Urdhëra tjerë

MENDIM MOSPAJTUES i gjyqtarit Jeton Bytyqi, të cilit i është bashkuar gjyqtari Enver Peci në rastin nr. KI121/22

Nr. të lëndës KI121/22

Parashtruesit: Mexhid Asllani, Ekrem Asllani dhe Nuredin Xhaferi

Shkarko:
Parashtruesit:

Mexhid Asllani, Ekrem Asllani dhe Nuredin Xhaferi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim mospajtues

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile