Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CML. nr. 14/2016, të 13 dhjetorit 2016

Nr. të lëndës KI 26/17

Shkarko:
Parashtruesit:

Raman Idrizi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile