Urdhëra tjerë

Mendim mospajtues i gjyqtarit Radomir Laban në rastin nr. KI230/21

Nr. të lëndës KI230/21

Parashtruesit: Global Trade-af, SH.P.K.

Shkarko:
Parashtruesit:

Global Trade-af, SH.P.K.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë