Urdhëra tjerë

Mendim konkurues i i gjyqtarit Radomir Laban në rastin nr. KI143/22 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës ARJ. UZVP. nr. 51/2022 të 19 korrikut 2022

Nr. të lëndës KI143/22

Parashtruesit: Hidroenergji SH.P.K.

Shkarko:
Parashtruesit:

Hidroenergji SH.P.K.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative