Aktvendim

Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. nr. 185/2020, të 24 qershorit 2020

Nr. të lëndës KI 30/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Sylhane Sahiti

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është paraqitur pas afatit

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile