Vendim

Kërkesë për rishqyrtimin e Aktvendimit për papranueshmëri nr. KI80/22 të Gjykatës Kushtetuese të 11 janarit 2023

Nr. të lëndës KI 96/23

Parashtruesit: Muhamet Miftari

Shkarko:

Prishtinë, më 18​​ shtator 2023

Nr. ref.:RK​​ 2255/23

 

 

 

 

 

 

VENDIM PËR REFUZIM TË KËRKESËS​​ 

 

 

rastin nr.​​ KI96/23

 

​​ Parashtrues

 

Muhamet Miftari

 

Kërkesë​​ për rishqyrtimin e Aktvendimit për papranueshmëri​​ nr.​​ KI80/22 të​​ Gjykatës Kushtetuese të​​ 11 janarit 2023​​ 

 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

 

e​​ përbërë nga:

 

Gresa Caka-Nimani, kryetare

Bajram Ljatifi,​​ zëvendëskryetar​​ 

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare

Safet Hoxha, gjyqtar

Radomir Laban, gjyqtar

Remzie Istrefi-Peci, gjyqtare

Nexhmi Rexhepi, gjyqtar dhe​​ 

Enver Peci, gjyqtar

 

 

Parashtruesi i​​ kërkesës

 

 • Kërkesa është dorëzuar nga​​ Muhamet Miftari​​ nga​​ Prishtina​​ (në​​ tekstin e mëtejmë: parashtruesi i​​ kërkesës).​​ 

 

 

Vendimi i kontestuar

 • Parashtruesi i​​ kërkesës​​ kërkon “rishqyrtimin e​​ rishëm” të Aktvendimit për papranueshmëri në rastin KI80/22 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) të 11 janarit 2023, në lidhje me Aktvendimin [Rev.nr.105/2021] të Gjykatës Supreme të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata Supreme) të 30 marsit 2022.​​ 

 

Objekti i çështjes

 

 • Objekt​​ i çështjes​​ ka të​​ bëjë​​ me kërkesën e parashtruesit për rishikimin e pretendimeve të​​ tij të​​ ngritura në​​ kërkesën e mëparshme KI80/22, por edhe rishqyrtimin e Aktvendimit për papranueshmëri të​​ Gjykatës Kushtetuese të​​ 11 janarit 2023,​​ përmes të cilit​​ pretendohet se​​ janë​​ shkelur​​ të drejtat dhe liritë themelore të​​ parashtruesit të kërkesës​​ të garantuara me​​ nenin​​ 6​​ (E drejta për një​​ proces të​​ rregullt)​​ dhe 14​​ (Ndalimi i diskriminimit)​​ të​​ Konventës Evropiane për të​​ Drejtat e Njeriut (në​​ tekstin e mëtejmë: KEDNJ).​​ 

 

Baza juridike

 

 • Kërkesa bazohet në paragrafët 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës, nenin​​ 22 (Procedimi i kërkesës) dhe​​ nenin​​ 47 (Kërkesa individuale)​​ të Ligjit nr. 03/L-121 për​​ Gjykatën​​ Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), si​​ dhe në rregullin 25​​ (Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve)​​ të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).

 

 • Më 7 korrik 2023, Rregullorja e punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës Nr. 01/2023 u publikua në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe hyri ne fuqi 15 ditë pas publikimit te saj. Rrjedhimisht gjatë shqyrtimit të kërkesës, Gjykata Kushtetuese i referohet dispozitave të Rregullores së lartcekur. Lidhur me këtë,​​ në përputhje me rregullin​​ 78 (Dispozitat kalimtare) të Rregullores së punës Nr. 01/2023, përjashtimisht, dispozita të caktuara të Rregullores së punës Nr. 01/2018, do të vazhdojnë të zbatohen në lëndët e regjistruara në Gjykatë para shfuqizimit të saj, vetëm nëse dhe për aq sa janë më të favorshme për palët.

 

Procedura në Gjykatë

 

 • Më​​ 8 maj 2023,​​ parashtruesi i​​ kërkesës e dorëzoi​​ ​​ kërkesën​​ përmes postës​​ në​​ Gjykatë.

 

 • Më​​ 10 maj 2023, Gjykata pranoi kërkesën e parashtruesit të​​ kërkesës.

 

 • ​​ 31 maj​​ 2023, Kryetarja​​ e Gjykatës, me vendimin [Nr.​​ GJR.​​ KI96/23], caktoi gjyqtarin​​ Nexhmi Rexhepi​​ gjyqtar​​ raportues​​ dhe me vendimin [Nr.​​ KSH.​​ KI96/23] Kolegjin shqyrtues të​​ përbërë​​ nga gjyqtarët:​​ Selvete Gërxhaliu Krasniqi​​ (kryesuese),​​ Safet Hoxha​​ dhe​​ Remzije Istrefi Peci, anëtarë.​​ ​​ 

 

 • Në të njëjtën ditë, Gjykata​​ e​​ njoftoi​​ parashtruesin​​ e​​ kërkesës​​ për regjistrimin e kërkesës.

 

 • ​​ 31 gusht​​ 2023, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e​​ Gjyqtarit​​ raportues ​​ dhe njëzëri i rekomandoi Gjykatës​​ ta​​ deklarojë kërkesën të papranueshme për shqyrtim.

 

Përmbledhja e fakteve​​ ​​ rastit

 

 • Gjykata që​​ ​​ fillim të​​ përmbledhjes së​​ fakteve dhe bazuar në​​ shkresat e lëndës, vëren se parashtruesi i kërkesës i​​ është​​ drejtuar Gjykatës për herën e dytë, pasi që​​ ky​​ i fundit konteston Aktvendimin për papranueshmëri të​​ Gjykatës në​​ rastin KI80/22​​ ​​ 11 janarit 2023.

 

 • ​​ vazhdim, Gjykata shkurtimisht do të​​ rikujtoj përmbledhjen e fakteve nga rasti KI80/22.​​ 

 

 • Më​​ 6 qershor 2022, parashtruesi i kërkesës kishte dorëzuar kërkesën e tij në​​ Gjykatë, e cila ishte regjistruar me nr. KI80/22 dhe kontestonte Aktvendimin [Rev.​​ nr.​​ 105/2021] të​​ Gjykatës Supreme të​​ 30 marsit 2022, duke pretenduar për shkelje të​​ së​​ drejtave dhe lirive themelore të​​ garantuara me nenet 24 [Barazia para Ligjit], 31 [E Drejta për Gjykim të​​ Drejtë​​ dhe të​​ Paanshëm], 32 [E Drejta për Mjete Juridike], 49 [E Drejta e Punës dhe e Ushtrimit të​​ Profesionit] dhe 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të​​ Drejtave] të​​ Kushtetutës së​​ Republikës së​​ Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: Kushtetuta) në​​ ndërlidhje me​​ nenin 6 (E drejta për një​​ proces të​​ rregullt) dhe 14 (Ndalimi i diskriminimit) të​​ KEDNJ-së.​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës kishte qenë​​ i punësuar në​​ IQ to Link GmbH-Web​​ Company, dega në​​ Kosovë​​ (në​​ tekstin e mëtejmë: punëdhënësi), në​​ pozitën si “agjent i thirrjeve”, por që​​ më​​ 1 shtator 2020, punëdhënësi kishte marrë​​ vendim për pezullimin e marrëdhënies së​​ punës me parashtruesin e kërkesës për shkak të​​ konstatimit të​​ Komisionit Disiplinor se i njëjti ka bërë​​ shkelje të​​ rëndë​​ të​​ detyrave të​​ punës.​​ 

 

 • ​​ 1 shtator 2020, po në​​ ​​ njëjtën ditë, parashtruesi kishte parashtruar ankesë​​ ​​ shkallë​​ ​​ dytë​​ ndaj vendimit të​​ lartcekur, por që​​ nga shkresat e lëndës nuk rezulton se i njëjti ka marrë​​ ndonjë​​ përgjigje.

 

 • ​​ 1 tetor 2020,​​ punëdhënësi​​ përmes një​​ shkrese e kishte njoftuar parashtruesin e kërkesës për shkëputjen e marrëdhënies së​​ punës duke u bazuar në​​ nenin 70 të​​ Ligjit të​​ Punës dhe të​​ gjeturat e Komisionit Disiplinor. Ndaj vendimit të​​ punëdhënësit, parashtruesi i kërkesës kishte ushtruar ankesë​​ ​​ Trupin Ekzekutiv të​​ Inspektoratit​​ ​​ Punës.

 

 • ​​ 11 shkurt 2021, Trupi Ekzekutiv i​​ Inspektoratit​​ ​​ Punës përmes Vendimit [01.​​ nr.​​ 09-209-5533/2020] vendosi​​ si në​​ vijim:​​ (i) refuzoi si të​​ pabazuar ankesën e parashtruesit lidhur me suspendimin e tij; ndërsa (ii) pretendimin e parashtruesit për ndërprerjen e marrëdhënies së​​ punës pa një​​ vendim e konsideroi si të​​ bazuar, duke konstatuar shkelje të​​ dispozitave ligjore të​​ Ligjit nr.​​ 03/L-212 të​​ Punës nga​​ punëdhënësi, ngase nuk​​ i​​ kishe lëshuar vendim me shkrim parashtruesit të​​ kërkesës për largim nga marrëdhënia e punës.​​ 

 

 • ​​ një​​ datë​​ ​​ paspecifikuar, parashtruesi i kërkesës dhe punëdhënësi parashtruan ankesë​​ ​​ shkallë​​ ​​ dytë​​ ndaj vendimit të​​ lartpërmendur, por që​​ ​​ 12 shkurt 2020 u refuzuan të​​ dy ankesat, duke​​ e​​ vërtetuar vendimin​​ e​​ shkallës së​​ parë​​ nga Trupi Ekzekutiv i​​ Inspektoratit​​ ​​ Punës.

 

 • ​​ 6 gusht 2021, parashtruesi kishte paraqitur padi në​​ Gjykatën Themelore në​​ Prishtinë​​ (në​​ tekstin e mëtejmë: Gjykata Themelore),​​ ​​ ndërsa​​ ​​ 15 tetor 2021,​​ përmes Aktvendimit [C.​​ nr.​​ 5912/21],​​ Gjykata Themelore​​ e hodhi poshtë​​ ​​ tërësi kërkesëpadinë​​ e parashtruesit me arsyetimin se e njëjta​​ është​​ e pasafatshme.​​ 

 

 • ​​ këtë​​ drejtim, parashtruesi i kërkesës kishte paraqitur ankesë​​ ​​ Gjykatën e Apelit të​​ Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: Gjykata e Apelit),​​ dhe​​ ​​ 13 dhjetor 2021,​​ përmes Aktvendimit [Ac.​​ nr.​​ 9796/2021], Gjykata e Apelit e refuzoi si të​​ pabazuar ankesën e tij.

 

 • Tutje, parashtruesi i kërkesës kishte paraqitur edhe revizion në​​ Gjykatën​​ Supreme, e cila,​​ ​​ 10 mars 2022, përmes Aktvendimit [Rev.​​ nr.​​ 105/2022]​​ e​​ refuzoi si të​​ pabazuar revizionin e parashtruesit të​​ kërkesës.​​ 

 

 • ​​ 11 janar 2023, Gjykata pas shqyrtimit të​​ ​​ gjitha pretendimeve të​​ ngritura nga parashtruesi i kërkesës në​​ kërkesën e tij, përmes Aktvendimit për papranueshmëri në​​ rastin KI80/22, kërkesën e parashtruesit të kërkesës e shpalli​​ ​​ papranueshme​​ për shkak të mosshterimit të​​ mjeteve juridike,​​ meqenëse​​ parashtruesi i kërkesës nuk i kishte shteruar mjetet juridike​​ në kuptimin substancial​​ lidhur me shkeljet e pretenduara për të​​ kontestuar shkëputjen e marrëdhënies së​​ punës për shkak të​​ lëshimeve të​​ tij procedurale para instancave gjyqësore.

 

 • Më 8 maj 2023, parashtruesi i kërkesës përmes postës​​ dorëzoi kërkesë në Gjykatë, por kësaj​​ radhe​​ konteston Aktvendimin për papranueshmëri​​ të Gjykatës​​ në rastin KI80/22​​ të 11​​ janarit 2023.​​ 

 

Pretendimet e parashtruesit​​ të​​ kërkesës​​ 

 

 • Parashtruesi i kërkesës pretendon se Gjykata Kushtetuese në​​ Aktvendimin për papranueshmëri në rastin KI80/22​​ të 11 janarit 2023, ka shkelur​​ të drejtat dhe liritë​​ themelore​​ të​​ tij,​​ të​​ garantuara në​​ nenin 6 paragrafi 1 (E drejta për një​​ proces të​​ rregullt) dhe nenin 14 (Ndalimi i diskriminimit) të​​ KEDNJ-së.​​ 

 

 • Përkitazi me pretendimin për shkelje të​​ nenit 6.1 të​​ KEDNJ-së​​ , parashtruesi i kërkesës thekson se “Mos arsyetimi i vendimit gjyqësor nga Gj. Kushtetuese në​​ lidhje me rastet e saj më​​ të​​ fundit në​​ kontestet e punës si në​​ rastet Aktgjykimet KI54/21 (me parashtrues Kamber Hoxha) dhe KI55/21 (me parashtrues Muhamet Ademi), ku vendimet e Gj.​​ Kushtetuese janë​​ arsyetuar në​​ meritat e kërkesës si dhe parashtruesi i kërkesës Muhamet Miftari në​​ rastin KI80/22 kishte cekur rastin KI54/21 që​​ ishte vendosur me përmbajtje të​​ njëjtë​​ (Afatshmëria në​​ kontestet e punës në​​ lidhje me barazinë​​ e mjeteve juridike para se rasti të​​ vij në​​ gjykatë​​ kompetente), pra kërkesat e të​​ tre parashtruesve janë​​ identike njëra me tjetrën, mirëpo arsyetimi në​​ vendimin KI80/22 në​​ rastin e Muhamet Miftarit​​ mund të​​ kuptohet si “arsyetim qortues”, Gj.Kushtetuese në​​ arsyetimin e vendimit të​​ njëjtë​​ KI80/22 nuk merr fare parasysh nenin 78 dhe nenin 86 par.3 të​​ Ligjit të​​ Punës dhe madje fare nuk e merr parasysh shkeljet në​​ kushtetushmëri nga Gj.Supreme në​​ rastin [Rev.nr.105/22], ndërsa në​​ rastet tjera e marrin vetëm Nenin 83 par.1 të​​ LDTHMP-së​​ në​​ kombinim me Nenin 391 pika f. të​​ LPK-së​​ parasysh, por Gj.Kushtetuese vlerëson se njëzëri se ka pasur shkelje në​​ kushtetushmëri.”

 

 • Për më​​ tepër, parashtruesi i kërkesës konsideron se​​ Gjykata Kushtetuese i ka mohuar të​​ drejtën “për qasje në​​ gjykatë” duke vlerësuar se:​​ “Mos qasje në​​ gjykatë​​ për shqyrtimin meritor në​​ kushtetushmëri të​​ kërkesës se Muhamet Miftarit në​​ rastin KI80/22, me arsye se nëse një​​ i punësuar (apo parashtrues i kërkesës) nuk ishte në​​ dijeni të​​ parashtroi padi pranë​​ gjykatës kompetente në​​ kontestet civile e veçanërisht në​​ kontestet e punës, bazuar në​​ rastet e GjEDNj-së​​ me rastet Platakou v. Greece (no.38460/97) dhe Kurşun v. Turkey (no.22677/10) par.103-104, dhe bazuar në​​ “Udhëzimn/Direktiven (EU) 2019/1552” ashtu edhe me “Udhëzuesin për nenin 6 të​​ Konventës Evropiane për të​​ Drejtat e Njeriut – Civile (31/08/22) – Fq. Rel. 30-44, me titull: II. E drejta për gjykatë, në​​ rastet e​​ GJEDNJ-së​​ (ashtu edhe në​​ Gj.​​ Kushtetuese të​​ Kosovës me rastet e saj KI54/21 dhe KI55/21), ishte cekur që​​ e drejta e qasjes në​​ Gjykatë​​ nuk mund të​​ mohohet parashtruesve të​​ kërkesave me arsye se në​​ qoftë​​ se parashtruesit nuk ishin në​​ dijeni të​​ bëjnë​​ një​​ kërkesë​​ të​​ tillë​​ para gjykatave, atëherë​​ të​​ njëjtëve nuk mund t’ju mohohet e drejta për tu qasur në​​ gjykatë, sepse në​​ kontestet e punës, i bie se të​​ njëjtit: (i) Nuk kishin marrë​​ njohuri nga punëdhënësit e tyre për tu qasur në​​ cilëndo gjykatë​​ “kompetente”, dhe (ii) Nuk kishin njohuri për një​​ afat prekluziv kohor për t’u qasur në​​ atë​​ gjykatë​​ [...] barra për të​​ informuar punonjësin për afatet prekskluzive​​ është​​ barrë​​ e punëdhënësit që​​ e ka larguar punonjësin nga puna [...] rrjedhimisht mund të​​ pritet që​​ një​​ punonjës (laik) i larguar nga puna të​​ mos paraqet padinë​​ e tij në​​ afatin prekskluziv ligjor, dhe se faji i tij për mosnjohuri të​​ afateve prekskluzive në​​ shtetet demokrative Europiane nuk paragjykohet !”

​​ 

 • Përkitazi me pretendimin për shkelje të​​ nenit 14 të​​ KEDNj-së, parashtruesi i kërkesës thekson se “ ​​​​ Diskriminimi i drejtpërdrejtë​​ nga Gj.Kushtetuese kundër parashtruesit Muhamet Miftari në​​ rastin KI80/22​​ në​​ lidhje me vendimet e saja më​​ të​​ fundit të​​ rasteve KI54/21 (me parashtrues Kamber Hoxha) dhe KI55/21 (me parashtrues Muhamet Ademi), ku në​​ të​​ tri rastet të​​ tre parashtruesit e kërkesave e kishin humbur afatin ligjor për të​​ parashtruar padinë​​ pranë​​ gjykatës kompetente [...] të​​ njëjtit nuk kanë​​ mundur t’i parashtrojnë​​ paditë​​ e tyre pranë​​ gjykatës kompetente për shkak të​​ mos dhënies së​​ njohurisë​​ për afatet prekskluzive nga vetë​​ punëdhënësit e tyre (Shërbimi Korrektues i Kosovës) dhe me këtë​​ duke i lërë​​ të​​ njëjtit në​​ disavantazh të​​ madh në​​ barazinë​​ e armëve dhe në​​ barazinë​​ e mjeteve juridike​​ [...] Gj.Kushtetuese kishte vendosur njëzëri për pranueshmëri të​​ kërkesave dhe konstatimi që​​ Gj.Supreme dhe Gj. e Apelit në​​ rastet konkrete kanë​​ bërë​​ shkelje në​​ Nenin 31 par. 1 të​​ Kushtetutës në​​ lidhje me Nenin 6 par. 1 të​​ KEDNj-së​​ me arsye se parashtruesit të​​ kërkesave KI54/21 dhe KI55/21, të​​ njëjtëve ju​​ është​​ mohuar e drejta e qasjes në​​ gjykatë, mirëpo tani në​​ rastin e Muhamet Miftarit nga e njëjta Gj.Kushtetuese me të​​ njëjtit gjyqtar të​​ kësaj Gjykate kishte vendosur njëzëri për papranueshmëri duke mos vlerësuar fare rastin KI80/22 në​​ shkelje në​​ kushtetushmëri [...]”

 

 • Përfundimisht, parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata që të​​ marrë​​ parasysh​​ pretendimet për​​ faktet e reja​​ të paraqitura me këtë kërkesë,​​ e që këto fakte përbëjnë raste të cekura nga praktika​​ gjyqësore të​​ GJEDNJ-së, Udhëzimin (EU) 2019/1152 të Bashkimit Evropian (në tekstin e mëtejmë: BE), si dhe praktikën gjyqësore në rastet e​​ mëhershme​​ të vetë Gjykatës,​​ duke kërkuar nga Gjykata​​ që të bëjë rishqyrtimin e Aktvendimit për papranueshmëri në rastin KI80/22 të 11 janarit 2023.

 

Dispozitat përkatëse kushtetuese dhe ligjore

 

KONVENTA EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

 

Neni​​ 6

(E drejta për një proces të rregullt)

 • “Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim të tij. Vendimi duhet të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës mund t’i ndalohet shtypit dhe publikut gjatë tërë procesit ose gjatë një pjese të tij, në interes të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, kur kjo kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në proces ose në shkallën që çmohet tepër e nevojshme nga gjykata, kur në rrethana të veçanta publiciteti do të dëmtonte interesat e drejtësisë.

[...]”

 

 

Neni​​ 14

(Ndalimi i diskriminimit)

 

“Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër.”

 

Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës

 

 • Gjykata​​ së​​ pari​​ do të shqyrtojë​​ nëse kërkesa i ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë, të përcaktuara me Kushtetutë, të parashikuara me Ligj dhe të specifikuara më tej me Rregullore të punës.

 

 • Në këtë drejtim,​​ bazuar në​​ shkresat e lëndës, parashtruesi i kërkesës me anë​​ të​​ dokumenteve të​​ paraqitura nuk paraqet ndonjë​​ fakt të​​ ri të​​ rëndësishëm për​​ marrjen​​ e një​​ vendimi të​​ ri, por thjesht paraqet një​​ përpjekje tjetër të​​ parashtruesit​​ të​​ kërkesës për të​​ kërkuar nga Gjykata të​​ njëjtin vlerësim kushtetues të​​ cilin ai tashmë​​ e kishte kërkuar në​​ kërkesën KI80/22.

 

 • ​​ lidhje me këtë, Gjykata i referohet nenit 116 (1) [Efekti Juridik i Vendimeve] të​​ Kushtetutës, i cili parasheh:

 

“Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë​​ ​​ detyrueshme për gjyqësorin dhe të​​ gjithë​​ personat dhe institucionet e Republikës së​​ Kosovës”

 

 • Për më​​ tepër, Gjykata i referohet edhe rregullit 54 (2) (b) të​​ Rregullores​​ ​​ punës, i cili parasheh:​​ 

 

“[...]​​ 

 

(2) Gjykata mund të​​ vendosë​​ ta refuzojë​​ një​​ kërkesë​​ me procedurë​​ ​​ shkurtër në​​ qoftë​​ se:

 

[...]

 

(b) kërkesa​​ është​​ përsëritje e një​​ kërkese të​​ mëparshme të​​ vendosur nga Gjykata; ose

 

[...]”

 

 • Bazuar në​​ rregullin e lartcekur dhe në​​ praktikën gjyqësore​​ ​​ Gjykatës Evropiane për të​​ Drejtat e Njeriut (në​​ tekstin e mëtejmë:​​ GJEDNJ), por edhe vetë​​ praktikën gjyqësore të​​ Gjykatës, i mundëson kësaj të​​ fundit, që​​ ​​ shpallë​​ kërkesa të​​ papranueshme për arsye që​​ ndërlidhen me meritat e një​​ rasti. Më​​ saktësisht, bazuar në​​ këtë​​ rregull, Gjykata mund të​​ shpallë​​ një​​ kërkesë​​ ​​ papranueshme​​ pas vlerësimit se kërkesa në fjalë është vetëm një përsëritje e kërkesës së njëjtë me rastin e mëparshëm.​​ 

 

 • Gjykata rikujton se kërkesa aktuale me nr. KI96/23 e paraqitur nga i njëjti parashtrues, në thelb është vetëm një përsëritje e kërkesës së njëjtë të mëparshme nr.​​ KI80/22​​ ​​ paraqitur nga po i njëjti parashtrues, të cilën Gjykata e shpalli të papranueshme me arsyetimin se i njëjti nuk ishte shteruar mjetet juridike në​​ kuptimin substancial​​ para gjykatave të rregullta, duke mos i dhënë mundësi gjykatave të rregullta të japin përgjigje lidhur me pretendimet e tij dhe këto pretendime i kishte paraqitur për herë të parë para Gjykatës.

 

 • Gjykata rikujton se ankimimi​​ individual​​ në kuptim të nenit 113 (7) të Kushtetutës​​ nuk duhet të shikohet nga​​ parashtruesit e kërkesës si një mundësi për të kërkuar në mënyrë të përsëritur nga Gjykata që të rihapë vendimet e​​ saj​​ dhe të gjykojë sërish çështjen e njëjtë (shih rastet e Gjykatës: rasti​​ KI105/16, parashtrues​​ Feti Gashi, Vendimi​​ për refuzim të kërkesës të datës 10 maj 2017, paragrafi 21).

 

 • Sa më sipër, e vetmja mënyrë që Gjykata të shqyrtojë një kërkesë që ka të bëjë me faktet e njëjta si në kërkesën e mëparshme, është që parashtruesi i kërkesës duhet vërtetë të ofrojë informacione të reja të cilat më parë nuk janë shqyrtuar nga Gjykata (shih​​ mutatis mutandis, rastin e​​ GJEDNJ-së,​​ Kafkaris kundër Qipros, ankesa nr.​​ 9644/09, Vendimi​​ ​​ për papranueshmëri i 21 qershorit 2011, paragrafi 68).

 

 • Në këtë drejtim, Gjykata rikujton se vendimet e saj janë vendime të formës së prerë dhe të detyrueshme për gjyqësorin, të gjithë personat fizikë​​ apo juridikë​​ dhe të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës (shih rastet e Gjykatës, rastin​​ KI102/19, parashtrues​​ Bedri Gashi, Vendimi​​ për refuzim të kërkesës të datës 5 dhjetor 2019, paragrafët 21 dhe 22, dhe gjithashtu, rastin KI105/16, parashtrues​​ Feti Gashi, i cituar më lart, paragrafi 22).

 

 • Bazuar në elaborimin e mësipërm, Gjykata vjen në përfundim se kërkesa e parashtruesit është, në fakt, kërkesë për përsëritjen e një procedurë të mëhershme, për të cilën Gjykata tanimë ka vendosur. Prandaj, në përputhje me rregullin 54 (2) (b), Gjykata vendosi që kërkesa me numër KI96/23 të refuzohet me procedurë të shkurtër.​​ 

 

 

PËR KËTO ARSYE

 

Gjykata Kushtetuese e​​ Kosovës, në pajtim me nenin​​ 116 (1)​​ të Kushtetutës,​​ nenet​​ 20​​ dhe 47​​ të​​ Ligjit dhe​​ rregullat​​ 48​​ (b)​​ dhe 54​​ (2)​​ (b)​​ të​​ Rregullores​​ së punës, në seancën e mbajtur më​​ 31 gusht​​ 2023, njëzëri

 

VENDOS

 

 • ​​ DEKLAROJË kërkesën të​​ papranueshme;​​ 

 

 • T’UA KUMTOJË këtë​​ vendim palëve;

 

 • TË PUBLIKOJË këtë​​ aktvendim në​​ Gazetën Zyrtare në​​ pajtim me nenin 20.4​​ ​​ të Ligjit;

 

 • Ky​​ Aktvendim​​ hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

Gjyqtari raportues    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese

 

 

 

 

Nexhmi Rexhepi    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ ​​ Gresa Caka-Nimani​​ 

​​ 

 

 

Parashtruesit:

Muhamet Miftari

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Vendim për hedhje poshtë të kërkesës

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Tjetër