Njoftim për medie

03.09.2013

Më 2 shtator 2013, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës vendosi në Rastin KO118/13 përkitazi me kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 04/L-201 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-165 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2013.

Kërkesa është dorëzuar në Gjykatë, më 1 gusht 2013, nga znj. Albana Fetoshi dhe 12 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Gjykata Kushtetuese vendosi njëzëri të shpallë kërkesën të papranueshme.

Vendimi i Gjykatës do t’u dorëzohet palëve, do të postohet në ueb-faqen e Gjykatës dhe do të publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës në kohën e duhur.