Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë i aktit të paspecifikuar të autoritetit publik

Nr. të lëndës KI 133/23

Parashtruesit: Musli Mehmetaj

Shkarko:

KI133/23, Parashtrues: Musli Mehmetaj, Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktit të paspecifikuar të autoritetit publik

KI133/22, Vendim për refuzim të kërkesës të 14 nëntorit 2023, publikuar më 20 dhjetor 2023

Fjalët kyç: kërkesë individuale, vendim për refuzim të kërkesës  

Gjykata e refuzoi kërkesën e parashtruesit me procedurë të shkurtër për arsye se përkundër kërkesës për plotësimin dhe sqarimin e saj të dërguar nga Gjykata më 10 korrik 2023, ai nuk e bëri këtë.

Rrjedhimisht, Gjykata e refuzoi kërkesën në pajtim me nenet 21, 22.4 dhe 48 të Ligjit dhe rregullave 25 (2), (c),(d), (e), (f), (g), (h) dhe 54 (2) (a) të Rregullores së punës.

 

Parashtruesit:

Musli Mehmetaj

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Penale