Urdhëra tjerë

MENDIM MOSPAJTUES i gjyqtarit RADOMIR LABAN në rastin nr. KI108/22

Nr. të lëndës KI108/22

Parashtruesit: “Metalinvest SH. A.”

Shkarko:
Parashtruesit:

“Metalinvest SH. A.”

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim mospajtues