërkuar kapital​​ shtesë​​ përmes investimit të​​ së​​ paditurit, i cili investim​​ përben​​ rritje​​ ​​ kapitalit​​ të​​ shoqërisë​​ dhe pronësi​​ të​​ së​​ paditurit mbi aksionet e shoqërisë​​ në​​ bazë​​ të​​ kapitalit​​ të​​ rritur​​ të​​ shoqërisë.​​ Çdo​​ tërheqje e kapitalit të​​ shoqërisë nga paditësi​​ për​​ nevoja vetanke bie në​​ kundërshtim​​ me dispozitat ligjore të​​ sipërcituara.​​ 

 

 • Më 21 dhjetor 2021, parashtruesi i​​ kërkesës paraqiti revizion në​​ Gjykatën​​ Supreme​​ kundër Aktgjykimit [Ae.nr.231/2021] të Gjykatës se Apelit, duke pretenduar shkelje​​ thelbësore të dispozitave të​​ procedurës kontestimore nga neni 182 i Ligjit për Procedurën Kontestimore​​ si dhe​​ zbatim​​ të gabuar​​ të së drejtës materiale.​​ Thelbi i​​ pretendimeve të parashtruesit të kërkesës përmes​​ revizionit ndërlidhej​​ me zbatimin e ligjit të​​ gabuar në rrethanat e rastit të tij,​​ përkatësisht​​ zbatimi​​ i Ligjit [Nr.06/L-016] për​​ Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018​​ dhe​​ Ligjit​​ [Nr.04/L-077]​​ për Marrëdhëniet e Detyrimeve të 19 qershorit​​ 2012 nga gjykatat e rregullta gjatë​​ vendosjes​​ se rastit te tij. Parashtruesi argumentoi ​​​​ se​​ zbatimi​​ i ligjeve të lartpërmendura​​ në​​ rastin e tij​​ përbën​​ zbatim​​ të gabuar​​ sepse marrëdhënia detyrimore​​ kishte lindur​​ në​​ vitin 2010,​​ ndërsa ligjet e​​ zbatuara​​ në rastin e tij​​ kanë​​ hyrë​​ ​​ fuqi pas krijimit të​​ marrëdhënies​​ së​​ tij kontraktuale.​​ 

 

 • Më 25 maj 2022,​​ Gjykata​​ Supreme​​ përmes Aktgjykimit [E.Rev.nr.24/2022]​​ refuzoi si të pabazuar revizionin e parashtruesit të kërkesës me arsyetimin se gjykatat e rregullta​​ përmes vendimeve të tyre​​ kanë​​ respektuar LPK-në​​ për përmbajtjen dhe strukturën e aktgjykimit dhe se aktgjykimi i shkallës së dytë​​ ka​​ përmbajtje koherente në​​ rrjedhë​​ logjike dhe juridike duke i arsyetuar të​​ gjitha pretendimet ankimore dhe​​ shkeljet që vlerësohen sipas detyrës zyrtare. Ai përmban​​ arsye të mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha pretendimet e paraqitura në ankesë.

 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës

 

 • Parashtruesi​​ i​​ kërkesës pretendon se gjykatat e rregullta përmes vendimeve të tyre kanë​​ shkelur​​ të drejtën​​ për gjykim të drejtë dhe të paanshëm,​​ ​​ garantuar​​ me​​ nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm]​​ të Kushtetutës.

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ në thelb​​ pretendon se​​ gjykatat e rregullta përmes vendimeve të tyre kanë​​ zbatuar​​ ligjet​​ e gabuara​​ ​​ rrethanat e rastit të tij, respektivisht​​ ne rastin e tij​​ janë​​ zbatuar​​ ligjet të​​ cilat nuk kanë​​ qenë​​ ​​ fuqi në​​ kohen kur​​ është​​ krijuar​​ marrëdhënie kontraktuale​​ mes​​ palëve.​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ në mënyrë specifike​​ pretendon se Gjykata e Apelit në nxjerrjen e​​ Aktgjykimit​​ [Ae.nr.231/2021] të​​ 26​​ nëntorit 2021​​ “ka zbatuar dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare nr. 06/L-016 i cili ka hyrë në fuqi tek më datën 24​​ maj​​ 2018. Ky ligj fare nuk ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të detyrimeve​​ kontraktuale​​ mes​​ parashtruesit​​ të​​ kërkesës dhe Gekos në vitin 2010”.

 

 • Në lidhje me këtë, parashtruesi i kërkesës argumenton se​​ në​​ kohën e themelimit të​​ detyrimeve​​ kontraktuale​​ mes​​ parashtruesit të kërkesës​​ dhe Gekos, në​​ fuqi ka qenë​​ Ligji për​​ Shoqëritë​​ Tregtare nr. 02/L-123 i shpallur në​​ Gazetën Zyrtare më​​ datën​​ 1 Tetor 2008 dhe i cili​​ është​​ shfuqizuar më​​ 24​​ maj​​ 2018 kur ka hyrë​​ në​​ fuqi Ligji nr. 06/L-016.

 

 • Parashtruesi i kërkesës pretendon se​​ refuzimi i pretendimit të tij nga Gjykata​​ Supreme lidhur me zbatimin e gabuar​​ të ligjit​​ gjatë​​ vendosjes se rastit të​​ tij​​ në Gjykatën e Apelit, përbën​​ shkelje​​ të​​ ​​ drejtës se tij për​​ gjykim të drejtë​​ dhe të​​ parimit të​​ sigurisë​​ juridike.​​ 

 

 • Në lidhje me këtë, parashtruesi i kërkesës thekson​​ “Në​​ arsyetimin e këtij Aktgjykimi lidhur me pretendimin se Gjykata e Apelit gabimisht zbatoi të​​ drejtën​​ materiale, Gjykata Supreme e konfirmon këtë​​ shkelje duke potencuar se " .... pajtohet në​​ parim se asnjë​​ ligj nuk mund të​​ ketë​​ ndikim retroaktiv, mirëpo zbatimi i disa dispozitave të​​ Ligjit për Shoqëritë​​ Tregtare nr. 06/L-016 nga ana e​​ Gjykatës​​ së​​ shkallës së​​ dytë, Gjykata Supreme nuk i konsideron me ndikim vendimtar ...”.

 

 • Parashtruesi i kërkesës pretendon se​​ Gjykata Supreme e ka krijuar një​​ precedent antikushtetues dhe antiligjor duke e legalizuar të​​ drejtën e një​​ gjykate që​​ në​​ zgjidhjen e kontestit, mund t’i zbatojë​​ edhe dispozitat ligjore të​​ cilat fare nuk kanë​​ qenë​​ në​​ fuqi në​​ kohën e shkaktimit të​​ raporteve juridike-detyrimore.

 

 • Parashtruesi i kërkesës pretendon se​​ Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme ia kanë​​ mohuar të​​ drejtën e garantuar për gjykim të​​ drejtë​​ e cila,​​ mes​​ tjerash, nënkupton se zgjidhja e një​​ kontesti bëhet sipas legjislacionit që​​ ka qenë​​ në​​ fuqi në​​ kohën e krijimit të​​ raporteve juridike-detyrimore dhe shkaktimit të​​ kontestit, e jo me legjislacionin i cili fare nuk ka qenë​​ në​​ fuqi në​​ atë​​ kohë​​ dhe i cili ka hyrë​​ në​​ fuqi plot 8 (tetë) vite pas krijimit të​​ këtyre raporteve dhe pas shkaktimit te kontestit.

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ tutje thekson se​​ “me zbatimin arbitrar të së drejtës inekzistente materiale, këto dy Gjykata objektivisht e kanë mohuar parimin e shtetit ligjor duke u rreshtuar në kundërshtim me qëndrimet e Gjykatës​​ Evropiane​​ për të Drejtat e Njeriut sipas te cilës arbitrariteti është njësoj sikur mohimi i shtetit ligjor”.

 

 • Parashtruesi i kërkesës në​​ mbështetje të​​ pretendimeve​​ të​​ tij i referohet praktikes së​​ ​​ Gjykatës Evropiane për të​​ Drejtat e Njeriut (në​​ tekstin e mëtejmë: GJEDNJ) në​​ rastet ​​ Beian​​ kundër​​ Rumani​​ (Aktgjykim i 6 dhjetorit 2008)​​ dhe​​ Al-Dulimi i Montana Management kundër Zvicrës​​ (Aktgjykim i 21 qershorit 2016).​​ 

 

Dispozitat relevante kushtetuese dhe ligjore

 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës

 

Neni 31

[E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm]

 

1. Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në procedurë para gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të kompetencave publike.

2. Çdokush gëzon të drejtën për shqyrtim publik të drejtë dhe të paanshëm lidhur me vendimet për të drejtat dhe obligimet ose për cilëndo akuzë penale që ngrihet kundër saj/tij brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e themeluar me ligj.

3. Gjykimi është publik, me përjashtim të rasteve kur gjykata, në rrethana të veçanta, konsideron se, në të mirë të drejtësisë, është i domosdoshëm përjashtimi i publikut, ose i përfaqësuesve të mediave, sepse prania e tyre do të përbënte rrezik për rendin publik ose sigurinë kombëtare, interesat e të miturve, ose për mbrojtjen e jetës private të palëve në proces, në mënyrën e përcaktuar me ligj.

4. Çdokush i akuzuar për vepër penale ka të drejtë t'u bëjë pyetje dëshmitarëve dhe të kërkojë paraqitjen e detyrueshme të dëshmitarëve, të ekspertëve dhe të personave të tjerë, të cilët mund të sqarojnë faktet.

5. Çdokush i akuzuar për vepër penale, prezumohet të jetë i pafajshëm derisa të mos dëshmohet fajësia e tij/saj, në pajtim me ligjin.

 

Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve i 30 marsit 1978

 

Detyrat e përmbushjes së detyrimit

 

Neni 17

 

Pjesemarrësit e marrëdhënies së detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tij, përgjegjës për përmbushjen e tij.

Detyrimi mund të shuhet vetëm me pajtimin e vullneteve në marrëdhënien e detyrimit ose në bazë të ligjit.

 

Përmbushja e detyrimit dhe pasojat e mospërmbushjes

 

Neni 262

Kreditori në raportin e obliguar është autorizuar që prej debitorit të kërkojë mbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta mbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij.

Kur debitori nuk e përmush detyrimin ose vonon me përmbushjen e tij, kreditori ka të drejtë te kërkojë edhe shpërblimin e dëmit që ka pësuar për këtë shkak.

Për dëmin për shkak të vonesës të përmbushjes së detyrimit përgjigjet edhe debitori të cilit kreditori ia ka dhënë afatin e ri plotësues për përmbushjen e detyrimit.

Debitori përgjigjet edhe për pamundësinë e pjeshme apo të plotë të përmbushjes megjithëse për këtë pamundësi nuk ka faj nëse ka lindur pas vonesës së tij, për të cilën përgjigjet.

Mirëpo, debitori shkarkohet nga përgjegjësia për dëmin në qoftë se provohet se sendi që është objekti i detyrimit është shkatërruar rastësisht dhe se ai detyrimin e vet e ka përmbushur në kohë.

 

 

Ligji Nr. 06/L -016 për Shoqëritë Tregtare​​ i 24 Majit 2018​​ 

 

Neni 75

Natyra e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar dhe e Aksionit

 

1. Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar është person juridik e cila është juridikisht e ndarë nga aksionarët. Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar është vetvetiu bartëse e te drejtave dhe obligimeve.​​ 

 

2. Aksionet në Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar janë njësitë në bazë të të cilave bëhet ndarja e pronësisë në Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar.

 

3. Një aksion në Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar është pronë personale e aksionarit dhe mund të bartet pjesërisht ose në tërësi, varësisht nga kufizimet e parapara në këtë ligj dhe kufizimet e tjera të përcaktuara në Statut.

 

4. Në Statutin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar mund, por nuk është e detyrueshme, të parashihet që aksionet të dëshmohen përmes certifikatave të lëshuara nga Shoqëria me​​ Përgjegjësi të Kufizuar.​​ 

 

 

Neni 86

Përgjegjësia për Kontributet e Dakorduara

 

Aksionari është i detyruar që Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar t’ia paguajë të gjitha kontributet me afat, sipas Statutit apo Marrëveshjes së Inkorporimit të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar apo sipas ndonjë marrëveshje tjetër të Aksionarëve. Ky detyrim nuk mund të arsyetohet për shkak të vdekjes, paaftësimit, ose paaftësisë tjetër për pagim të Aksionarit

 

 

Neni 98

Blerja e Aksioneve të Veta nga Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar

 

[...]​​ 

 

Aksionet që mbahen në thesarin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar:​​ 

 

5.1. nuk kanë kurrfarë te drejte të votës;

 

5.2. nuk numërohen për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë gjatë përcaktimit të kuorumit ose përcaktimit të numrit të aksioneve të papaguara ose Aksioneve me të drejtë vote; dhe​​ 

 

5.3. nuk kanë të drejtë, dhe nuk marrin pjesë në shpërndarjet e dividendëve të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar.

 

Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës

 

 • Gjykata së pari shqyrton nëse kërkesa i ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë, të përcaktuara me Kushtetutë dhe të specifikuara më tej me Ligj dhe të përcaktuara me Rregullore të punës.

 

 • Në këtë drejtim, Gjykata i referohet paragrafëve 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës, të cilët përcaktojnë:

 

"1. Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar.

 

[...]

 

 ​​​​ 7. Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.

 

 

 • Gjykata gjithashtu vlerëson nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë, siç specifikohet më tej në Ligj. Në lidhje me këtë, Gjykata së pari i referohet neneve 47 [Kërkesa individuale], 48 [Saktësimi i kërkesës] dhe 49 [Afatet] të Ligjit, të cilët përcaktojnë

 

Neni 47 i Ligjit

[Kërkesa individuale]

 

"1. Çdo individ ka të drejtë të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje juridike në rast se pretendon se të drejtat dhe liritë e tij individuale të garantuara me Kushtetutë janë shkelur nga ndonjë autoritet publik.

 

2. Individi mund të ngre kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.

 

Neni 48 i Ligjit​​ 

[Saktësimi i kërkesës]

 

"Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta kontestoj".

 

Neni 49 i Ligjit

[Afatet]

 

"Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon të

ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor ... ".

 

 

 • Për sa i përket përmbushjes së këtyre kërkesave, Gjykata konstaton se parashtruesi i kërkesës është palë e autorizuara, i cili konteston një akt të një autoriteti publik, përkatësisht Aktgjykimin [E.Rev.24/2022] e​​ Gjykatës Supreme të 25 majit​​ 2022, pasi i ka shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj. Parashtruesi i kërkesës gjithashtu i ka qartësuar të drejtat dhe liritë që pretendon se i janë shkelur​​ në pajtim me kriteret e nenit 48 të Ligjit dhe​​ e ka​​ dorëzuar kërkesën​​ në pajtim me afatet e përcaktuara në nenin 49 të Ligjit.​​ 

 

 • Përveç kësaj, Gjykata shqyrton nëse parashtruesi i ​​ kërkesës i ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë të përcaktuara në paragrafin (2) të rregullit 34​​ (Kriteret e pranueshmërisë) të Rregullores së​​ Punës. Rregulli 34​​ (2) i Rregullores së​​ Punës​​ përcakton kriteret në bazë të të cilave Gjykata mund të shqyrtoj kërkesën, duke përfshirë kriterin që kërkesa të mos jetë qartazi e pabazuar. Rregulli 34​​ (2)​​ në mënyrë specifike​​ përcakton që:​​ 

 

Rregulli 34

(Kriteret e pranueshmërisë)

 

"(2) Gjykata mund ta konsiderojë kërkesën të papranueshme, nëse kërkesa​​ është qartazi e pabazuar, kur​​ parashtruesi/ja​​ nuk dëshmon dhe nuk mbështetë në mënyrë të mjaftueshme pretendimin e tij/saj".

 

 • Rregulli i lartcekur, bazuar në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: GJEDNJ) dhe të Gjykatës, i mundëson kësaj të fundit, që të shpallë kërkesa të papranueshme për arsye që ndërlidhen me meritat e një rasti. Më saktësisht, bazuar në këtë rregull, Gjykata mund të shpallë një kërkesë të papranueshme bazuar në dhe pas vlerësimit të meritave të saj, përkatësisht nëse e njëjta vlerëson se përmbajta e kërkesës është qartazi e pabazuar në baza kushtetuese, siç është përcaktuar në paragrafin (2) të rregullit 34​​ të Rregullores së​​ Punës​​ (shih rastet e Gjykatës​​ KI04/21,​​ parashtruese Nexhmije Makolli, Aktvendimi​​ për papranueshmëri i 12 majit 2021, paragrafi 26, dhe​​ KI175/20, parashtruese Agjencia Kosovare e Privatizimit, Aktvendim për papranueshmëri i 27 prillit 2021, paragrafi 37).

 

 • Në këtë kontekst dhe në vijim, me qëllim të vlerësimit të pranueshmërisë së kërkesës, përkatësisht vlerësimit nëse e njëjta është qartazi e pabazuar në baza kushtetuese​​ në rrethanat e këtij rasti, Gjykata, fillimisht do të rikujtojë esencën e rastit që ngërthen kjo kërkesë dhe pretendimet përkatëse të parashtruesit të kërkesës, në vlerësimin e të cilave, Gjykata do të aplikojë standardet e praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së, në harmoni me të cilën, në bazë të nenit 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut] të Kushtetutës, ajo është e detyruar të interpretojë të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me Kushtetutë (shih, rastin​​ KI04/21, cituar më lart, paragrafi 28 si dhe rastin​​ KI175/20, cituar më lart, paragrafi 39).

 

 • Gjykata vëren se​​ çështja e parashtruesit të kërkesës ishte shqyrtuar përmes pesë​​ (5) vendimeve gjyqësore, duke u vendosur fillimisht​​ nga Gjykata Themelore përmes Aktgjykimit [I.Ek.nr.312/14] të 3 tetorit 2019,​​ e cila refuzoi​​ kërkesëpadinë e parashtruesit të​​ kërkesës​​ për pagesën e shumës​​ prej​​ 851,000.00 euro​​ nga “Gekos”, me kamatë prej 8%​​ në​​ emër të përmbushjes së obligimit nga kontrata​​ e 21 prillit 2010, me arsyetimin se nuk janë krijuar kushtet​​ ligjore dhe​​ kontraktuale​​ për përmbushjen e detyrimit nga “Gekos” dhe se nuk është shkaktuar asnjë lloj dëmi tek parashtruesi i kërkesës.​​ Pas ankimimit,​​ Gjykata e Apelit​​ rmes Aktvendimit [Ae.nr.284/2018] të​​ 11 qershorit 2020​​ anuloi​​ Aktgjykimin​​ [I.Ek.nr.312/14]​​ e​​ Gjykatës​​ Themelore me arsyetimin se nuk​​ është​​ vërtetur​​ drejt gjendja​​ faktike dhe se​​ janë​​ shkelur dispozitat e Ligjit të​​ Procedurës​​ Kontestimore​​ dhe rrjedhimisht ktheu​​ rastin në rigjykim në​​ Gjykatën Themelore.​​ Në​​ procedurën e rigjykimit, Gjykata Themelore përmes​​ Aktgjykimit [I.EK.nr.297/20],​​ duke​​ u bazuar në Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1978,​​ refuzoi​​ kërkesën​​ e parashtruesit​​ të kërkesës​​ meqë ky i fundit nuk e kishte​​ përmbushur​​ detyrimin, përkatësisht investimet​​ e kërkuara​​ me kontratën e 21 prillit 2010 dhe aneks kontratën si kusht për krijimin e detyrimit të “Gekos” që të paguajë​​ pjesën tjetër të detyrimit, përkatësisht shumen prej 851,000,00 euro.​​ Ky Aktgjykimi ishte konfirmuar nga Gjykata e Apelit përmes​​ Aktgjykimit [Ae.nr.231/2021]​​ duke vlerësuar se drejtë​​ ishte​​ vërtetuar gjendja faktike​​ dhe drejtë ishte zbatuar e drejta materiale në rrethanat e rastit konkrete nga Gjykata Themelore dhe se nuk kishte​​ shkelje të dispozitave të Ligjit të Procedurës Kontestimore, duke konfirmuar kështu në tërësi përfundimet e​​ arritura dhe bazën ligjore​​ të aplikuar​​ nga Gjykata Themelore.​​ Gjykata e Apelit​​ përveç që konfirmoi​​ bazën ligjore të​​ aplikuar nga Gjykata Themelore, ajo​​ përgjatë arsyetimit të rastit u referua​​ në dispozitat​​ përkatëse të Ligjit [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018,​​ ku​​ në esencë​​ vlerësoi​​ se parashtruesi i kërkesës​​ kishte dështuar të përmbushet detyrimet nga marrëdhënia kontraktuale​​ me “Gekos”​​ dhe​​ se​​ “çdo tërheqje​​ e kapitalit të​​ shoqërisë nga paditësi [parashtruesi i kërkesës] për​​ nevoja vetanake bie në​​ kundërshtim​​ me dispozitat ligjore të​​ sipërcituara”.​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ paraqiti revizion​​ kundër Aktgjykimit [Ae.nr.231/2021] të Gjykatës së Apelit në Gjykatën Supreme duke pretenduar​​ në esencë​​ zbatim të gabuar të ligjit, respektivisht zbatim të ligjeve​​ në rrethanat e rastit të tij​​ të cilat nuk kanë qenë në fuqi në kohën kur është krijuar​​ marrëdhënie kontraktuale mes palëve,​​ respektivisht sipas tij​​ zbatimi​​ i gabuar i ligjit​​ në rastin e tij konsiston në​​ zbatimin​​ e​​ Ligjit [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit​​ 2018 dhe Ligjit [Nr.04/L-077] për Marrëdhëniet e Detyrimeve të 19 qershorit 2012,​​ ndërsa​​ krijimi i marrëdhënieve detyrimore mes palëve ishte krijuar ne vitin 2010.​​ 

 

 • Gjykata Supreme​​ përmes Aktgjykimit [E.Rev.nr.24/2022]​​ të 25 majit 2022​​ refuzoi si të pabazuar revizionin e parashtruesit të kërkesës me arsyetimin se aktgjykimi i kontestuar nuk përmban shkelje të dispozitave procedural​​ ​​ kuptim të​​ nenit 215 të​​ Ligjit të​​ Procedurës Kontestimore. Gjykata Supreme gjithashtu konfirmoi​​ si të​​ drejtë​​ referencën e Gjykatës se Apelit në Ligjin​​ [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018​​ dhe​​ veçanërisht​​ zbatimin​​ e​​ Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1978 në​​ rastin e parashtruesit të kërkesës.​​ Gjykata Supreme gjithashtu vlerësoi se​​ parashtruesi kishte dështuar që të​​ përmbushë​​ detyrimet e tij sipas kontratës se lidhur, respektivisht nuk kishte përmbushura investimet e kërkuara me kontratë dhe aneks kontratë​​ si kusht për krijimin e detyrimit​​ të palës tjetër “Gekos”​​ ​​ të paguajë​​ pjesën e mbetur të investimit në vlerë​​ prej 851,000,00 euro.

 

 • Konstatimet e gjykatave të​​ rregullta dhe​​ në mënyrë specifike​​ konstatimet e Gjykatës Supreme, parashtruesi i konteston para Gjykatës duke pretenduar se Aktgjykimi​​ [E.Rev.nr.24/2022] i​​ 25 majit 2022 është nxjerr në shkelje të nenit 31 të Kushtetutës.​​ 

 

 • Gjykata vëren se pretendimet kryesore të parashtruesit të kërkesës në thelb kanë të bëjnë me shkeljen​​ e​​ ​​ drejtës për gjykim të drejtë dhe të paanshëm duke pretenduar në​​ esencë​​ zbatimin e​​ gabuar të ligjit gjatë​​ tërë​​ procesit gjyqësore të zhvilluar në gjykatat e rregullta. Në mënyrë specifike,​​ parashtruesi i kërkesë​​ pretendon se​​ zbatimi​​ i Ligjit​​ [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018 dhe Ligjit [Nr.04/L-077] për Marrëdhëniet e Detyrimeve të 19 qershorit 2012 përben shkelje​​ ​​ nenit 31 të Kushtetutës dhe rrjedhimisht shkelje​​ ​​ parimit të sigurisë juridike sepse ligjet e sipërcituara​​ nuk kanë qenë në fuqi në​​ kohen kur është​​ krijuar marrëdhënies detyrimore​​ mes​​ palëve me rastin e nënshkrimit të kontratës​​ ​​ 21 prillit 2010.​​ 

 

 • Gjykata vëren se​​ gjatë tërë​​ procesit gjyqësor​​ të zhvilluar në gjykatat e rregullta, çështja kryesore ishte përmbushja e detyrimeve kontraktuale mes palëve që​​ rridhnin​​ nga kontrata e 21 prillit 2010,​​ përkatësisht nëse parashtruesi i kërkesës në cilësinë e​​ aksionarit të “Elite” kishte investuar​​ shumën​​ e pranuar nga “Gekos” në vlerë​​ prej 1,125.000.00 euro,​​ çështje​​ kjo e cila përmes aneks kontratës ​​ të 23 shkurtit 2012 ishte konstatuar se vlera​​ e investuar nga parashtruesi ishte​​ me e vogël se vlera e paguar​​ nga​​ “Gekos”.​​ 

 

 • Në lidhje me këtë çështje dhe pretendimet e ngritura​​ nga parashtruesi i kërkesës, Gjykata vë në dukje se gjykatat e rregullta kanë trajtuar ato në mënyrë gjithëpërfshirëse​​ ​​ dhe të detajuar.

 

 • Në këtë kontekst, dhe​​ në veçanti​​ lidhur me pretendimet e parashtruesit të kërkesës Gjykata fillimisht rikujton se​​ Gjykata Themelore përmes Aktgjykimit [I.EK.nr.297/20] të 9 gushtit 2021,​​ duke trajtuar pretendimet e parashtruesit të kërkesës,​​ kishte theksuar si në vijim:

 

“Nga ekspertiza​​ gjyqësore​​ e pranuar nga R.F., gjykata ka gjetur se​​ paditësi ka investuar​​ në​​ produkte në​​ shumën​​ totale​​ 849,000.00 €.​​ Kjo paraqet shkelje​​ drastike të kontratës nga ana e tij. Pra, nga shuma prej 1,125,,000.00​​ €​​ që kishte paguar i padituri, ​​ vetëm shuma prej 849,000.00 € kishte shkuar në​​ investime, ndërsa pjesa tjetër​​ e mbetur prej 276,000.00 €​​ është​​ përvetësuar nga paditësi, si​​ pronë personale, në kundërshtim me kontratën e lidhur.​​ 

 

[...]​​ 

 

“Me dispozitat e nenit 17.1. të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është përcaktuar se pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimeve​​ kanë​​ për detyrë të zbatojnë detyrimin e​​ veta​​ dhe janë përgjegjëse për përmbushjen e tyre. Ndërsa me dispozitat e nenit 262 par.1 të LMD-së është përcaktuar se kreditori ne raportin​​ detyrimore është i autorizuar që​​ prej debitorit​​ ​​ kërkojë​​ përmbushjen e detyrimit,​​ ndërsa debitori ka për​​ detyrë​​ ​​ përmbush detyrimin në​​ mënyrë të​​ ndërgjegjshme. Ne rastin konkret kemi​​ ​​ bëjmë​​ me kontrate të dyanshme detyruese, ku detyrim i​​ ​​ paditurit ka​​ qenë​​ i varur nga përmbushja paraprake e detyrimit te​​ paditësit”​​ 

 

“Siç është theksuar edhe me sipër ne këtë aktgjykim,​​ paditësi nuk​​ i​​ ka përmbushur​​ investimet e kërkuara me kontratë​​ dhe aneks​​ kontratë, si kusht për krijimin detyrimit të​​ ​​ paditurit​​ që të paguajë​​ pjesën e mbetur të​​ investimit prej 851,000,00 €.​​ Fryma e kontratës dhe aneks kontratës​​ ka qenë që mjetet e paditësit të​​ përdoren për prodhim dhe vendosje të aseteve. Kjo është e​​ drejtë​​ dhe logjike, sepse blerja e aksioneve ka kuptimin vetëm nëse aksionet​​ janë të shprehura në asete, në rastin konkret në asetet e përshkruara në kontratë [...]”.​​ 

 

 • Gjykata rikujton se​​ Gjykata e Apelit nëpërmjet Aktgjykimit [Ae.nr.231/2021] të 26 nëntorit 2021, në kontekst​​ të pretendimeve të​​ ngritura nga parashtruesi i kërkesës, kishte theksuar si në vijim:

 

[...] gjykata e shkallës se​​ parë me të​​ drejtë​​ ka konstatuar se paditësi ka dështuar në përmbushjen e detyrimeve të tij, nuk ka arsyetuar se ku i ka shpenzuar mjetet financiare të paguara nga i padituri dhe të destinuara ekskluzivisht për realizmin e projektit andaj​​ nuk janë krijuar kushtet ligjore dhe kontraktuese për përmbushjen​​ e detyrimeve nga i padituri”

 

 • Gjykata e Apelit në vazhdim duke iu referuar​​ në mënyrë specifike​​ paragrafit 2 të nenit 75 [Natyra e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar dhe e Aksionit]; nenit 86​​ [Përgjegjësia për Kontributet e Dakorduara]​​ dhe paragrafi 5 të​​ nenit 98​​ [Blerja e Aksioneve të Veta nga Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar]​​ të Ligjit Nr.06/L-016 për Shoqëritë Tregtare të​​ 24 majit 2018, arsyetoi​​ si në vijim:​​ 

 

[...] aksionet nuk përbejnë​​ ​​ drejtë​​ autonome apo​​ vlerë​​ ​​ vete, por janë pasqyrim i pronësisë mbi kapitalin apo asetet e shoqërisë. Shoqëria ka aksione po aq sa ka kapital respektivisht vlera nominale e aksioneve paraqet vlerën e kapitalit të shoqërisë. Madje shoqëria​​ ka detyrim ligjor që në​​ rastet kur numri i aksioneve dhe vlera e tyre nuk përputhet​​ me numrin real të​​ shoqërisë, ta zvogëloj​​ kapitalin themeltare dhe në​​ përputhje me këtë ta reduktoj numrin e aksioneve apo ta zvogëloj vlerën​​ nominale të​​ aksioneve, sepse është e palejueshëm​​ ​​ shoqëria​​ ​​ këtë​​ aksione të​​ emetuara pa mbulese të kapitalit”​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ [...]

 

​​ rastin konkret me kontratën e datës se 21 prillit 210,​​ aksionarët​​ janë​​ pajtuar për kontribute​​ shtesë​​ ​​ rritjen e kapitalit​​ ​​ shoqërisë, sipas​​ proporcionit​​ 89% me 20%. Këto investime​​ ​​ dakorduara përbejnë obligime ligjore të​​ aksionarëve​​ ndaj shoqërisë,​​ ​​ cilat duhet​​ të përmbushën dhe​​ aksionet e shitura​​ ​​ paditurit përbejnë aksione​​ ​​ papaguara me kufizime të​​ përcaktuara me​​ nenin​​ 98.​​ par.​​ 5 të LTSH-së.​​ 

 

[...]

 

Paditësi nuk ka pasur kapital e as aksione mbi bazën kontratës për partneritetin publiko private me Komunat e Republikës se​​ Kosovës​​ dhe rrjedhimisht me kontratën e datës​​ së​​ 21 prillit 2010, nuk ka mundur​​ të​​ shesë​​ aksione​​ të​​ cilat nuk i ka pasur, por ka kërkuara kapital​​ shtesë​​ përmes investimit të​​ së​​ paditurit, i cili investim përben rritje​​ të​​ kapitalit​​ të​​ shoqërisë ​​ dhe pronësisë të së​​ paditurit mbi aksionet e shoqërisë​​ në bazë​​ të​​ kapitalit​​ të​​ rritur të​​ shoqërisë.​​ Çdo tërheqje e kapitalit​​ të​​ shoqërisë nga paditësi për nevoja vetanke, bie në kundërshtim me dispozitat ligjore të sipërcituara.”

 

 • Në fund,​​ Gjykata Supreme përmes​​ Aktgjykimit [E.Rev.nr.24/2022] të 25 majit 2022, duke​​ iu referuar gjendjes faktike në​​ rastit të parashtruesit të kërkesës, kishte sqaruar si në vijim:​​ 

 

“Në​​ një gjendja të tillë faktike, Gjykata Supreme pranon si të​​ bazuar qëndrimin juridike​​ të​​ dy​​ gjykate​​ te​​ sipërpërmendura​​ lidhur me refuzimin si​​ të​​ pabazuar të​​ kërkesëpadisë se paditësit, nga se aktgjykimet e tyre në​​ këtë çështje kontestimore nuk janë përfshirë me asnjë lloj shkelje​​ thelbësore​​ dhe​​ procedurale, e as me shkelje​​ thelbësore të​​ dispozitave të procedurës kontestimore dhe me zbatim të gabuar të​​ së​​ drejtës materiale, në të cilat gjykatat e revizionit në​​ kuptim të nenit 215 të LPK- kujdeset sipas detyrës zyrtare.​​ 

 

[...]

 

“Në këtë kontekst janë dhënë arsye bindëse me të​​ cilat janë treguar faktet thelbësore të cilat janë​​ marrë​​ në vlerësim me rastin e vendosjes meritore, janë​​ dhënë​​ arsye për mënyrën e vërtetimit të​​ fakteve,​​ për provat e shfrytëzuara dhe për mënyrën e vlerësimit të provave të shfrytëzuara.”

 

[...]

 

Edhe​​ kontrata​​ bazë​​ ka​​ qenë​​ strikte në vendosjen e përgjegjësisë për paditësin që ​​ mjetet e paguara nga paditësi t’i investojë​​ në asete. Madje ka paraparë edhe sanksione, respektivisht humbje te aksioneve​​ ​​ paditësit deri në humbjen e​​ plotë të​​ tyre,​​ nëse ai mjetet e paguara nga paditësi, nuk i konverton në investime me aneks​​ kontratë,​​ se paditësi ka dështuar që shumen prej 1,125.000.00​​ € ta​​ shpenzojë​​ për nevoja të projektit, ka pezulluar detyrimin e pagimit të​​ këstit​​ të dytë prej 851,000.00 €, ta shpenzojë​​ për nevoja të projektit.​​ Mirëpo, kësti i​​ parë​​ nuk ka vazhduar të investohet me tutje​​ ​​ projekt, gjë që ka pasur për​​ pasojë​​ edhe mosplotësimin e kushtit kontraktuese për investimin e​​ këstit​​ të dytë nga i padituri”

 

[...]​​ 

 

Paditësi​​ ka​​ dështuar​​ ​​ përmbushjen​​ e detyrimeve të​​ tij, nuk ka arsyetuar se ku i ka shpenzuar mjetet financiare të paguara​​ nga i padituri dhe të​​ destinuara ekskluzivisht​​ për​​ realizimin e projektit, edhe​​ sipas​​ vlerësimit të​​ Gjykatës​​ Supreme të​​ Kosovës​​ rezulton se nuk​​ janë​​ krijuar kushtet​​ ligjore​​ dhe kontraktuese​​ për​​ përmbushjen e detyrimeve nga​​ i​​ padituri”.

 

 • Në këtë aspekt, Gjykata konsideron se​​ të gjitha​​ gjykatat e rregullta​​ në rrethanat e rastit konkret kishin trajtuar dhe arsyetuar​​ në mënyrë të​​ detajuar çështjet e kontestuar dhe pretendimet​​ e ngritura nga parashtruesi i kërkesës.​​ 

 

 • Të njëjtat,​​ duke iu referuar gjendjes faktike​​ të vërtetuar në rrethanat e rastit konkret,​​ kishin trajtuar pretendimet thelbësore të parashtruesit të kërkesës​​ ​​ ndërlidhura kryesisht me vërtetimin e gjendjes faktike, dhe kishin sqaruar se​​ (i)​​ kontrata e​​ 21 prillit 2010 e lidhur mes parashtruesit të kërkesës në cilësinë ​​ e aksionarit të “Elite”​​ dhe palës tjetër “Gekos” detyronte parashtruesin që për qellim të realizimit të projektit të kontraktuar të investojë​​ shumen prej 494,000, 00 euro dhe “Gekos”​​ të​​ investojë​​ shumën​​ prej​​ 1,976,000.00 euro,​​ të cilin detyrim kontraktual​​ “Gekos”​​ e​​ kishte përmbushur​​ duke bartur mjete financiare në vlere prej​​ 1,125,000.00 euro​​ tek parashtruesi i kërkesës me qellim të realizimit të projektit të kontraktuar nga parashtruesi i kërkesës, por ky i fundit​​ në cilësinë e aksionarit të “Elite” nga shuma e pranuar nga “Gekos”, pra nga shuma prej 1,125,000.00 euro,​​ kishte​​ investuar vetëm ​​ 849,000.00 euro, ndërsa pjesa tjetër e mbetur prej 276,00.00 euro, është përvetësuar nga parashtruesi i kërkesës, si pronë personale në kundërshtim me kontratën e lidhur; (ii)​​ ndërsa përmes​​ aneks​​ kontratës​​ se​​ 23 shkurtit 2012 e lidhur mes​​ parashtruesit të kërkesës në cilësinë e aksionarit të “Elite” dhe palës tjetër “Gekos”​​ përcaktohej​​ se “Gekos” në cilësinë e palës kontraktuese nuk do të​​ vazhdojë​​ me investime tjera,​​ respektivisht me​​ investimin​​ e​​ pjesës​​ se​​ dytë​​ në vlere prej 851,000.00 euro,​​ përderisa vlera/pjesa e parë (1,125,000.00 euro)​​ e investuar fillimisht nga “Gekos” të shfrytëzohet​​ në​​ tërësi​​ në​​ realizmin e projektit të​​ kontraktuar​​ nga parashtruesi i kërkesës.​​ 

 

 • Gjithashtu, Gjykata vëren se gjykatat e rregullta në trajtim të pretendimeve të ngritura përmes ankesës se tij, respektivisht lidhur me ​​ pretendimin për përmbushjen e detyrimit nga “Gekos”, kishin sqaruar se (i) parashtruesi i kërkesës nuk kishte përmbushur investimet e kërkuara nga marrëdhënia kontraktuale ​​ e​​ lidhur mes tij dhe “Gekos”; (ii) parashtruesi i kërkesës kishte investuar vetëm ​​ gjysmën e mjeteve financiare​​ të​​ pranuar nga​​ Gekos” në realizmin e projektit të​​ kontraktuar; (iii)​​ rezultati​​ i mos investimit të​​ vlerës​​ fillestare të pranuar nga “Gekos”​​ nga ana e parashtruesit të​​ kërkesës​​ në​​ realizmin​​ projektit​​ të​​ kontraktuar kishte​​ për​​ pasojë​​ pezullimin e detyrimit të​​ Gekos​​ që të paguajë​​ pjesën​​ e dytë​​ të​​ mjeteve financiare​​ ​​ vlerë​​ prej 851,000.00 euro; (iv) parashtruesi i kërkesës kishte dështuar që të plotësonte kushtin​​ kontraktual​​ për​​ përmbushjen e detyrimit​​ tjetër​​ nga​​ pala​​ kontraktuese​​ “Gekos”.​​ 

 

 • Gjykata​​ vëren​​ se gjykatat e rregullta​​ në vlerësimet e tyre përfundimtare​​ janë mbështetur në një administrimi të kujdesshëm të provave. Këto prova përfshijnë, por nuk kufizohen​​ vetëm në​​ kontratën e​​ 21 prillit​​ 2010,​​ aneksin e kontratës të​​ 23 shkurt 2012 si dhe ekspertizën gjyqësore financiare të​​ përgatitur​​ nga eksperti A.G., së bashku me dy plotësimet e saj, dhe provat e bashkangjitura nga ekspertiza gjyqësore financiare të punuara nga eksperti gjyqësor R.F.​​ 

 

 • Gjykata vëren se gjykatat e rregullta​​ në rastin e parashtruesit të kërkesës kishin​​ analizuar gjerësisht provat e paraqitura dhe pretendimet e ngritura nga palët në procedurë, dhe në fund kishin refuzuar ankesën duke u bazuar në dispozitat përkatëse të Ligjit​​ për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1978​​ dhe Ligjit​​ [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018,​​ që ajo i kishte konsideruar si relevante përkitazi me rrethanat e rastit konkret dhe me pretendimet thelbësore të ngritura nga parashtruesi i kërkesës.

 

 • Në këtë kontekst,​​ Gjykata sjell në vëmendje pretendimin specifik të parashtruesit të kërkesës lidhur me zbatimin e gabuar të ligjit​​ material​​ nga gjykatat e rregullta​​ gjatë shqyrtimit dhe vendosjes së rastit të tij. ​​  ​​​​ 

 

 • Në lidhje me këtë, parashtruesi i kërkesës pretendon në esencë​​ zbatim të ligjeve në rrethanat e rastit të tij të cilat nuk kanë qenë në fuqi në kohën kur është krijuar marrëdhënie kontraktuale​​ mes palëve, respektivisht sipas tij zbatimi i gabuar i ligjit në rastin e tij konsiston në​​ zbatimin​​ e Ligjit [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018​​ nga ana e Gjykatës se Apelit​​ dhe​​ sipas parashtruesit të kërkesës​​ edhe​​ zbatimin​​ e​​ Ligjit [Nr.04/L-077]​​ për Marrëdhëniet e Detyrimeve të 19 qershorit 2012,​​ ndërsa​​ krijimi i marrëdhënieve detyrimore mes palëve ishte krijuar në​​ vitin 2010.

 

 • Në këtë​​ aspekt, Gjykata vë në dukje se Gjykata Themelore​​ përmes Aktgjykimit [I.EK.nr.297/20] të 9 gushtit 2021,​​ duke iu referuar​​ në mënyrë specifike​​ nenit 17​​ [Detyrat e përmbushjes së detyrimit]​​ dhe nenin​​ 262​​ [Përmbushja e detyrimit dhe pasojat e mospërmbushjes]​​ të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1978, erdhi në përfundim​​ se “paditësi​​ [parashtruesi i kërkesës]​​ nuk​​ i​​ ka​​ përmbushur​​ investimet e kërkuara me kontratë​​ dhe aneks kontrate, si kusht për krijimin detyrimit të​​ ​​ paditurit​​ [“Gekos”]​​ që të paguajë​​ pjesën e mbetur të​​ investimit prej 851,000,00 €.​​ 

 

 • Gjykata vë në dukje se baza ligjore e cekur më lart dhe, si rezultat, e zbatuar nga Gjykata Themelore, është konfirmuar në tërësi nga Gjykata e Apelit dhe Gjykata​​ Supreme, si ligji i aplikueshëm​​ në rrethanat e rastit të parashtruesit të kërkesës në lidhje me përmbushjen e detyrimeve nga marrëdhënia kontraktuale​​ ndërmjet​​ tij dhe​​ Gekos.

 

 • Gjykata​​ nuk mund të​​ mos vërej se Gjykata e Apelit​​ përveç që kishte konfirmuar si të drejtë​​ zbatueshmërinë​​ e dispozitave​​ ​​ Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1978​​ ​​ rrethanat e rastit të parashtruesit të kërkesës, ajo ju kishte referuar edhe dispozitave të​​ Ligjit [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018, i cili nuk ishte në​​ fuqi në​​ kohën​​ kur ishte krijuar marrëdhënia kontraktuale mes palëve në fjalë.

 

 • Në këtë aspekt, Gjykata vëren se Gjykata Supreme përmes Aktgjykimit [E.Rev.24/2022]​​ në trajtim të këtij pretendimi specifik të parashtruesit të kërkesës, kishte sqaruar si në vijim:

 

“Gjykata Supreme pajtohet se në​​ parim asnjë ligj​​ nuk mund të​​ këtë​​ efekt​​ retroaktiv/prapaveprues,​​ mirëpo zbatimin e disa dispozitave të​​ Ligjit​​ për​​ Shoqëritë Tregtare​​ nr.06/L-016 i publikuar në​​ Gazetën​​ Zyrtare​​ ​​ Kosovës​​ nr.9 me​​ datën​​ 24.05.2018 nga ana e​​ gjykatës​​ se​​ shkallës se dytë, Gjykata Supreme nuk e konsideron me ndikim vendimtar në​​ vendosje ndryshe sipas​​ kërkesëpadisë​​ se​​ paditësit, nga se,​​ mënyra​​ e vendosjes nga ana e​​ gjykatës​​ se​​ shkallës​​ se parë, me të drejtë e konfirmuar si e drejtë​​ nga ana e​​ gjykatës​​ se​​ shkallës​​ se dytë,​​ nuk bie ndesh as me dispozitat ligjore të​​ Ligjit​​ për​​ Shoqëritë Tregtare​​ 02/L-123 i cili ishte në​​ fuqi në vitin 2010​​ kur në​​ mes palëve​​ ​​ këtë​​ procedurë​​ është​​ lidhur​​ kontratë​​ mbi shitblerjen dhe​​ bartjen e aksioneve të​​ kompanisë. “Elite”​​ sh.p.k​​ – këtu paditësit”

 

 • Për me tepër, Gjykata Supreme duke iu referuar bazës​​ ligjore të​​ zbatuar në rrethanat e rastit të parashtruesit të kërkesës kishte sqaruar se​​ “me ndikim vendimtar në mënyrën e vendosjes është​​ zbatimi i​​ neneve​​ 17.1 dhe 262.1​​ ët​​ LMD-së, që ishte në fuqi në kohën e lidhjes së kontratës, nga se në këtë kontratë detyrimi i të paditurit ka qenë i varur nga përmbushja paraprake e detyrimit të paditësit.​​ Paditësi nuk ka përmbushur detyrimin e investimeve të kërkuara me kontratë dhe aneks kontratë, si kusht për krijimin e detyrimit të paditurit që të paguajë​​ pjesën e mbetur të investimit prej 851,000,00 €.”

 

 • Gjykata vëren se​​ përgjatë procesit gjyqësor të vendosjes se rastit të parashtruesit të kërkesës​​ të zhvilluar në​​ gjykatat e rregullta, këto të fundit​​ nuk kanë bazuar vendimmarrjen e tyre vetëm duke iu referuar Ligjit [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018 por duke​​ zbatuar​​ dispozitat​​ e​​ Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1978, të​​ aplikueshme​​ në rrethanat e rastit konkret. Për me tepër,​​ Gjykata vë në​​ dukje se bazat ligjore të aplikuar në​​ këtë rast, siç janë​​ neni 17 [Detyrat e përmbushjes së detyrimit] dhe neni 262 [Përmbushja e detyrimit dhe pasojat e mospërmbushjes] të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1978, janë konfirmuar ne tërësi nga Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme si ligj i aplikueshëm në këto rrethana të rastit të parashtruesit të kërkesës lidhur me përmbushjen​​ e detyrimeve nga marrëdhënia kontraktuale mes parashtruesit të kërkesës​​ ​​ dhe “Gekos”.

 

 • Gjykata vëren​​ se parashtruesi i​​ kërkesës pretendon se​​ Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve i​​ zbatuar​​ ne rastin e tij është i vitit 2012, dhe rrjedhimisht nuk ka efekt​​ juridik në​​ zgjidhjen e rastit të tij. ​​ ​​ 

 

 • Në këtë aspekt, Gjykata vë në spikamë arsyetimin e Gjykatës Supreme​​ e cila përmes​​ Aktgjykimit [E.Rev.nr.24/2022]​​ sqaroi​​ se​​ ani pse gjykata e shkalles se parë në​​ aktgjykimin e saj nuk ka precizuar​​ se​​ këto​​ dy dispozita ligjore​​ janë të​​ LMD të​​ vjetër e jo të LMD të​​ Kosovës, Gjykata Supreme gjen​​ se​​ këto​​ dy dispozita ligjore​​ janë të LMD të​​ vjetër​​ i cili ishte në fuqi deri në fund të​​ vitit 2012.​​ 

 

 • Në këtë aspekt, Gjykata vëren​​ se gjykatat​​ e rregullta​​ përgjatë shqyrtimit të rastit të parashtruesit kishin sqaruar se: (i)​​ dispozitat e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1978 ishin të​​ aplikueshme​​ dhe ishin zbatuar​​ në rrethanat​​ e rastit konkret;​​ (ii) referenca në​​ përmbajtjen e​​ Ligjit [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018​​ nuk ishte përcaktuese​​ meqë përmbajtja e këtij ligji​​ nuk ishte në​​ kundërshtim me Ligjin [02/L-123] për Shoqëritë Tregtare​​ të 1 tetorit​​ 2008.​​ 

 

 • Gjykata​​ vëren se referimi i Gjykatës se Apelit në dispozitat e​​ Ligjit [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018​​ ka shkaktuar konfuzion dhe pasiguri të parashtruesi​​ i kërkesës​​ lidhur me​​ zbatueshmërinë​​ e​​ ligjit​​ të duhur​​ në rrethanat e rastit të tij, pasi ai argumenton se​​ zbatimi​​ i ligjit të​​ sipërcituar​​ nuk ishte i zbatueshme meqë kishte hyr në fuqi pasi ishte krijuar marrëdhënia e tij kontraktuale në fjalë.​​ Në këtë aspekt,​​ Gjykata​​ vëren​​ se​​ parashtruesi i kërkesës​​ nuk​​ ka dëshmuar se​​ referenca ​​ në Ligjin​​ [Nr.06/L-016] për Shoqëritë Tregtare të 24 majit 2018​​ ka​​ qenë​​ me​​ peshë​​ vendimtare​​ që do të mund të ndikonte që të arrihej një rezultat ndryshe nëse ky ligj nuk do të aplikohej në rastin e tij.​​ 

 

 • Gjykata​​ dëshiron të​​ theksojë​​ se në nivel të përgjithshëm, zbatimi i ligjeve që nuk janë​​ ​​ aplikueshëm në​​ rastet​​ e caktuara​​ nuk përputhet me​​ një​​ praktikë​​ të konsoliduar ligjore​​ në aspektin e rigorozitetit juridik,​​ megjithatë​​ ​​ këtë​​ rast, veprimi​​ i​​ Gjykatës​​ se Apelit​​ nuk duket të​​ këtë​​ ndikim të​​ drejtpërdrejtë​​ ​​ rezultatin e parashtruar.​​ Megjithatë, vlen të nënvizohet rëndësia e një vlerësimi me të hollësishëm të këtij fakti nga ana​​ e​​ Gjykatës se Apelit​​ gjatë vendimmarrjes së saj.​​ 

 

 • Gjykata nënvizon se​​ sa i​​ përket​​ interpretimit​​ dhe zbatimit të​​ ligjit kryesisht i takon gjykatave​​ ​​ rregullta të​​ zgjidhin problemet e interpretimit të​​ legjislacionit​​ (Shih rastin e GJEDNJ-së,​​ Perez kundër Francës, kërkesa nr. 47287/99, Aktgjykim i 12 shkurtit 2004, paragrafi 82)​​ e​​ jo Gjykatën, roli i së cilës është të verifikojë nëse efektet e një interpretimi të tillë janë në përputhje me Kushtetutën (Shih rastin e GJEDNJ-së,​​ Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë ,​​ kërkesa nr. 13279/05, Aktgjykim i 20 tetorit 2011, paragrafi​​ 49).​​ Duke qenë kështu, me përjashtim të rasteve të arbitraritetit të dukshëm, nuk është roli i Gjykatës të​​ vejë​​ në dyshim interpretimin e ligjit nga gjykatat e rregullta.​​ Megjithatë, në​​ rastet​​ të jashtëzakonshme, Gjykata mund të nxjerrë përfundimet e duhura kur gjykatat e​​ rregullta kanë interpretuar ligjin në një mënyrë arbitrare ose haptazi të paarsyeshme.​​ 

 

 • Në këtë aspekt,​​ Gjykata vlerëson​​ se​​ nuk mund të spekulojë lidhur me kushtetutshmërinë e procedurave të​​ zhvilluara​​ ​​ gjykatat e rregullta​​ sa i​​ përket​​ zbatueshmërisë​​ se një ligji​​ ​​ caktuar​​ në vend të një tjetri,​​ sidomos, kur merret parasysh se në rastin e parashtruesit të kërkesës janë dhënë shpjegime të detajuara dhe të arsyetuara​​ nga gjykatat​​ e rregullta lidhur me​​ detyrimet kontraktuale mes palëve.​​ Për të vlerësuar korrektësinë​​ e​​ zbatueshmërisë​​ se​​ një​​ ligji në​​ vend të​​ një​​ ligji​​ tjetër​​ në rrethanat e rastit konkret,​​ Gjykatës i nevojiten​​ “shkaqe me peshë”​​ (weighty reasons),​​ çka mungojnë në rrethanat e rastit konkret (shih rastin e Gjykatës​​ KI107/22​​ parashtrues​​ Valdet Avdiu,​​ cituar më lart, paragrafi 44).

 

 • Gjykata ka thënë gjithmonë se në përgjithësi nuk është detyra e saj të merret me gabimet e fakteve ose të ligjit që pretendohet se janë kryer nga një gjykatë​​ e​​ rregullt, përveç nëse dhe për aq sa këto gabime janë të dukshme dhe kanë cenuar të drejtat dhe liritë e mbrojtura nga Kushtetuta​​ (shih, në lidhje me doktrinën e​​ “shkallës së katërt”,​​ rastin e GjEDNj-së,​​ Garcia Ruiz kundër Spanjës, nr. 30544/96,​​ Aktgjykim i​​ 21 janarit 1999, paragrafi 28;​​ Perez kundër Francës​​ ,​​ kërkesa nr. 47287/99, Aktgjykim i 12 shkurtit 2004, paragrafi 82).​​ Duke qenë kështu, Gjykata nuk mund të vërë në dyshim gjetjet e​​ gjykatave të​​ rregullta mbi gabimet e supozuara të ligjit, përveç nëse ato janë​​ arbitrare ose haptazi të paarsyeshme​​ (Shih rastin e GJEDNJ-së,​​ Scordino kundër Italisë​​ ,​​ kërkesa nr.​​ 36813/97,​​ Aktgjykim i 29 marsit​​ 2006, paragrafi​​ 191, dhe​​ Naït-Liman kundër Zvicrës​​ ​​ kërkesa nr. 51357/07,​​ Aktgjykim i 15 marsit 2018, paragrafi​​ 116). Detyra e Gjykatës në​​ lidhje me nenin 31​​ është të shqyrtojë kërkesat që​​ pretendojnë se gjykatat e rregullta​​ kanë dështuar të respektojnë​​ garancictë​​ specifike procedurale​​ të përcaktuara në atë nen (Shih rastin e GJEDNJ-së,​​ De Tommaso kundër Italisë​​ ,​​ kërkesa nr. 43395/09,​​ Aktgjykim i 23 shkurtit 2017, paragrafi​​ 171).​​ Rrjedhimisht, në mungesë të ndonjë arbitrariteti që​​ në​​ vetvete do​​ të​​ ngrinte çështje në kuadër të​​ nenit​​ 31 të Kushtetutës,​​ nuk i takon Gjykatës​​ të gjykojë nëse gjykatat e rregullta​​ kanë​​ ​​ zbatuar drejt një dispozitë ligjore të një​​ ligji të caktuar.​​ 

 

 • Gjykata​​ rithekson se çështje e zbatimit dhe interpretimit të ligjit është në diskrecion dhe në gjykim të gjykatave të rregullta, dhe si të tilla, në vetvete, nuk bien ndesh me të drejtën për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, përveç nëse rezulton se ka shkelje flagrante të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, çfarë është e qartë se nuk ka ndodhur në rastin nën​​ shqyrtim.

 

 • Në rrethana të tilla, duke marrë parasysh pretendimet e ngritura nga parashtruesi i kërkesës dhe faktet e paraqitura nga ai, dhe gjithashtu arsyetimet e gjykatave të rregullta të shtjelluara më lart, Gjykata konsideron se parashtruesi i kërkesës nuk dëshmon dhe nuk mbështet në mënyrë të mjaftueshme pretendimin e tij se gjykatat e rregullta mund të kenë​​ “zbatuar​​ ligjin në mënyrë qartazi të gabuar,​​ duke rezultuar në​​ konkluzione arbitrare​​ apo​​ qartazi të paarsyeshme”​​ për parashtruesin e kërkesës, dhe rrjedhimisht pretendimet e tij për interpretimin dhe aplikimin e gabuar të ligjit të aplikueshëm, kualifikohen si pretendime që bien në kategorinë​​ e pretendimeve​​ “të​​ pambështetura apo të paarsyetuara”, andaj Gjykata, si të tilla, në baza kushtetuese i deklaron qartazi të pabazuara dhe rrjedhimisht të papranueshme, në pajtim me rregullin 34​​ (2) të Rregullores së​​ Punës.

 

 • Bazuar në si më sipër, Gjykata konstaton se kërkesa në tërësinë e saj është qartazi e pabazuar në baza kushtetuese dhe deklarohet e papranueshme, në pajtim me paragrafin 7 të nenit 113 të Kushtetutës dhe rregullin 34​​ (2) të Rregullores së punës.​​ 

 

 

PËR KËTO ARSYE

 

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, në pajtim me nenet​​ 113.1 dhe 113.7 të Kushtetutës, nenet 20 dhe 47 të Ligjit​​ dhe rregullat 34​​ (2) dhe​​ 48​​ (b) të Rregullores së punës, më​​ 30 gusht​​ 2023,​​ njëzëri

 

VENDOS

 

 • TË DEKLAROJË kërkesën të papranueshme;

 

 • T’UA KUMTOJË këtë​​ aktvendim palëve;

 

 • TË PUBLIKOJË këtë​​ aktvendim në Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; dhe

 

 • Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës në pajtim me paragrafin 5 të nenit 20 të Ligjit;

 

 

 

 

 

Gjyqtari raportues    Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese

 

 

 

 

Safet Hoxha  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Gresa Caka-Nimani

1

Parashtruesit:

Edmond Hoxha

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile